Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53860
Tytuł: Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу
Authors: Маськовіта, М. М.
Akcesoria: Національний університет «Львівська політехніка»
Cytat: Маськовіта М. М. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу / М. М. Маськовіта // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 268–270. — (Цивільно-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Maskovita M. M. Teoretychni zasady tsyvilnoho protsesu Yevropeiskoho Soiuzu / M. M. Maskovita // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 268–270. — (Tsyvilno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Część publikacji: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Konferencja/wydarzenie: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Journal/kolekcja: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Data wydania: 30-maj-2020
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 30 травня 2020 року, Львів
Strony: 3
Zakres stron: 268-270
Główna strona: 268
Strona końcowa: 270
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53860
ISBN: 978-966-941-476-2
Związane URL literatura: http://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/995_890
Wykaz piśmiennictwa: 1. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних справах або комерційних справах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/995_890.
2. Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 29.
3. Цірат Г. А. Досвід міжнародно-правової уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу. Гаазькі конвенції / Г. А. Цірат // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2011. – № 2 (21). – С. 175–181. – С. 176; Попко В. В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Попко ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 18 с
4. І. О. ІЗАРОВА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ /Монографія/Київ,2015
5. Ізарова І. О. Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теор. часопис. – 2014. – № 2. – С. 182–187.
References: 1. Konventsiia pro vruchennia za kordonom sudovykh ta pozasudovykh dokumentiv u tsyvilnykh spravakh abo komertsiinykh spravakh [Electronic resource], Access mode : http://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/995_890.
2. Komarov V. V. Tsyvilnyi protses u hlobalnomu konteksti, V. V. Komarov, Pravo Ukrainy, 2011, No 10, P. 29.
3. Tsirat H. A. Dosvid mizhnarodno-pravovoi unifikatsii v sferi mizhnarodnoho tsyvilnoho protsesu. Haazki konventsii, H. A. Tsirat, Visn. Akad. advokatury Ukrainy, 2011, No 2 (21), P. 175–181, P. 176; Popko V. V. Unifikatsiia norm mizhnarodnoho pryvatnoho prava v ramkakh Haazkoi konferentsii : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03, V. V. Popko ; KNU im. Tarasa Shevchenka, Kyiv, 2006, 18 s
4. I. O. IZAROVA TEORETYChNI ZASADY TsYVILNOHO PROTsESU YeVROPEISKOHO SOIuZU /monograph/Kyiv,2015
5. Izarova I. O. Zblyzhennia ta harmonizatsiia yak osnovni tendentsii rozvytku tsyvilnoho protsesualnoho prava, I. O. Izarova, Chasopys Kyivskoho universytetu prava : ukr. nauk.-teor. chasopys, 2014, No 2, P. 182–187.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi