Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53798
Title: Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща
Other Titles: Подготовка ребенка к школе в системе дошкольного образования Республики Польша
Preparation of child for school in system of preschool education of the Republic of Poland
Authors: Микитейчук, Христина Іванівна
Affiliation: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Bibliographic description (Ukraine): Микитейчук Х. І. Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Христина Іванівна Микитейчук ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Львівська політехніка». – Чернівці, 2020. – 217 с. – Бібліографія: с. 209–235.
Issue Date: 2020
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Country (code): UA
Place of the edition/event: Чернівці
Science degree: кандидат педагогічних наук
Defense council: К 35.052.24
Supervisor: Олійник, Марія Іванівна
Committee members: Квас, Олена Валеріївна
Янкович, Олександра Іванівна
UDC: 373.29(438)
Keywords: підготовка дитини до школи
передшкільна освіта
шкільна готовність
«нульовий» рік навчання в Республіці Польща
подготовка ребенка к школе
предшкольное образование
школьная готовность
«нулевой» год обучения в Республике Польша
preparation of a child for school
preschool education
school readiness
“zero” year of study in the Republic of Poland
Number of pages: 278
Abstract: У дисертаційній роботі представлене компаративне дослідження педагогічного процесу підготовки дитини до школи в Республіці Польща, обґрунтовано його теоретичні й дидактичні засади, можливості їх конструктивної екстраполяції у теорію і практику дошкільної освіти України. Простежено розвиток наукових досліджень в галузі підготовки дитини до школи в Польщі в хронологічному та предметному вимірах. Систематизовано основні дефініції проблеми та розкрито підходи польських авторів до їх інтерпретації (дошкільна і шкільна зрілість, готовність до школи, інституційна готовність). Обґрунтовано соціальний аспект підготовки дитини до школи в дискурсі освітніх реформ, простежено детермінованість актуальності проблеми тенденціями раннього навчання дітей, обов’язковості передшкільної освіти, дискусіями навколо віку початку шкільної освіти. Констатовано стабільність розвитку передшкільної однорічної підготовки («зерувки»), її юридичного закріплення у польській системі освіти як проміжного щаблю між дошкільною і початковою ланками, що організаційно відбувається у двох формах: 1) підготовчі групи в дошкільних закладах, 2) дошкільні відділення при початкових школах. Досліджено дидактичні аспекти підготовки дитини до школи в Польщі, висвітлено теоретичні засади, зміст та методику підготовки дитини до початку навчання читанню і письму, формування математичних компетентностей, підтримки соціально-емоційного розвитку. Охарактеризовано найбільш використовувані в практиці польських дошкільних закладів предметні методики (М. Богдановіч, Е. Грущик-Кольчинської, Г. Домана, І. Майхжак, М. Монтессорі та ін.); здійснено огляд програм соціального розвитку дошкільнят («Друзі Зіппі», «Формування просоціальних навичок маленької дитини», «Сильний старт», «Стаємо друзями», «Я можу вирішити проблему»). Обґрунтовано інноваційність педагогічної діагностики на етапі підготовки дитини до школи в Польщі, систематизовано й охарактеризовано діагностичні методики. Подальшого розвитку набули положення щодо доцільності вивчення конструктивного зарубіжного досвіду дошкільної освіти для модернізації вітчизняної галузі. В диссертационной работе представлено компаративное исследование педагогического процесса подготовки ребенка к школе в Республике Польша, обосновано его теоретические и дидактические принципы, возможности их конструктивной экстраполяции в теорию и практику дошкольного образования Украины. Прослежено развитие научных исследований в области подготовки ребенка к школе в Польше в хронологическом и предметном измерениях. Систематизированы основные дефиниции проблемы и раскрыты подходы польских авторов к их интерпретации (дошкольная и школьная зрелость, готовность к школе, институциональная готовность). Обосновано социальный аспект подготовки ребенка к школе в дискурсе образовательных реформ, прослежена детерминированность актуальности проблемы тенденциями раннего обучения детей, обязательности предшкольного образования, дискуссиями вокруг возраста начала школьного образования. Констатирована стабильность развития предшкольного года подготовки («зерувки»), его юридического закрепления в польской системе образования в качестве промежуточной ступени между дошкольным и начальным звеньями, что организационно происходит в двух формах: 1) подготовительные группы в дошкольных учреждениях, 2) дошкольные отделения при начальных школах. Исследованы дидактические аспекты подготовки ребенка к школе в Польше; освещены теоретические основы, содержание и методика подготовки ребенка к началу обучения чтению и письму, формирование математических компетенций, поддержки социально-эмоционального развития. Охарактеризованы наиболее используемые в практике польских дошкольных учреждений предметные методики (М. Богданович, Е. Грущик-Кольчинской, Г. Домана, И. Майхжак, М. Монтессори и др.); осуществлен обзор программ социального развития дошкольников («Друзья Зиппи», «Формирование просоциальных навыков маленького ребенка», «Сильный старт», «Становимся друзьями», «Я могу решить проблему»). Обоснована инновационность педагогической диагностики на этапе подготовки ребенка к школе в Польше, систематизированы и охарактеризованы диагностические методики. Дальнейшее развитие получили положения о целесообразности изучения конструктивного зарубежного опыта дошкольного образования для модернизации отечественной отрасли. The dissertation presents a comparative study of the pedagogical process of preparing a child for school in the Republic of Poland, substantiates its theoretical and didactic principles, the possibility of their constructive extrapolation into the theory and practice of preschool education in Ukraine. The development of scientific research in the field of preparing a child for school in Poland in chronological and subject dimensions is traced. The influence of ideas and practical results of researches of the Soviet and Ukrainian scientists of 1950-1980 in the field of early education of children of senior preschool age on the Polish theory and practice of preschool education is revealed. The bibliography of the Polish scientific studies in the field of preparing a child for school is systematized. The terminological diversity of the problem of “preparation for school” in the Polish scientific literature is stated and the content of its main definitions is revealed: school readiness, preparation for learning, preparation for the role of a student, adaptation of a child to school or opportunity to get school education, institutional readiness. The understanding of readiness for school as a child's achievement of such a level of physical, social and mental development that makes it sensitive and receptive to systematic education and upbringing in the first grade of primary school is generalized. The approaches of the Polish scientists to the characteristics of the components of a child’s readiness for school are highlighted. The social aspect of preparing a child for school in the discourse of educational reforms is substantiated, the determinism of the urgency of the problem by the tendencies of early childhood education, compulsory preschool education, discussions about the age of school education is traced. The stability of the development of preschool one-year training (“zeruvky”), its legal consolidation in the Polish education system as an intermediate stage between preschool and primary levels, which is organized in two forms: 1) preparatory groups in preschools, 2) preschool departments at primary schools are stated. The didactic aspects of a child’s preparation for school have been studied. According to the materials of the Polish scientific and methodical literature, the concepts of “preparation of a child for the beginning of reading and writing”, “readiness to study mathematics”, “support of social and emotional development of a child” are defined. Preparing a child for reading (writing) is interpreted as a multifaceted process that involves the balanced development of a child’s psychomotor skills (functions of visual, auditory, kinesthetic and motor analyzers, articulatory apparatus and manual dexterity), awakening and formation of cognitive processes (mainly thinking, for which material is the conceptual resource of a child), stimulating the emotional and motivational sphere, which determines the attitudes of a child to learning to read. Readiness to study mathematics is considered in pedagogical aspect (achievement by a child of adequate level of preparation for mathematical education in the field of knowledge of geometrical figures, numbering skills, calculation of arithmetic operations or knowledge of rules of calculation and counting) and psychological (formation of a child’s ability to solve problems, adequately respond to failure, draw conclusions about mistakes and have the appropriate level of emotional stability, visual perception – analysis and synthesis, and visual-spatial, linguistic, analytical-synthetic competencies, attention and memory). The child’s social competencies are characterized in theoretical perspective (knowing how to behave in specific social situations) and practical expression (the ability to behave adequately in these situations). The analysis of theoretical and methodical foundations of pedagogical work on realization of the maintenance of preparation of a child for school in the specified fields in preschool establishments of Poland is carried out. The most used in practice subject techniques are described (М. Bohdanovich, Е. Hrushchyk-Kolchynska, H. Domana, І. Maykhzhzak, М. Montessori, and others). The review of programs of social development of preschool children is carried out (Zippy’s Friends, Formation of Prosocial Skills of Small Child, Strong Start, Let’s Become Friends, I Can Solve Problem). The innovativeness of pedagogical diagnostics at the stage of preparing a child for school in Poland is substantiated. As a result of educational reforms, the professional competencies of a preschool teachers have been expanded with a diagnostic function – the task of educators is to systematically diagnose a child's readiness for school. In the course of daily pedagogical interaction with children, they carry out systematic observation and interpret children's achievements in relation to the criteria of school readiness. The main diagnostic methods used in the Polish preschools at the stage of one-year preschool training are described. The role of teachers in the implementation of the content of preschool education is emphasized; their right to choose teaching methods, to influence the program, which is implemented in practice, which makes it possible to make changes in accordance with new educational needs. Provisions on the expediency of studying the constructive foreign experience of preschool education for the modernization of the domestic field gained further development; opportunities of actualization of the Polish experience in the conditions of development and modernization of preschool education of Ukraine are outlined. Systematized and adapted to the requirements of the educational process in higher education, scientific and theoretical provisions of the research serve as an innovative addition to the content of training in preschool education. They can be widely used in mass practice of schooling of older preschool children, postgraduate education and training of educators of preschool institutions and primary school teachers.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53798
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Mykyteichuk.pdfАвтореферат дисертації913,52 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_mykyteychuk_hrystyny_ivanivny.pdfДисертаційна робота6,87 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oponenta_kvas_oleny_valeriyivny_pro_dysertaciyu_mykyteychuk_h.i.pdfВідгук офіційного опонета5,2 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oponenta_yankovych_oleksandry_ivanivny_pro_dysertaciyu_mykyteychuk_h.i.pdfВідгук офіційного опонета2,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.