Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54118
Title: Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання
Other Titles: Насильственные действия, совершаемые в отношении женщин: причины и предотвращения
Violence against women: causes and prevention
Authors: Ліщук, Наталія Олександрівна
Affiliation: Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
Bibliographic description (Ukraine): Ліщук Н. О. Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право / Наталія Олександрівна Ліщук ; Міністерство освіти і науки України, Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права», Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 232 с. – Бібліографія: с. 211–228 (192 назви).
Issue Date: 2020
Publisher: Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат юридичних наук
Defense council: К 35.052.23
Supervisor: Якимова, Світлана Валентинівна
Committee members: Богатирьов, Іван Григорович
Йосипів, Алла Олексіївна
UDC: 343.91
Keywords: насильство
насильницькі дії
домашнє насильство
жертва
кривдник
запобігання
віктимність
насилие
насильственные действия
домашнее насилие
жертва
обидчик
предотвращения
виктимность
Number of pages: 232
Abstract: У дисертації зроблено теоретичне узагальнення і обґрунтовано практичні рекомендації, а також запропоновано нове вирішення питань, що стосуються насильницьких дій щодо жінок, основних причин та умов учинення таких дій, аналізу їх стану та динаміки і віктимологічних особливостей, розробки основних напрямів і шляхів удосконалення діяльності, спрямованої на запобігання протиправних дій у цій сфері. Досліджено зарубіжний досвід запобігання насильницьким діям щодо жінок. Надано кримінологічну характеристику насильницьких дій щодо жінок в Україні, а також особи-злочинця та жінки-жертви. Визначено причини та умови вчинення насильницьких дій щодо жінок. Проаналізовано загальносоціальні та спеціально- кримінологічні заходи профілактики насильницьких дій щодо жінок. В диссертации проведено теоретическое обобщение и обоснованьї практические рекомендации, а также предложено новое решение вопросов, касающихся насильственных действий в отношении женщин, основных причин и условий совершения таких деяний, анализа их состояния и динамики и виктимологических особенностей, а также разработки основных направлений и путей совершенствования деятельности, направленной на гіредотвращение противоправных деяний в отой сфере. Исследован зарубежный опыт предотвращения насильственньїх действий в отношении женщин. Предоставлено криминологическая характеристика насильственных действий в отношении женщин в У крайне, а также лица- преступника и женщины-жертвы. Определены причины и условия совершения насильственных действий в отношении женщин. Проанализированы общесоциальные и специально-криминологические меры профилактики насильственных действий в отношении женщин.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54118
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Lishchuk.pdfАвтореферат дисертації767,12 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_lishchuk_n.o.pdfДисертаційна робота1,74 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_1_lishchuk_bogatyrov.pdfВідгук офіційного опонета432,14 kBAdobe PDFView/Open
vidguk_2_lishchuk_yosypiv.pdfВідгук офіційного опонета539,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.