Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51592
Title: Автоматизована система оцінки на основі маркетингових досліджень ринку нерухомості
Authors: Воронін, В. О.
Мамчин, М. М.
Лянце, Е. В.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Воронін В. О. Автоматизована система оцінки на основі маркетингових досліджень ринку нерухомості / В. О. Воронін, М. М. Мамчин, Е. В. Лянце // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 45–46.
Bibliographic description (International): Voronin V. O. Avtomatyzovana systema otsinky na osnovi marketynhovykh doslidzhen rynku nerukhomosti / V. O. Voronin, M. M. Mamchyn, E. V. Liantse // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 45–46.
Is part of: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Conference/Event: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Journal/Collection: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Issue Date: 25-Nov-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 45-46
Start page: 45
End page: 46
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51592
ISBN: 978-966-941-235-5
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Воронін В. О., Мамчин М. М., Лянце Е. В., 2018
References (Ukraine): 1. Воронін В.О. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: Монографія/ В.О. Воронін, Е.В. Лянце, М.М. Мамчин. – Львів: видавництво «Магнолія 2006», 2014. – 304 с.;
2. В.О. Воронін. "Проблеми інформаційного забезпечення оціночних процедур". в зб. доповідей міжнародної конференції "Нерухомі об‘єкти культурної спадщини", ст.67-69.,Львів 22-23 листопада 2012р.;
3. Воронін В.О. Масова оцінка та податок на нерухомість/ В.О. Воронін, Е.В. Лянце// Д.– Вестник Приднепровской Государственной Академии Строительства и Архитектуры. – 2015 р., ст. 23-32.;
4. В.О. Воронін, А.В. Костик. "Роль і місце аналітики ринку в оціночних процедурах", Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. №12 , ст.27-34.,грудень 2012р.).
References (International): 1. Voronin V.O. Analityka rynku nerukhomosti: metodolohiia ta pryntsypy suchasnoi otsinky: monograph/ V.O. Voronin, E.V. Liantse, M.M. Mamchyn, Lviv: vydavnytstvo "Mahnoliia 2006", 2014, 304 p.;
2. V.O. Voronin. "Problemy informatsiinoho zabezpechennia otsinochnykh protsedur". v zb. dopovidei mizhnarodnoi konferentsii "Nerukhomi ob‘yekty kulturnoi spadshchyny", P.67-69.,Lviv 22-23 lystopada 2012y.;
3. Voronin V.O. Masova otsinka ta podatok na nerukhomist/ V.O. Voronin, E.V. Liantse// D, Vestnyk Prydneprovskoi Hosudarstvennoi Akademyy Stroytelstva y Arkhytektury, 2015 y., P. 23-32.;
4. V.O. Voronin, A.V. Kostyk. "Rol i mistse analityky rynku v otsinochnykh protsedurakh", Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. No 12 , P.27-34.,hruden 2012y.).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Voronin_V_O-Avtomatyzovana_systema_45-46.pdf187,9 kBAdobe PDFView/Open
2018_Voronin_V_O-Avtomatyzovana_systema_45-46__COVER.png453,1 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.