Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54737
Назва: Математична модель процесу сокоочищення у цукровому виробництві
Автори: Ушаков, Е.
Наталич, О.
Приналежність: Вінницький інститут регіональної економіки та управління
Бібліографічний опис: Ушаков Е. Математична модель процесу сокоочищення у цукровому виробництві / Е. Ушаков, О. Наталич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. — № 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 41–47. — (Моделювання процесів і систем).
Bibliographic description: Ushakov E. Matematychna model protsesu sokoochyshchennia u tsukrovomu vyrobnytstvi / E. Ushakov, O. Natalich // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2003. — No 481 : Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii. — P. 41–47. — (Modeliuvannia protsesiv i system).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2003
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 621.55.001
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 41-47
Початкова сторінка: 41
Кінцева сторінка: 47
Короткий огляд (реферат): Отримано математичні модеіі технологічних процесів очищення дифузійного соку з врахуванням їх взаємодії, нестаціонарних характеристик та існуючих об’єктивних обмежень на вектори вимірювань та управління.
The mathematical models of technological processes of clearing of diffusion juice are received in view of their interaction, non-stationary characteristics and existing objective restrictions on vectors of measurements and management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54737
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2003
© Ушаков Е., Наталич О., 2003
Перелік літератури: 1. Ковальчук В. П. Динамика процесса сатурации в сахарном производстве. — // Сахарная промышленность. - 1970.-№7.-С. 3.
2. Сапронов А.Р., Бобровник Л.Д. Сахар. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 256с.
3. Волошин З.С., Макаренко Л.П., Рокитский А.А., Яцковский П.В. Автоматизация свеклосахарного производства-М.: Пищевая промышленность, 1987.-288с.
4. Воронов Г.М. Основы теории автоматического управления: особые линейные и нелинейные системы. - М.: Энергоиздат, 1981. - 304с.
5. Clarke D.W. Model following and pole-placement self-tuners. - Optim. Control applications and methods. - Vol.3, 1982. - p.323-334.
6. Рудик С.Л.. Наталич O.M. Математичні методи аналізу поведінки нелінійних систем зі змінними параметрами// Збірник наукових праць МДТУ ім.Н.Баумана. - Калуга, 2000.
7. Ушаков Е.П., Богач І.В., Наталич О.М. Математичне моделювання процесів фільтрації// Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій. - Одеса, 2001, №3.
References: 1. Kovalchuk V. P. Dinamika protsessa saturatsii v sakharnom proizvodstve. -, Sakharnaia promyshlennost, 1970.-No 7.-P. 3.
2. Sapronov A.R., Bobrovnik L.D. Sakhar, M., Lehkaia i pishchevaia promyshlennost, 1981, 256p.
3. Voloshin Z.S., Makarenko L.P., Rokitskii A.A., Iatskovskii P.V. Avtomatizatsiia sveklosakharnoho proizvodstva-M., Pishchevaia promyshlennost, 1987.-288p.
4. Voronov H.M. Osnovy teorii avtomaticheskoho upravleniia: osobye lineinye i nelineinye sistemy, M., Enerhoizdat, 1981, 304p.
5. Clarke D.W. Model following and pole-placement self-tuners, Optim. Control applications and methods, Vol.3, 1982, p.323-334.
6. Rudyk S.L.. Natalych O.M. Matematychni metody analizu povedinky neliniinykh system zi zminnymy parametramy// Zbirnyk naukovykh prats MDTU im.N.Baumana, Kaluha, 2000.
7. Ushakov E.P., Bohach I.V., Natalych O.M. Matematychne modeliuvannia protsesiv filtratsii// Naukovi pratsi Odeskoi derzhavnoi akademii kharchovykh tekhnolohii, Odesa, 2001, No 3.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – №481Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.