Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52964
Title: Особливості обліку доходів підприємств туристичної галузі
Authors: Федина, О. О.
Нашкерська, М. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Федина О. О. Особливості обліку доходів підприємств туристичної галузі / О. О. Федина, М. М. Нашкерська // Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції, 18 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 72–73. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description (International): Fedina O. O. Osoblyvosti obliku dokhodiv pidpryiemstv turystychnoi haluzi / O. O. Fedina, M. M. Nashkerska // Oblik, analiz i kontrol v upravlinni subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei V Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 72–73. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції, 2019
Conference/Event: V Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18 жовтня 2019 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 72-73
Start page: 72
End page: 73
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52964
ISBN: 978-966-941-329-1
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
URL for reference material: http://zakon4.rada.gov.ua
References (Ukraine): 1. Рошко Н. Бухгалтерський облік і звітність суб’єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу / Н. Рошко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – №13. – 2011.
2. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29. 11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Колісник Г.М. Бухгалтерський облік в туризмі: навчальний посібник / Г.М. Колісник, Л.О. Гелей, Т.П. Данканич. — Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. — 140 с.
References (International): 1. Roshko N. Bukhhalterskyi oblik i zvitnist subiektiv turystychnoi diialnosti yak baza dlia kontroliu ta analizu, N. Roshko, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka, No 13, 2011.
2. Polozhennia(standart) bukhhalterskoho obliku 15 "Dokhid": Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29. 11.1999 y. No 290 [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Kolisnyk H.M. Bukhhalterskyi oblik v turyzmi: navchalnyi posibnyk, H.M. Kolisnyk, L.O. Helei, T.P. Dankanych, Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU "Hoverla", 2016, 140 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2019 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.