Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54773
Назва: Визначення узагальненого контрасту функціонально перетворених зображень при лінійному описі контрасту його елементів
Автори: Воробель, Р.
Приналежність: Фізико-механічний інститут НАН України
Бібліографічний опис: Воробель Р. Визначення узагальненого контрасту функціонально перетворених зображень при лінійному описі контрасту його елементів / Р. Воробель // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. — № 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 61–68. — (Моделювання процесів і систем).
Bibliographic description: Vorobel R. Vyznachennia uzahalnenoho kontrastu funktsionalno peretvorenykh zobrazhen pry liniinomu opysi kontrastu yoho elementiv / R. Vorobel // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2000. — No 413 : Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii. — P. 61–68. — (Modeliuvannia protsesiv i system).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології, 2000
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 681.325.5
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 61-68
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 68
Короткий огляд (реферат): Проведено аналіз відомого підходу до визначення узагальненого контрасту зображень„ Встановлено його недоліки. Запропоновано визначення узагальненого контрасту зображення на основі лінійного опису контрасту елементів* Показано, що він не залежить від контрасту вхідного зображення, його, сюжету та гістограми, а є характеристикою перетворення.
The analysis of know approaches to defining general contrast of images is carried out. Drawbacks of this methods are shown. The method for computing general contrast of image based on linear description of elements is proposed. It is shown that general contrast is characteristic of transformation and does not depend on input image contrast, its content and his histogram.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54773
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2000
© Роман Воробель
Перелік літератури: 1. Нестерук В.Ф., Соколова В.А. В о п р о с ы теори и в о сп р и я т и я сю ж е тн ы х и зо б р а ж ен и й и к о л и ч е с т в е н н о й о ц ен к и их к о н т р а с т а //О п т и к о -м е х а н и ч е с к а я п р о м ы ш л ен н о ст ь. 1980. N 5. С. 11-13.
2. Воробелъ Р.А. Л ін ій н и й опис ви зн ач ен н я кон трастн ості ел ем ен тів зо б р а ж е н н я // Д о п о в ід і Н А Н У країн и . - 1998. N 1 С. 127-131.
3. Воробель Р.А. Я д р а в и зн ач ен н я кон трасту елем ен тів зо б р а ж е н н я // В ід б ір і о б р о б к а ін ф о р м . 1997. В и п . 11(87). С. 96-100.
4. Мирош ников М.М. Т е о р ети ч ес к и е о сн о в ы о п ти к о -эл ек тр о н н ы х п р и б о р о в. Л .: М а ш и н о с т р о е н и е , 1983.
5. Мирошников М.М. О сн о вн ы е этап ы и результаты н аучн ы х и ссл ед о в ан и й в Г осударствен н ом о п ти ч е ск о м и н сти ту те: Д о к л а д на Ч тен и я х и м ен и акад ем и ка Д .С . Р ож д естве н с к о го , п о с в я щ е н н ы х 7 5 -л е ти ю со д н я о сн о в а н и я Г О И // О п ти ч ески й ж урн ал. 1994. N 4. С. 3-110.
6. Нестерук В. Ф. В о п р о сы п о с тр о ен и я нели н ей н ы х ста т и с т и ч е с к и х ал го р и т м о в о б р а б о тк и и зо б р а ж е н и й // О п т и ч е с к и й ж урнал. 1992. N 12. С. 52 - 64.
7. Нестерук В.Ф. С труктура стат и сти ч еск и х п р ео б р азо ван и й и зо б р а ж е н и й в о гр а н и ч е н н о м д и а п а з о н е // Т руды ГО И им. С .И . В ави лова. 1982. Т.51. В ы п .185. С. 13-22.
8. Нестерук В.Ф. П р е о б р а зо в а н и е о п ти ч е ск и х и зо б р а ж е н и й и о ц е н к а их к а ч е с т в а / У сп ехи н а у ч н о й ф о то гр аф и и . М ,: Наука, 1985. Т. 23. С. 93-102..
9. Воробель Р.А. С п р и й н яття сю ж етн и х зоб раж ен ь т а к іл ьк існ а о ц ін к а їх ко н тр асту н а о сн о в і л ін ій н о го о п и су в и зн ач ен н я к он трастн ості ел ем ен тів // Д о п о в ід і Н А Н У країни. 1998. N 9. С. 103-108.
10. Воробель Р.А. Ц и ф рова о б р о б к а зо б р аж е н ь на о с н о в і т е о р ії к о н тр аст н о сті. А вто р е ф . д и с. д.т.н . Л ьв ів : Д Н Д ІII. - 1999.
References: 1. Nesteruk V.F., Sokolova V.A. V o p r o s y teori i v o sp r i ia t i ia siu zh e tn y kh i zo b r a zh en i i i k o l i ch e s t v e n n o i o ts en k i ikh k o n t r a s t a //O p t i k o -m e kh a n i ch e s k a ia p r o m y sh l en n o st . 1980. N 5. P. 11-13.
2. Vorobel R.A. L in ii n y y opys vy zn ach en n ya kon trastn osti el em en tiv zo b r a zh e n n ya, D o p o v id i N A N U krain y , 1998. N 1 P. 127-131.
3. Vorobel R.A. Ya d r a v y zn ach en n ya kon trastu elem en tiv zo b r a zh e n n ya, V id b ir i o b r o b k a in f o r m . 1997. V y p . 11(87). P. 96-100.
4. Mirosh nikov M.M. T e o r eti ch es k i e o sn o v y o p ti k o -el ek tr o n n y kh p r i b o r o v. L ., M a sh i n o s t r o e n i e , 1983.
5. Miroshnikov M.M. O sn o vn y e etap y i rezultaty n auchn y kh i ssl ed o v an i i v H osudarstven n om o p ti ch e sk o m i n sti tu te: D o k l a d na Ch ten i ia kh i m en i akad em i ka D .S . R ozh d estve n s k o ho , p o s v ia shch e n n y kh 7 5 -l e ti iu so d n ia o sn o v a n i ia H O I, O p ti ch eski i zh urn al. 1994. N 4. P. 3-110.
6. Nesteruk V. F. V o p r o sy p o s tr o en i ia neli n ei n y kh sta t i s t i ch e s k i kh al ho r i t m o v o b r a b o tk i i zo b r a zh e n i i, O p t i ch e s k i i zh urnal. 1992. N 12. P. 52 - 64.
7. Nesteruk V.F. S truktura stat i sti ch esk i kh p r eo b r azo van i i i zo b r a zh e n i i v o hr a n i ch e n n o m d i a p a z o n e, T rudy HO I im. S .I . V avi lova. 1982. V.51. V y p .185. P. 13-22.
8. Nesteruk V.F. P r e o b r a zo v a n i e o p ti ch e sk i kh i zo b r a zh e n i i i o ts e n k a ikh k a ch e s t v a, U sp ekhi n a u ch n o i f o to hr af i i . M ,: Nauka, 1985. V. 23. P. 93-102..
9. Vorobel R.A. S p r y y n yattia siu zh etn y kh zob razh en t a k il k isn a o ts in k a yikh ko n tr astu n a o sn o v i l in ii n o ho o p y su v y zn ach en n ya k on trastn osti el em en tiv, D o p o v id i N A N U krainy. 1998. N 9. P. 103-108.
10. Vorobel R.A. Ts y f rova o b r o b k a zo b r azh e n na o s n o v i t e o r ii k o n tr ast n o sti. A vto r e f . d y s. d.t.n . L v iv : D N D III, 1999.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2000. – №413Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.