Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52556
Title: Опрацювання великих обсягів персональних генетичних даних: проблеми міжнародно-правового регулювання та загрози для прав людини
Other Titles: Processing of large amounts of personal genetic data: international regulatory issues and human rights challenges
Authors: Сухорольський, Петро Михайлович
Гуцалюк, Валерія Віталіївна
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Сухорольський П. М. Опрацювання великих обсягів персональних генетичних даних: проблеми міжнародно-правового регулювання та загрози для прав людини / П. М. Сухорольський, В. В. Гуцалюк // Український часопис міжнародного права. – 2020. – №1. – С. 40–49. – Бібліографія: 29 назв.
Issue Date: Feb-2020
Publisher: КНУ імені Т.Шевченка; Українська асоціація міжнародного права
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 41.231.14+342.7
Keywords: захист персональних даних
генетичні дані
права людини
чутливі дані
інформаційна безпека
знеособлення даних
Page range: 40-49
Abstract: Розкрито головні загрози для прав та інтересів людини у зв’язку з опрацюванням великих обсягів генетичних даних інтернет-компаніями, що надають інформаційні послуги зі встановлення родинних зв’язків, етнічного походження та індивідуальних характеристик, важливих для організації здорового способу життя. Проаналізовано міжнародно-правові документи у цій сфері, виділено закладені у них принципи опрацювання генетичних даних людини. Встановлено основні недоліки сучасних регулятивних підходів та практик поводження з генетичними даними, з-поміж яких: намагання забезпечити права суб’єкта даних передусім за допомогою засобів деперсоналізації даних, невідповідність політики компаній міжнародним стандартам захисту даних, незахищеність прав та інтересів фізичних осіб, пов’язаних із суб’єктом даних.
The article deals with the major threats to human rights and interests related to processing of large amounts of genetic data by Internet companies providing information services for determining family relations, ethnicity, and individual characteristics important for a healthy lifestyle. International legal documents in this field are analysed, the principles of processing of human genetic data are highlighted. The main shortcomings of current regulatory mechanisms and practices of genetic data handling are identified, including: unjustified reliance on data depersonalization, inconsistency of companies’ policies with international data protection standards, exposure of rights and interests of persons related to the data subject.
Content: Вступ. 1. Міжнародно-правове регулювання у сфері опрацювання генетичних даних. 2. Діяльність генеалогічних інтернет-компаній. 3. Недоліки сучасних регулятивних підходів та практик поводження з генетичними даними. 3.1. Довільні інтерпретації термінів та анонімізація даних як засіб забезпечення прав суб’єкта даних. 3.2. Створення всеохопних баз персональних даних, включаючи генетичні, без належного контролю. 3.3. Проблема забезпечення балансу інтересів. 3.4. Недоліки політики компаній щодо поводження з генетичними даними. 3.5. Незахищеність прав та інтересів осіб, пов’язаних із суб’єктом даних. Висновки.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52556
Copyright owner: Сухорольський П.М., Гуцалюк В.В., 2020
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukhorolsky2020.pdfArticle316,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools