Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53883
Title: Мотиваційний компонент формування активної політичної діяльності студентської молоді
Authors: Свідерська, О. І.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Свідерська О. І. Мотиваційний компонент формування активної політичної діяльності студентської молоді / О. І. Свідерська // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 306–308. — (Свобода ЗМІ і свобода слова та психологічні аспекти в контексті захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description (International): Sviderska O. I. Motyvatsiinyi komponent formuvannia aktyvnoi politychnoi diialnosti studentskoi molodi / O. I. Sviderska // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 306–308. — (Svoboda ZMI i svoboda slova ta psykholohichni aspekty v konteksti zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Is part of: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Conference/Event: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Journal/Collection: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 30-May-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 30 травня 2020 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 306-308
Start page: 306
End page: 308
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53883
ISBN: 978-966-941-476-2
URL for reference material: https://jkpersyblog.com/frederik-gercberg-teoriyamotivacii/
References (Ukraine): 1. Герцберг Ф. Теория мотивации. URL: https://jkpersyblog.com/frederik-gercberg-teoriyamotivacii/ (дата обращения: 30. 04. 2020)
2. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер. 2009. 352 с.
3. Свідерська О. І. Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах: дисертація кандидата політичних наук: 23.00.01 / Свідерська О. І. —Львів, 2018.- 222с.
References (International): 1. Hertsberh F. Teoriia motivatsii. URL: https://jkpersyblog.com/frederik-gercberg-teoriyamotivacii/ (Date of appeal: 30. 04. 2020)
2. Maslou A. Motivatsiia i lichnost. SPb., Piter. 2009. 352 p.
3. Sviderska O. I. Spivvidnoshennia psykholohichnykh ta instytutsiinykh determinant masovoi politychnoi povedinky v tranzytnykh suspilstvakh: dysertatsiia kandydata politychnykh nauk: 23.00.01, Sviderska O. I. -Lviv, 2018, 222p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.