Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54111
Назва: Оцінка вартості прав об’єктів інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних технологій
Автори: Вовк, О. Б.
Якушев, В. С.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Вовк О. Б. Оцінка вартості прав об’єктів інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних технологій / О. Б. Вовк, В. С. Якушев // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 549. — С. 28–36.
Bibliographic description: Vovk O. B. Otsinka vartosti prav obiektiv intelektualnoi vlasnosti u haluzi kompiuternykh tekhnolohii / O. B. Vovk, V. S. Iakushev // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 549. — P. 28–36.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі, 549, 2005
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі
Випуск/№ : 549
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 004
339.166.5
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 28-36
Початкова сторінка: 28
Кінцева сторінка: 36
Короткий огляд (реферат): Наведено характеристику основних визначень об’єктів інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних технологій. Показано взаємозв’язок між такими поняттями, як “зміст” та “інтелектуальна власність”, оцінено інтелектуальний капітал.
In article it is resulted the characteristic of the basic definitions of the object intellectual property in sphere of computer technologies. It is shown interrelation between such concepts as “contents” and “the intellectual property”. It is made an estimation of the intellectual capital in sphere of computer technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54111
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Вовк О. Б., Якушев В. С., 2005
Перелік літератури: 1. Дайсон Э. Інтелектуальна власність у мережі // “Release 1.0”, 1-96.
2. Голдхабер М. (Goldhaber М.) Інтелектуальна власність // “Release 1.0”, 3-92.
3. www. “PC Forum".
4. Вешневский JIM. и dp. Формула приоритета: возникновение и развитие авторского права : Наука. 2000.
5. Емельянов В.П. Гражданское право Украины. - К.: Изд. “Консум”, 1996. - С. 136-149.
6. Закон України “Про інтелектуальну власність” від 07.02.1991 р.
7. Закон України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 р.
8. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15.12.1993 р.
9. Конституція України від 28.06.1996 р.
10. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. За заг. ред. О. Д. Святоцького. - К.: Державне патентне відомство України, 2000. Т. 1. - 356 с., Т. 2. - 272 с.
11. Дахно 1.1. Право інтелектуальної власності. - К: Либідь, 2002. - 200 с.
12. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. -К: ИИСП, 2004. - 184 с.
13. Цибулъов П. М. Основи інтелектуальної власності. - К: ІІВП, 2005.-108 с.
References: 1. Daison E. Intelektualna vlasnist u merezhi, "Release 1.0", 1-96.
2. Holdkhaber M. (Goldhaber M.) Intelektualna vlasnist, "Release 1.0", 3-92.
3. www. "PC Forum".
4. Veshnevskii JIM. i dp. Formula prioriteta: vozniknovenie i razvitie avtorskoho prava : Nauka. 2000.
5. Emelianov V.P. Hrazhdanskoe pravo Ukrainy, K., Izd. "Konsum", 1996, P. 136-149.
6. Zakon Ukrainy "Pro intelektualnu vlasnist" vid 07.02.1991 y.
7. Zakon Ukrainy "Pro avtorske pravo ta sumizhni prava" vid 23.12.1993 y.
8. Zakon Ukrainy "Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv ta posluh" vid 15.12.1993 y.
9. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 y.
10. Intelektualna vlasnist: Slovnyk-dovidnyk. by gen. ed. O. D. Sviatotskoho, K., Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy, 2000. V. 1, 356 p., V. 2, 272 p.
11. Dakhno 1.1. Pravo intelektualnoi vlasnosti, K: Lybid, 2002, 200 p.
12. Tsybulev P.N. Marketinh intellektualnoi sobstvennosti. -K: IISP, 2004, 184 p.
13. Tsybulov P. M. Osnovy intelektualnoi vlasnosti, K: IIVP, 2005.-108 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні системи та мережі. – 2005. – № 549Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.