Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52703
Title: Використання новітніх технологій для забезпечення комунікації у сфері менеджменту організації
Other Titles: Use of new technologies to provide communication in the organization management area
Authors: Марковець, О. В
Паздерська, Р. С.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Марковець О. В. Використання новітніх технологій для забезпечення комунікації у сфері менеджменту організації / О. В. Марковець, Р. С. Паздерська // Стандартизація, сертифікація, якість. – Київ, 2019. – № 6 (118). – С. 7–18. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2019
Publisher: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 004.75
Keywords: CRM-система
структура
користувач
комунікація
система управління відносинами
CRM-система
структура
пользователь
коммуникация
система управления отношениями
CRM-system
structure
user
communication
management system
Number of pages: 7-18
Abstract: У статті досліджено проблеми використання систем комунікації між структурою та її користувачами. Проаналізовано важливість процесів комунікації для ведення менеджменту організації. Визначено основний інструмент для вирішення цього завдання – система управління відносинами з користувачами, яка наразі більше відома як CRM (Customer relationship management). Надано пояснення щодо визначення основного тлумачення терміна. Подано порівняння функційних можливостей топ-6 популярних систем. Описано основні завдання й аспекти роботи систем. Виявлено цінність такого програмного забезпечення для компаній різних масштабів. В статье исследованы проблемы использования систем коммуникации между структурой и пользователями. Проанализированы важность процессов коммуникации для ведения менеджмента организации. Определен основной инструмент для решения этой задачи – система управления отношениями с пользователями, которая сегодня больше известна как CRM (Customer relationship management). Предоставлено объяснение по определению основного толкования термина. Представлено сравнение функциональных возможностей топ-6 популярных систем. Описаны основные задачи и аспекты работы систем. Выявлено ценность такого программного обеспечения для компаний различных масштабов. The article explores the problems of using communication systems between a structure and its users. The importance of communication processes for management of the organization is analyzed. The main tool for solving this problem has been identified – the customer relationship management system, which is more commonly known today as CRM (Customer relationship management). An explanation is given regarding the definition of the main interpretation of the term. Comparison of the functionality of the top 6 popular systems is presented. The main tasks and aspects of the systems operation are described. The value of such software for companies of various sizes has been revealed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52703
References (Ukraine): 1. Балабанова Л. В. Маркетинг відносин в системі управління підприємством: монографія / Л. В. Балабанова, С. В. Чернишева / МОНУ, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. 2. Кривов’язюк І. В. Моделювання інформаційних потоків CRM-системи та оцінка ефективності їх впровадження на підприємстві / І. В. Кривов’язюк, В. Ф. Рошкевич, Р. М. Стрільчук // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2013. – Вип. 10. – С. 98–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2013_10_13. 3. Мозгова Г. В., Морозов А. О. Використання crm-систем на українському ринку : Особливості та перспективи / Г. В. Мозгова, А. О. Морозов, О. Д. Фомін // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – Вип. 2(58). – С. 89–94. – Режим доступу: http://psaejrnl. nau.in.ua/journal/2_58_2017_ukr/15.pdf. . Марусей Т. В. Впровадження crm-систем у маркетингову діяльність підприємства / Т. В. Марусей // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 87–89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_6_204 Examples of Businesses Leveraging CRM to Improve Productivity and Efficiency. Web site. – https://www.salesforce.com/crm/examples/. 5. Марковець О. В. Дослідження засобів комунікації користувачів мережі Інтернет з органами місцевої влади /О. В. Марковець, Р. О. Корж, У. Б. Ярка //Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013.– № 3/9(63)/2013. – С.38–41. 6. Птащенко О. В. Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем / О. В. Птащенко, Є. Д. Мірошникова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – № 6. – С. 108–115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_21. 7. Чазов Є. В. CRM-системи для малого бізнесу: необхідність та способи впровадження/ Чазов Є. В. // Економіка і суспільство. Електронний ресурс. – http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/68.pdf. 8. Юрчук Н. П. Crm-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку / Н. П. Юрчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – № 23. – С. 141–147. – Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_2_2019ua/29.pdf. 9. Jennifer Lund. What is CRM and why is it important to your business? Web site. – 17 June, 2019. https://www.superoffice.com/blog/what-is-crm/. 10. Why Is Customer Relationship Management So Important? Web site. – https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/10/24/why-is-customer-relationshipmanagement- so-important/#231f04087dac. 11. Customer relationship management. Web site. – https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/customer-relationship-management/. 12. Марковець О. В. Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб- середовищі/ О. В. Марковець, Є. Ю. Березняк, Б. О. Лисик, Р. Б. Кравець// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Інформаційні системи та мережі. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 854. – С. 274–282. 13. Types of CRM – Operational, Analytical, Collaborative. Web site. – https://techonestop.com/types-ofcrm- operational-analytical-collaborative. 14. Думанський Н. О. Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних Веб- ресурсів / Н. О. Думанський, О. В. Марковець // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 631. – С.101–106. 15. amoCRM Web site. – https://www.amocrm.ru/. 16. Zoho Web site. – https://www.zoho.com/sites/. 17. Hubspot Web site. – https://www.hubspot.com/products/crm. 18. Salesforce Web site. – https://www.salesforce.com/. 19. Agile CRM Web site. – https://www.agilecrm.com/. 20. Batchbook Web site. – https://www.pipelinedeals.com/batchbook.
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markovec-7-18.pdfСтаття1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools