Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53839
Title: Недоліки діяльності національної поліції щодо запобігання викраденням у пасажирів на залізничному транспорті
Authors: Якимова, С. В.
Бринь, П. М.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Якимова С. В. Недоліки діяльності національної поліції щодо запобігання викраденням у пасажирів на залізничному транспорті / С. В. Якимова, П. М. Бринь // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 227–228. — (Кримінально-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description (International): Iakimova S. V. Nedoliky diialnosti natsionalnoi politsii shchodo zapobihannia vykradenniam u pasazhyriv na zaliznychnomu transporti / S. V. Iakimova, P. M. Brin // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 227–228. — (Crimeainalno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Is part of: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Conference/Event: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Journal/Collection: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 30-May-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 30 травня 2020 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 227-228
Start page: 227
End page: 228
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53839
ISBN: 978-966-941-476-2
URL for reference material: https://www.youtube.com/watch?v=a0IrMGOjBAc
http://old2.niss.gov.ua/articles/1844/
References (Ukraine): 1. Азаров Є. Ф. Запобігання корисливим злочинам на пасажирському залізничному транспорті України : автореф. дис. … канд. юрид. наук; спец. 12.00.08. Харків, 2017. 18 с.
2. Безопасность пассажиров "Укрзализныци": Випуск ТСН. Тиждень за 17 листопада 2019 року. URL : https://www.youtube.com/watch?v=a0IrMGOjBAc.
3. Відновлення транзитного потенціалу в контексті підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг". Аналітична записка Національний інститут стратегічних. URL : http://old2.niss.gov.ua/articles/1844/
4. Снигерев А.П. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте: учебно-методич. пособие. Харьков: ХИВД, 1992. 50 с.
5. Якимова С.В. Кримінологічна характеристика та попередження корислвих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами підрозділів транспортної міліції): монографія. Львів. Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 324 с.
References (International): 1. Azarov Ye. F. Zapobihannia koryslyvym zlochynam na pasazhyrskomu zaliznychnomu transporti Ukrainy : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk; spets. 12.00.08. Kharkiv, 2017. 18 p.
2. Bezopasnost passazhirov "Ukrzaliznytsi": Vipusk TSN. Tizhden za 17 listopada 2019 roku. URL : https://www.youtube.com/watch?v=a0IrMGOjBAc.
3. Vidnovlennia tranzytnoho potentsialu v konteksti pidvyshchennia konkurentospromozhnosti Ukrainy na mizhnarodnomu rynku transportnykh posluh". Analitychna zapyska Natsionalnyi instytut stratehichnykh. URL : http://old2.niss.gov.ua/articles/1844/
4. Sniherev A.P. Aktualnye problemy borby s prestupleniiami v sfere passazhirskikh perevozok na zheleznodorozhnom transporte: uchebno-metodich. posobie. Kharkov: KhIVD, 1992. 50 p.
5. Yakymova S.V. Crimeainolohichna kharakterystyka ta poperedzhennia koryslvykh zlochyniv na zaliznychnomu transporti (za materialamy pidrozdiliv transportnoi militsii): monograph. Lviv. Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2008. 324 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Iakimova_S_V-Nedoliky_diialnosti_227-228.pdf183,96 kBAdobe PDFView/Open
2020_Iakimova_S_V-Nedoliky_diialnosti_227-228__COVER.png487,69 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.