Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54751
Назва: Застосування прямого діакоптичного методу розрахунку динамічних режимів на паралельних обчислювальних структурах
Автори: Рендзіняк, С.
Крупський, Б.
Мурин, І.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Рендзіняк С. Застосування прямого діакоптичного методу розрахунку динамічних режимів на паралельних обчислювальних структурах / С. Рендзіняк, Б. Крупський, І. Мурин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. — № 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 120–126. — (Методи й алгоритми сучасних інформаційних технологій).
Bibliographic description: Rendziniak S. Zastosuvannia priamoho diakoptychnoho metodu rozrakhunku dynamichnykh rezhymiv na paralelnykh obchysliuvalnykh strukturakh / S. Rendziniak, B. Krupskyi, I. Muryn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2003. — No 481 : Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii. — P. 120–126. — (Metody y alhorytmy suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2003
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 621.372.061
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 120-126
Початкова сторінка: 120
Кінцева сторінка: 126
Короткий огляд (реферат): Запропоновано алгоритм паралельного прямого діакоптичного методу розрахунку динамічних режимів складних електричних кіл, реалізований в локальній комп 'ютерній мережі.
The algorithm of parallel general diacoptic method of time-domain simulation of large-scale electric circuits with a local computer netware is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54751
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2003
© Рендзіняк С., Крупський Б., Мурин І., 2003
Перелік літератури: 1. Параллельная обработка информации: В 5 т. // Под ред. А.Н.Свенсона. - К.: Наук, думка. 1985. - Т. 1 : Распаралеливание алгоритмов обработки информации. - 280 с.
2. D.Petcu. Parallelisz in solving ordinary differential equations, Mathematical Monographs 64, Tipografia Universitatii din Timisoara, 1998, 232 pages.
3. Слипченко В.Г., Елизаренко Г.Н. Методы диакоптики в электронике.-К. :Вища школа, 1981.-207 с.
4. Рендзіняк С.Й., Крупський Б.І., Мурін В.І. Реалізація паралельних діакоптичних алгоритмів розрахунку динамічних режимів в локальній мережі // Электроника и связь. - 1998. -Вып. 4. -Ч .З. - С. 415-418.
5. Нагорный Л .Я., Кофто А.Г. Распараллеливание алгоритмов моделирования нелинейных систем большой размерности //Электронное моделирование. - 1983. -№ 4 .-С .4 5 -5 1 .
6. Fröhlich N.. Riess В.М., Wever U. A., Zheng Q. A new approach for parallel simulation of VLSI crcuits on a transistor level // IEEE Transactions on Circuits and Systems. - 1998. - Vol. CSI-45. -N o.6. -p p . 601- 613.
7. Харченко К.В. Модифікація паралельного блочно-діагонального методу розв'язання лінійних систем рівнянь для використання у САПР електронних схем//Електроніка та зв'язок. - 1999.-№ 6 .-Т. І .- с . 156- 162.
References: 1. Parallelnaia obrabotka informatsii: V 5 t., ed. A.N.Svensona, K., Nauk, dumka. 1985, V. 1 : Rasparalelivanie alhoritmov obrabotki informatsii, 280 p.
2. D.Petcu. Parallelisz in solving ordinary differential equations, Mathematical Monographs 64, Tipografia Universitatii din Timisoara, 1998, 232 pages.
3. Slipchenko V.H., Elizarenko H.N. Metody diakoptiki v elektronike.-K. :Vishcha shkola, 1981.-207 p.
4. Rendziniak S.Y., Krupskyi B.I., Murin V.I. Realizatsiia paralelnykh diakoptychnykh alhorytmiv rozrakhunku dynamichnykh rezhymiv v lokalnii merezhi, Elektronyka y sviaz, 1998. -Iss. 4. -Ch .Z, P. 415-418.
5. Nahornyi L .Ia., Kofto A.H. Rasparallelivanie alhoritmov modelirovaniia nelineinykh sistem bolshoi razmernosti //Elektronnoe modelirovanie, 1983. -No 4 .-S .4 5 -5 1 .
6. Fröhlich N.. Riess V.M., Wever U. A., Zheng Q. A new approach for parallel simulation of VLSI crcuits on a transistor level, IEEE Transactions on Circuits and Systems, 1998, Vol. CSI-45. -N o.6. -p p . 601- 613.
7. Kharchenko K.V. Modyfikatsiia paralelnoho blochno-diahonalnoho metodu rozviazannia liniinykh system rivnian dlia vykorystannia u SAPR elektronnykh skhem//Elektronika ta zviazok, 1999.-No 6 .-T. I , s . 156- 162.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – №481Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.