Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51934
Title: Парова плазма в технологіях термохімічних перетвореннь вуглецевмісних середовищ
Authors: Холявченко, Леонід
Опарін, Сергій
Ємельяненко, Володимир
Давидов, Сергій
Affiliation: Інститут геотехнічної механіки ім. Н. С. Полякова НАН України
Bibliographic description (Ukraine): Парова плазма в технологіях термохімічних перетвореннь вуглецевмісних середовищ / Леонід Холявченко, Сергій Опарін, Володимир Ємельяненко, Сергій Давидов // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 277–280. — (Стендова сесія).
Bibliographic description (International): Parova plazma v tekhnolohiiakh termokhimichnykh peretvorenn vuhletsevmisnykh seredovyshch / Leonid Kholiavchenko, Serhii Oparin, Volodymyr Yemelianenko, Serhii Davydov // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 277–280. — (Poster presentations).
Is part of: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Conference/Event: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/Collection: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 14–18 травня 2018 року, Львів
Keywords: вуглецевмісне середовище
вугілля
пряме спалювання
парова плазма
газифікація
синтетичне моторне паливо
Number of pages: 4
Page range: 277-280
Start page: 277
End page: 280
Abstract: В роботі наведено результати досліджень параметрів термохімічних перетворень в газовий стан вуглецевмісних середовищ різної морфології, визначені фактори впливу на кількісні та якісні показники корисного продукту, продуктивність процесу, його енерговитрати та економічні показники, встановлено зони застосування пароплазмових перетворень в загальній теплоенергетиці та в виробництві синтетичного моторного палива.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51934
ISBN: 978-966-941-170-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1] Жуков М.Ф.: М.: Наука. 1990. 200с.
[2] Тополев В.С.: Уголь Украины. №5. 2004. С. 3 – 11.
[3] Вольчин І.А. та інш.: К.:ГНОЗИС, 2013.
[4] СинякЮ. В.: Проблемы прогнозирования. 2012. №1. С.38-48.
[5] Булат А.Ф.: Геотехническая механика. 2010. вып. 81. С.20-27.
[6] Давыдов С.Л.: Геотехническая механика. 2012. вып. 98. С.10-18.
[7] Ф. Рутберг: Балтийский горизонт . 2013. № 4 (12). С.6-9.
[8] Карпенко Е.И., Мессерле В.Е. и др.: Новосибирск. Наука Сиб. изд. фирма РАН, 2000. 159 с.
References (International): 1] Zhukov M.F., M., Nauka. 1990. 200p.
[2] Topolev V.S., Uhol Ukrainy. No 5. 2004. P. 3 – 11.
[3] Volchyn I.A. ta insh., K.:HNOZYS, 2013.
[4] SiniakIu. V., Problemy prohnozirovaniia. 2012. No 1. P.38-48.
[5] Bulat A.F., Heotekhnicheskaia mekhanika. 2010. Iss. 81. P.20-27.
[6] Davydov S.L., Heotekhnicheskaia mekhanika. 2012. Iss. 98. P.10-18.
[7] F. Rutberh: Baltiiskii horizont . 2013. No 4 (12). P.6-9.
[8] Karpenko E.I., Messerle V.E. and other: Novosibirsk. Nauka Sib. izd. firma RAN, 2000. 159 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.