Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53899
Название: Формування образу українського козацтва у суспільно-політичній думці другої половини ХVІ–ХVІІ ст.
Авторы: Терлюк, І. Я.
Принадлежность: Національний університет «Львівська політехніка»
Библиографическое описание: Терлюк І. Я. Формування образу українського козацтва у суспільно-політичній думці другої половини ХVІ–ХVІІ ст. / І. Я. Терлюк // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 38–40. — (Історико-правові, конституційні та міжнародно-правові аспекти захисту прав і савобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Terliuk I. Ya. Formuvannia obrazu ukrainskoho kozatstva u suspilno-politychnii dumtsi druhoi polovyny KhVI–KhVII st. / I. Ya. Terliuk // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 38–40. — (Istoryko-pravovi, konstytutsiini ta mizhnarodno-pravovi aspekty zakhystu prav i savobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Является частью издания: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Конференция/мероприятие: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Журнал/сборник: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Дата публикации: 30-мая-2020
Издательство: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Место издания, проведения: Львів
Lviv
Временной охват: 30 травня 2020 року, Львів
Количество страниц: 3
Диапазон страниц: 38-40
Начальная страница: 38
Последняя страница: 40
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53899
ISBN: 978-966-941-476-2
URL-ссылки связанного материала: http://www.medievist.org.ua/2014/01/blog-post
Список литературы: 1. Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561-1591). Чернігів: Сіверянська думка, 1999. 214 с.
2. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV- початку XVII ст. К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000. 472 с.
3. Пилипенко В. Мартин Пашковський – забутий український поет і публіцист початку XVII ст. Сiверянський лiтопис. 2008. № 5. С. 11-18.
4. Руда О. Формування історіографічного образу українського козацтва в польській історичній думці. Медієвіст. Латиномовна українська література. – URL : http://www.medievist.org.ua/2014/01/blog-post _4.html
5. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. Т. ІІ. Книга друга (перша половина XVІІ ст.) / Упор., передмова В. Шевчука. К.: Дніпро, 2001. 536 с.
6. Шевчук В. Суспільно-політична думка в Україні в XVI – першій половині XVII століття. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т.- Т. ІІ. Книга перша (XVІ ст.) / Упор., передмова В. Шевчука. К.: Дніпро, 2001. С. 7-108.
References: 1. Lepiavko S. Ukrainske kozatstvo u mizhnarodnykh vidnosynakh (1561-1591). Chernihiv: Siverianska dumka, 1999. 214 p.
2. Lytvynov V. Renesansnyi humanizm v Ukraini. Idei humanizmu epokhy Vidrodzhennia v ukrainskii filosofii XV- pochatku XVII st. K., Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy", 2000. 472 p.
3. Pylypenko V. Martyn Pashkovskyi – zabutyi ukrainskyi poet i publitsyst pochatku XVII st. Siverianskyi litopys. 2008. No 5. P. 11-18.
4. Ruda O. Formuvannia istoriohrafichnoho obrazu ukrainskoho kozatstva v polskii istorychnii dumtsi. Mediievist. Latynomovna ukrainska literatura, URL : http://www.medievist.org.ua/2014/01/blog-post _4.html
5. Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilno-politychnoi dumky. U 9-ty t. T. II. Knyha druha (persha polovyna XVII st.), Upor., peredmova V. Shevchuka. K., Dnipro, 2001. 536 p.
6. Shevchuk V. Suspilno-politychna dumka v Ukraini v XVI – pershii polovyni XVII stolittia. Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilno-politychnoi dumky. U 9-ty t, T. II. Knyha persha (XVI st.), Upor., peredmova V. Shevchuka. K., Dnipro, 2001. P. 7-108.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.