Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53820
Tytuł: Кримінально-правова охорона прав людини на вільне вираження своїх поглядів
Authors: Палюх, А. І.
Яцкевич, Ю.
Akcesoria: Національний університет «Львівська політехніка»
Cytat: Палюх А. І. Кримінально-правова охорона прав людини на вільне вираження своїх поглядів / А. І. Палюх, Ю. Яцкевич // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 196–197. — (Кримінально-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Paliukh A. I. Crimeainalno-pravova okhorona prav liudyny na vilne vyrazhennia svoikh pohliadiv / A. I. Paliukh, Yu. Yatskevych // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 196–197. — (Crimeainalno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Część publikacji: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Konferencja/wydarzenie: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Journal/kolekcja: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Data wydania: 30-maj-2020
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 30 травня 2020 року, Львів
Strony: 2
Zakres stron: 196-197
Główna strona: 196
Strona końcowa: 197
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53820
ISBN: 978-966-941-476-2
Związane URL literatura: http://mego.info/матеріал/
Wykaz piśmiennictwa: 1. Ярмол Л. Захист свободи вираження поглядів Європейським Судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 782. С. 106–113.
2. Павликівський В. І. Принципи криміналізації порушень свободи слова та діяльності журналістів. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. Вип. 1 (4). С. 208–220.
3. Погребняк О. О. До питання удосконалення Розділу V Особливої Частини КК України в контексті захисту свободи слова. Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 27 квіт. 2017 р.). Харків: Харків. нац. унт імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 217–219.
4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про розгляд скарг. Мего-Інфо: юрид. бібліотека. URL: http://mego.info/матеріал/ 32-юридична-відповідальність-за-порушення-законодавства-про-розгляд-скарг
References: 1. Yarmol L. Zakhyst svobody vyrazhennia pohliadiv Yevropeiskym Sudom z prav liudyny (zahalnoteoretychni aspekty). Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky. 2014. No 782. P. 106–113.
2. Pavlykivskyi V. I. Pryntsypy kryminalizatsii porushen svobody slova ta diialnosti zhurnalistiv. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. 2015. Iss. 1 (4). P. 208–220.
3. Pohrebniak O. O. Do pytannia udoskonalennia Rozdilu V Osoblyvoi Chastyny KK Ukrainy v konteksti zakhystu svobody slova. Vid hromadianskoho suspilstva – do pravovoi derzhavy: KhIII Mizhnar. nauk. konf. molodykh vchenykh ta studentiv (Kharkiv, 27 kvit. 2017 y.). Kharkiv: Kharkiv. nats. unt imeni V. N. Karazina, 2017. P. 217–219.
4. Yurydychna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro rozghliad skarh. Meho-Info: yuryd. biblioteka. URL: http://mego.info/material/ 32-yurydychna-vidpovidalnist-za-porushennia-zakonodavstva-pro-rozghliad-skarh
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi