Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52220
Title: Influence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part
Other Titles: Вплив геологічних структур на характер зміщень русел рік верхньої частини басейну Дністра
Authors: Бурштинська, Х. В.
Бабушка, А. В.
Бубняк, І. М.
Бабій, Л. В.
Третяк, С. К.
Burshtynska, Kh. V.
Babushka, A. V.
Bubniak, I. M.
Babiy, L. V.
Tretyak, S. K.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Influence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part / Kh. V. Burshtynska, A. V. Babushka, I. M. Bubniak, L. V. Babiy, S. K. Tretyak // Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — No 2(27). — P. 24–38.
Bibliographic description (International): Influence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part / Kh. V. Burshtynska, A. V. Babushka, I. M. Bubniak, L. V. Babiy, S. K. Tretyak // Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — No 2(27). — P. 24–38.
Is part of: Геодинаміка : науковий журнал, 2(27), 2019
Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL, 2(27), 2019
Journal/Collection: Геодинаміка : науковий журнал
Issue: 2(27)
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 528.92
Keywords: моніторинг
зміщення русла річки
космічні зображення
топографічні карти
геологічна будова
monitoring
riverbed displacements
space images
topographic maps
geological structure
Number of pages: 15
Page range: 24-38
Start page: 24
End page: 38
Abstract: Мета роботи – дослідити вплив Передкарпатського прогину та Волино-Подільської височини на характер зміщень приток Дністра та визначення стійкості їх русел. Об’єктом цього дослідження є річка Дністер та її ліві й праві притоки. Розглядаючи основні чинники, що впливають на природу горизонтальних зміщень русла, спричинених як природними, так і антропогенними чинниками, особливу увагу автори приділили геологічним структурам у районі, де протікає річка Дністер та її притоки. Методи. Застосовуючи програмний пакет ArcGIS, автори виконали моніторинг протягом 100 років, використовуючи різні топографічні, геологічні, ґрунтові карти та космічні зображення. Для моніторингу зміщень русел річок правобережно-лівобережних приток Дністра використано: топографічні карти в масштабах 1:100000 та 1:75000 (австрійський період – 1886 р., 1910 р., польський період – 1930 р., радянський період – 1985 р., 1989 р.); космічні зображення Landsat 7 (2000 р.), Landsat 8 (2014 р.) та Sentinel 2 (2016 р., 2017 р.); і ґрунтову карту масштабу 1: 200000. Це дає підстави говорити про різний характер зміщень. Результати. Річка Дністер протікає на кордоні двох структур – Передкарпатського прогину та Волино-Подільської височини. Правобережні притоки (Бистриця, Лімниця, Стрий тощо), які починаються в Карпатах, перетинають зовнішні та внутрішні межі Передкарпатського прогину і характеризуються стійкістю русла річки в гірській частині, багаторічним і значним меандруванням (особливо для р. Стрий) у межах Прикарпаття. Літологічні родовища істотно впливають у гирлі річки Стрий. Для цих приток, за результатами дослідження, спостерігаються великі горизонтальні зміщення, вони поширюються на: річку Лімниця – 500 м, річку Бистриця – 580 м, річку Стрий – 1200 м. До лівобережних приток, розташованих на Волино-Подільській височині, належать річки Золота Липа, Серет, Збруч, Смотрич та Стрипа. Вони сильно звивисті, але набагато стійкіші в горизонтальних зміщеннях. Максимальні зміщення для цих річок – 300–380 м. Наукова новизна. Дослідження охоплює вплив геологічних структур на зміщення ліво-правобережних приток річки Дністер та аналіз основних математичних виразів, які використовують для оцінки стійкості русел річок. Практичне значення. Результати моніторингу процесів деформації русла повинні враховуватися під час вирішення завдань, пов’язаних з русловими процесами річки, а саме: розроблення та будівництва гідротехнічних споруд, проєктування мереж електропередачі на перетині річок, розвиток газопроводів, визначення небезпечних зон затоплення, визначення наслідків руйнування після спалахів або сезонних повеней, встановлення меж природоохоронних зон, управління відпочинковою діяльністю, моніторинг стану прикордонних земель та встановлення кордону вздовж річок.
Aim of work is to investigate the influence of the Precarpathian bend and the Volynian-Podolian upland for the nature of displacement of the Dnister River tributaries and to determine stability of river channels. The object of this research is the Dnister River and its left and right tributaries. Considering the main factors influencing the nature of the horizontal riverbed displacements caused by both natural and anthropogenic factors, special attention is focused on the geological structures in the area on which Dnister River and its tributaries flow. Methods. Applying the software package ArcGIS authors had implemented the monitoring for a 100 year period using various topographical, geological, ground maps, and space images. For monitoring of displacements of the riverbeds of right and left bank tributaries of the Dnister there were used: topographic maps at scales 1:100000 and 1:75000 (Austrian period – 1886, 1910, Polish period –1930, the Soviet period – 1985, 1989); space images Landsat 7 (2000), Landsat 8 (2014) and Sentinel 2 (2016, 2017); and soil map scale 1:200000. It allows declaration about the different nature of the displacements. Results. The Dnister River flows on the border of two structures - the Precarpathian bend and the Volynian-Podolian upland. The right bank tributaries (Bystrytsia, Limnytsia, Stryi, and others) that begin in the Carpathians, cross the outer and inner boundaries of the Precarpathian bend, and are characterized by riverbed stability in the mountainous part, with multithreading and considerable meandering (especially for the Stryi River) within the Precarpathian bend. Lithological deposits have a significant influence at the mouth of the Stryi River. For these tributaries, according to the results of the study, large horizontal displacements are observed, they extend for: Limnytsia river – 500 m, Bystrytsia river – 580 m, Stryi River – 1200 m. The left bank tributaries, which are located on the Volynian-Podolian upland, include Zolota Lypa, Seret, Zbruch, Smotrych, and Strypa rivers. They are highly sinuos but much more stable in horizontal displacements. The maximum displacements for these rivers are 300–380 m. Scientific novelty. Investigation includes the influence of geological structures on the displacements of the left and right bank tributaries of the Dnister River and an analysis of the basic mathematical expressions that are used to evaluate the stability of the riverbeds. The practical significance. The results of monitoring riverbed deformation processes have to be considered while solving tasks related to riverbed processes, namely for: development and building of hydraulic engineering facilities, design of power transmission network when crossing rivers, development of gas transmission pipelines, determination of flood hazard zones and consequences of destruction after flash floods or seasonal floods, establishment of boundaries of land conservation areas, management of recreation activities, monitoring of the condition of frontier lands, and establishment of the border along the midstream of rivers.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52220
Copyright owner: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2019
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Burshtynska Kh. V., Babushka A. V., Bubniak I. M., Babiy L. V., Tretyak S. K.
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2014_2014_10
https://www.proza.ru/2011/07/06/225
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
References (Ukraine): Bayrak, H. (2016). Changes in the small-riverbeds in
the context of the changes in the forestness of their
pools (for example, Pidbuz River of the
Starosambir district). Problems of geomorphology
and paleogeography of the Ukrainian Carpathians
and adjacent territories, 1, 18–31.
Buffington, J., Woodsmith, R., Booth, D. &
Montgomery, D. (2003). Fluvial Processes in
Puget Sound Rivers and the Pacific Northwest. In
Restoration of Puget Sound Rivers, 46–78.
Burshtynska, Kh., Malanii, O., & Shevchuk, V.
(2010). Monitoring of deformation flows of the
rivers channels. Suchasni dosiahnennia
heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zbirnyk
naukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho
tovarystva UTHK, I (19), 216–226 (in Ukrainian).
Burshtynska, Kh., Halochkin, M., Tretyak S. & Zayac
I. (2017). Monitoring of the riverbed of river
Dnister of the Сarpathian Region using GIS
technologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 25–36. doi:10.14681/afkit.2017.002.
Burshtynska, Kh., Shevchuk, V., Babushka, A.,
Tretyak, S. & Halochkin, M. (2018, September).
Research of the morphology of river Dnister using
remote sensing and cartographic data. 25th
Anniversary Conference Geographic Information
Systems Conference and Exhibition “GIS
ODYSSEY 2018”. Conference proceedings, 64–72.
Burshtynska, Kh., Shevchuk, V., Tretyak, S. &
Vekliuk, V. (2016). Monitoring of the riverbeds of
rivers Dnister and Tisza of the Carpathian region.
XXIII ISPRS Congress, Commission VII (Volume
XLI-B7), 177–182. doi:10.5194/isprs-archivesXLI-B7-177-2016
Chalov, R. & Makkaveev, N. (1986). Channel
processes. M.: MHU, 264 s.
Friend, P. & Sinha, R. (1993). Braiding and
meandering parameters. Geological Society
London. Special Publications, 75(1), 105-111.
Guneralp, I. (2011). Channel avulsion processes on
the lower Brazos river, Texas/Guneralp I., Billy U.
Hales, Anthony M. Filippi. TWDB Final Report, 904830968, 88.
Heeren, D. M., Mittelstet, A. R., Fox, G. A., Storm, D.
E., Al-Madhhachi, A. T., Midgley, T. L., ... &
Tejral, R. D. (2012). Using rapid geomorphic
assessments to assess streambank stability in
Oklahoma Ozark streams. Transactions of the
ASABE, 55(3), 957–968.
Horishnyi, P. (2014). Horizontal deformations of the
lower course of the river Stryi River in 1896-2006]. Problems of geomorphology and
paleogeography of the Ukrainian Carpathians and
adjacent territories, 68–74. Retrieved from
http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2014_2014_10.
Janicke, S. (2000). Stream channel processes. Fluvial
Geomorphology. Water & Rivers Commission
Report, 6, 1–12.
Krylenko, Y., Dzahanyia, E. & Krylenko, V. (2005).
Estimation of the stability of the rocks of mountain
rivers]. Ekotekhnolohyia, 22s. Retrieved from
https://www.proza.ru/2011/07/06/225
Krzemień, K. (2006). Badania struktury I dynamiki
koryt rzek Karpackich. Infrastruktura i ekologia
terenow wiejskich, 4/1, 131–142.
Legg, N. & Olson, P. (2014). Channel Migration
Processes and Patterns in Western Washington: A
Synthesis for Floodplain Management and
Restoration. Ecology Publication, 36 p. Retrieved
from https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
Obodovskyi, O. (2001). Hydrological and ecological
assessment of river processes (on the example of
the rivers of Ukraine), Nika-Tsentr, 274 s. (in
Ukrainian).
Obodovskyi, O., Onyshchuk, V., Yaroshevych, O.
(2005). Analysis of channel processes and
recommendations for managing the floodplain
complex in the foothill plain section of the Tisza
River. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia.
Nauk. Zbirnyk, Tom 7, 69–88 (in Ukrainian).
Pirmez, C., & Flood, R. D. (1995). In R. D. Flood,
D. J. W. Piper, A. Klaus, & L. C. Peterson (Eds.),
Morphology and structure of Amazon channel
(Vol. 155) (pp. 23–45). Proceedings of the ODP,
scientific results, College Station, TX: Ocean
Drilling Program.
Rudko, H., & Petryshyn, V. (2014). Characteristics of
deposits of boulder-gravel-sandy rocks in the Lviv
region and their impact on the ecological state of
the environment. Mineralni resursy Ukrainy, 2014. 1, 39–47 (in Ukrainian).
Shevchuk, V. & Burshtynska, Kh. (2011). Method of
monitoring the rivers in urban areas. Heodeziia,
kartohrafiia i aerofotoznimannia, 75, 73–82 (in
Ukrainian).
Simon, A., & Klimetz, L. (2008). Magnitude,
Frequency, and Duration Relations for Suspended
Sediment in Stable (“Reference”) Southeastern
Streams 1. JAWRA Journal of the American Water
Resources Association, 44(5), 1270–1283.
Żelaziński, J. (2014). Identyfikacja i opis zmian
morfologii koryta Wisły wywołanych obwałowaniem i regulacją wraz z oceną ich wpływu na
ryzyko powodziowe. Załącznik 1. Projekt:
Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie
degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza
ekologicznego, 26 p.
References (International): Bayrak, H. (2016). Changes in the small-riverbeds in
the context of the changes in the forestness of their
pools (for example, Pidbuz River of the
Starosambir district). Problems of geomorphology
and paleogeography of the Ukrainian Carpathians
and adjacent territories, 1, 18–31.
Buffington, J., Woodsmith, R., Booth, D. &
Montgomery, D. (2003). Fluvial Processes in
Puget Sound Rivers and the Pacific Northwest. In
Restoration of Puget Sound Rivers, 46–78.
Burshtynska, Kh., Malanii, O., & Shevchuk, V.
(2010). Monitoring of deformation flows of the
rivers channels. Suchasni dosiahnennia
heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zbirnyk
naukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho
tovarystva UTHK, I (19), 216–226 (in Ukrainian).
Burshtynska, Kh., Halochkin, M., Tretyak S. & Zayac
I. (2017). Monitoring of the riverbed of river
Dnister of the Sarpathian Region using GIS
technologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 25–36. doi:10.14681/afkit.2017.002.
Burshtynska, Kh., Shevchuk, V., Babushka, A.,
Tretyak, S. & Halochkin, M. (2018, September).
Research of the morphology of river Dnister using
remote sensing and cartographic data. 25th
Anniversary Conference Geographic Information
Systems Conference and Exhibition "GIS
ODYSSEY 2018". Conference proceedings, 64–72.
Burshtynska, Kh., Shevchuk, V., Tretyak, S. &
Vekliuk, V. (2016). Monitoring of the riverbeds of
rivers Dnister and Tisza of the Carpathian region.
XXIII ISPRS Congress, Commission VII (Volume
XLI-B7), 177–182. doi:10.5194/isprs-archivesXLI-B7-177-2016
Chalov, R. & Makkaveev, N. (1986). Channel
processes. M., MHU, 264 s.
Friend, P. & Sinha, R. (1993). Braiding and
meandering parameters. Geological Society
London. Special Publications, 75(1), 105-111.
Guneralp, I. (2011). Channel avulsion processes on
the lower Brazos river, Texas/Guneralp I., Billy U.
Hales, Anthony M. Filippi. TWDB Final Report, 904830968, 88.
Heeren, D. M., Mittelstet, A. R., Fox, G. A., Storm, D.
E., Al-Madhhachi, A. T., Midgley, T. L., ... &
Tejral, R. D. (2012). Using rapid geomorphic
assessments to assess streambank stability in
Oklahoma Ozark streams. Transactions of the
ASABE, 55(3), 957–968.
Horishnyi, P. (2014). Horizontal deformations of the
lower course of the river Stryi River in 1896-2006]. Problems of geomorphology and
paleogeography of the Ukrainian Carpathians and
adjacent territories, 68–74. Retrieved from
http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2014_2014_10.
Janicke, S. (2000). Stream channel processes. Fluvial
Geomorphology. Water & Rivers Commission
Report, 6, 1–12.
Krylenko, Y., Dzahanyia, E. & Krylenko, V. (2005).
Estimation of the stability of the rocks of mountain
rivers]. Ekotekhnolohyia, 22s. Retrieved from
https://www.proza.ru/2011/07/06/225
Krzemień, K. (2006). Badania struktury I dynamiki
koryt rzek Karpackich. Infrastruktura i ekologia
terenow wiejskich, 4/1, 131–142.
Legg, N. & Olson, P. (2014). Channel Migration
Processes and Patterns in Western Washington: A
Synthesis for Floodplain Management and
Restoration. Ecology Publication, 36 p. Retrieved
from https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
Obodovskyi, O. (2001). Hydrological and ecological
assessment of river processes (on the example of
the rivers of Ukraine), Nika-Tsentr, 274 s. (in
Ukrainian).
Obodovskyi, O., Onyshchuk, V., Yaroshevych, O.
(2005). Analysis of channel processes and
recommendations for managing the floodplain
complex in the foothill plain section of the Tisza
River. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia.
Nauk. Zbirnyk, Tom 7, 69–88 (in Ukrainian).
Pirmez, C., & Flood, R. D. (1995). In R. D. Flood,
D. J. W. Piper, A. Klaus, & L. C. Peterson (Eds.),
Morphology and structure of Amazon channel
(Vol. 155) (pp. 23–45). Proceedings of the ODP,
scientific results, College Station, TX: Ocean
Drilling Program.
Rudko, H., & Petryshyn, V. (2014). Characteristics of
deposits of boulder-gravel-sandy rocks in the Lviv
region and their impact on the ecological state of
the environment. Mineralni resursy Ukrainy, 2014. 1, 39–47 (in Ukrainian).
Shevchuk, V. & Burshtynska, Kh. (2011). Method of
monitoring the rivers in urban areas. Heodeziia,
kartohrafiia i aerofotoznimannia, 75, 73–82 (in
Ukrainian).
Simon, A., & Klimetz, L. (2008). Magnitude,
Frequency, and Duration Relations for Suspended
Sediment in Stable ("Reference") Southeastern
Streams 1. JAWRA Journal of the American Water
Resources Association, 44(5), 1270–1283.
Żelaziński, J. (2014). Identyfikacja i opis zmian
morfologii koryta Wisły wywołanych obwałowaniem i regulacją wraz z oceną ich wpływu na
ryzyko powodziowe. Załącznik 1. Projekt:
Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie
degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza
ekologicznego, 26 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Геодинаміка. – 2019. – №2(27)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.