Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51860
Title: Use of chemical blowing agent for foaming modified coal tar pitch
Authors: Danylo, Iryna
Krutko, Iryna
Affiliation: Donetsk National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Danylo I. Use of chemical blowing agent for foaming modified coal tar pitch / Iryna Danylo, Iryna Krutko // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 61–64. — (Усні доповіді).
Bibliographic description (International): Danylo I. Use of chemical blowing agent for foaming modified coal tar pitch / Iryna Danylo, Iryna Krutko // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 61–64. — (Oral presentations).
Is part of: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Conference/Event: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/Collection: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 14–18 травня 2018 року, Львів
Number of pages: 4
Page range: 61-64
Start page: 61
End page: 64
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51860
ISBN: 978-966-941-170-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): [1] Krutko, I. H. Reolohichni doslidzhennia modyfikovanykh kamianovuhilnykh pekiv / K. O. Satsiuk, V. Yu. Kaulin, I. H. Krutko
[2] Tsyntsarski, B. Synthesis and characterization of activated carbon from natural asphaltites / B. Tsyntsarski, S.Marinov, T. Budinova, М. Ferhat Yardim, N. Petrov. – Istanbul: Istanbul Tech Univ, 2010.
[3] Kugatov, P.V. Poristyie uglerod-uglerodnyie kompozitsionnyie materialyi na osnove sazhi i neftyanogo peka / P.V. Kugatov, B.S. Zhirnov, O.I. Miroshnichenko, K.A. Rogachyov // Integratsiya nauki i proizvodstva: tezisyi dokladov otraslevoy nauchno-proizvodstvennoy konferentsii. - Ufa: Izd-vo UGNTU, 2011, 96.
[4] Reyes-Labarta J.A., Marcilla A.. Kinetic study of the decompositions involved in the thermal degradation of commercial azodicarbonamide// J. Appl. Polym. Sci, 2008, V. 107. P, 339–346.
[5] Al-Maliki Tahsin Ali Saki. Vliyanie sostava zhestkih polivinilhloridnyih kompozitsiy na kinetiku vspenivaniya azodikarbonamidom. Dis … kandidat tehn. nauk: 05.17.06, M., 2016, 119.
References (International): [1] Krutko, I. H. Reolohichni doslidzhennia modyfikovanykh kamianovuhilnykh pekiv, K. O. Satsiuk, V. Yu. Kaulin, I. H. Krutko
[2] Tsyntsarski, B. Synthesis and characterization of activated carbon from natural asphaltites, B. Tsyntsarski, S.Marinov, T. Budinova, M. Ferhat Yardim, N. Petrov, Istanbul: Istanbul Tech Univ, 2010.
[3] Kugatov, P.V. Poristyie uglerod-uglerodnyie kompozitsionnyie materialyi na osnove sazhi i neftyanogo peka, P.V. Kugatov, B.S. Zhirnov, O.I. Miroshnichenko, K.A. Rogachyov, Integratsiya nauki i proizvodstva: tezisyi dokladov otraslevoy nauchno-proizvodstvennoy konferentsii, Ufa: Izd-vo UGNTU, 2011, 96.
[4] Reyes-Labarta J.A., Marcilla A.. Kinetic study of the decompositions involved in the thermal degradation of commercial azodicarbonamide// J. Appl. Polym. Sci, 2008, V. 107. P, 339–346.
[5] Al-Maliki Tahsin Ali Saki. Vliyanie sostava zhestkih polivinilhloridnyih kompozitsiy na kinetiku vspenivaniya azodikarbonamidom. Dis … kandidat tehn. nauk: 05.17.06, M., 2016, 119.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.