Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50812
Title: Інтерактивна мапа «Досвід української державності. ЗУНР 1918-1923: Львів 1–21 листопада 1918 р.»
Other Titles: Interactive map «Experience of Ukrainian state. ZUNR 1918-1923: Lviv 1-21 november 1918»
Authors: Халак, Надія
Khalak, Nadiya
Affiliation: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies M. Hrushevsky National Academy of Sciences of Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Халак Н. Інтерактивна мапа «Досвід української державності. ЗУНР 1918-1923: Львів 1–21 листопада 1918 р.» / Надія Халак // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 148–150.
Bibliographic description (International): Khalak N. Interactive map «Experience of Ukrainian state. ZUNR 1918-1923: Lviv 1-21 november 1918» / Nadiya Khalak // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 148–150.
Is part of: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи"
Journal/Collection: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 3-Oct-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 3–5 жовтня 2019 року, Львів
UDC: 930.2
94(477.83-25)”1918/1923”ЗУНР]
[912
004.031.42]
Keywords: історія України
українська державність
ЗУНР
Львів
1918 р
history of Ukraine
Ukrainian statehood
ZUNR
Lviv
1918
Number of pages: 3
Page range: 148-150
Start page: 148
End page: 150
Abstract: Інтерактивна мапа містить 10 активних розділів, які стосуються окремих аспектів досвіду української державності – боротьби і творення ЗУНР у листопаді 1918 р. Структурно кожен розділ містить вичерпну текстову частину, ілюстрації (цифрові фото, в тому числі документів і матеріалів того часу) та інтерактивне (рухоме) зображення на окремих мапах, яке дає можливість візуально побачити місцерозташування обʼєктів дослідження. Докладний перебіг польсько-українських боїв у Львові 1-21 листопада 1918 р. відтворено на спеціально підготовленій 21 карті. Інтерактивна мапа є відкритою для подальшого розроблення, призначена для навчальних цілей та популяризації національної традиції історії нашого міста.
The interactive map contains 10 active sections that relate to particular aspects of the experience of Ukrainian statehood - the struggle and creation of the ZUNR in November 1918. Structurally, each section contains an exhaustive text section, illustrations (digital photos, including documents and materials of that time) and interactive (moving) ) images on individual maps that allow you to visually see the locations of study objects. The detailed course of Polish-Ukrainian battles in Lviv on November 1-21, 1918 was reproduced on a specially prepared map. The interactive map is open for further development, intended for educational purposes and to popularize the national tradition of the history of our city.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50812
ISBN: 978-966-941-386-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
References (Ukraine): 1. Гуцуляк. М. Перший листопад 1918 на Західних землях України / Гуцуляк. М. Київ: «Либідь», 1993. 408 с.
2. Дєдик О. Бої у Львові 1-21 листопада 1918 року / Дєдик О. Львів, 2018. - Ч.1. С. 105. "Діло". Львів, 1918. жовтень, листопад. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали у 5 т. / Укл. О. Карпенко, К. Мицан; Відпов. ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. Т.1. С. 179-180.
3. Західно-українська народна республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. Львів. 2009. 350 с.
4. Західно-Українська Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: альбом-каталог / Упор. Ю. Лисий, М. Ільків-Свидницький. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С. 92.
5. Енциклопедія Львова. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів: «Літопис», 2007. Т. 1. 656 с.
6. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. Париж; Нью-Йорк: Молоде життя; Львів; Київ: Глобус, 1955-2003. Т. 2.
7. Кузьма О. Листопадові дні 1918 р.: з іл. і шкіцами / Кузьма О. Львів : Накладом автора, 1931. 443 с.
8. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / Литвин М. Львів : Інститут українознавства НАНУ; Інститут ЦентральноСхідної Європи, 1998. 488 с.
9. Лепкий Б. Роман Купчинський / Лепкий Б. // Струни: Антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів, т. 2. Берлін, 1922.
10. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР / Литвин М., Науменко. К. Львів: Інститут українознавства НАНУ, видавнича фірма"Олір", 1995. 368 с., іл. Малий словник історії України / Відпов. ред. В. А. Смолій. К. : Либідь, 1997. 464 с.
11. Павлишин О. Єврейське населення Східної Галичини у 1918–1919 рр.: соціальний аспект / Павлишин О. // Галичина. ІваноФранківськ, 2006-2007. Ч. 12-13. C. 27-44.
12. Pawłyszyn Oleh Żydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (XI 1918–VI 1919) / Pawłyszyn Oleh // Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku / Praca zbiorowa pod red. K. Jasiewicza. Warszawa, 2004. S. 227-243.
13. Павлишин О. Й. Петрушевич Євген Омелянович / Павлишин О. Й. // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наук. думка, 2011. Т. 8 : Па – Прик. С. 198.
14. Сова А. Військово-політична діяльність Івана Боберського в роки Першої світової війни / Сова А. // Гуманітарні дисципліни у навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів: [зб. наук. статей]. Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. Вип. 4. С. 90-100.
15. Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. Т. 1 : А-Й. 696 с.
16. Тинченко Я. Під зіркою Давида. Єврейські національні формування в Україні в 1917-1920 роках: науково-популярне видання / Київ: Темпора, 2014. 168 с., іл.
17. Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). К. : Знання України, 2004. Т. 2 : М -Я. 812 с.
18. Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника. Л., 1996. Вип. 3. К., 2002.
19. Українське слово. Львів, 1918 р., жовтень, листопад.
References (International): 1. Hutsuliak. M. Pershyi lystopad 1918 na Zakhidnykh zemliakh Ukrainy, Hutsuliak. M. Kyiv: "Lybid", 1993. 408 p.
2. Diedyk O. Boi u Lvovi 1-21 lystopada 1918 roku, Diedyk O. Lviv, 2018, Ch.1. P. 105. "Dilo". Lviv, 1918. zhovten, lystopad. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918-1923. Dokumenty i materialy u 5 t., Ukl. O. Karpenko, K. Mytsan; Vidpov. red. O. Karpenko. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2001. V.1. P. 179-180.
3. Zakhidno-ukrainska narodna respublika. 1918-1923. Uriady. Postati, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha; hol. red. Yaroslav Isaievych; uporiad., Mykola Lytvyn, Ivan Pater, Ihor Soliar. Lviv. 2009. 350 p.
4. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika v dokumentakh i materialakh Naukovoi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka: albom-kataloh, Upor. Yu. Lysyi, M. Ilkiv-Svydnytskyi. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 2018. P. 92.
5. Entsyklopediia Lvova., Za redaktsiieiu A. Kozytskoho ta I. Pidkovy. Lviv: "Litopys", 2007. V. 1. 656 p.
6. Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna: [v 11 t.], Naukove tovarystvo imeni Shevchenka; hol. red. prof., d-r Volodymyr Kubiiovych. Paryzh; Niu-York: Molode zhyttia; Lviv; Kyiv: Hlobus, 1955-2003. V. 2.
7. Kuzma O. Lystopadovi dni 1918 y., z il. i shkitsamy, Kuzma O. Lviv : Nakladom avtora, 1931. 443 p.
8. Lytvyn M. Ukrainsko-polska viina 1918-1919 rr., Lytvyn M. Lviv : Instytut ukrainoznavstva NANU; Instytut TsentralnoSkhidnoi Yevropy, 1998. 488 p.
9. Lepkyi B. Roman Kupchynskyi, Lepkyi B., Struny: Antolohiia ukrainskoi poezii vid naidavnishykh do nynishnikh chasiv, V. 2. Berlin, 1922.
10. Lytvyn M., Naumenko K. Istoriia ZUNR, Lytvyn M., Naumenko. K. Lviv: Instytut ukrainoznavstva NANU, vydavnycha firma"Olir", 1995. 368 p., il. Malyi slovnyk istorii Ukrainy, Vidpov. red. V. A. Smolii. K. : Lybid, 1997. 464 p.
11. Pavlyshyn O. Yevreiske naselennia Skhidnoi Halychyny u 1918–1919 rr., sotsialnyi aspekt, Pavlyshyn O., Halychyna. IvanoFrankivsk, 2006-2007. Ch. 12-13. P. 27-44.
12. Pawłyszyn Oleh Żydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (XI 1918–VI 1919), Pawłyszyn Oleh, Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, Praca zbiorowa pod red. K. Jasiewicza. Warszawa, 2004. S. 227-243.
13. Pavlyshyn O. Y. Petrushevych Yevhen Omelianovych, Pavlyshyn O. Y., Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t., redkol., V. A. Smolii (holova) and other ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. K. : Nauk. dumka, 2011. V. 8 : Pa – Pryk. P. 198.
14. Sova A. Viiskovo-politychna diialnist Ivana Boberskoho v roky Pershoi svitovoi viiny, Sova A., Humanitarni dystsypliny u navchalnovykhovnomu protsesi vyshchykh navchalnykh zakladiv: [zb. nauk. statei]. Lviv: PP Soroka T. B., 2014. Iss. 4. P. 90-100.
15. Ternopilskyi entsyklopedychnyi slovnyk : u 4 t., redkol., H. Yavorskyi and other Ternopil : Vydavnycho-polihrafichnyi kombinat "Zbruch", 2004. V. 1 : A-Y. 696 p.
16. Tynchenko Ya. Pid zirkoiu Davyda. Yevreiski natsionalni formuvannia v Ukraini v 1917-1920 rokakh: naukovo-populiarne vydannia, Kyiv: Tempora, 2014. 168 p., il.
17. Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia: u 2 t., L. V. Huberskyi (holova). K. : Znannia Ukrainy, 2004. V. 2 : M -Ya. 812 p.
18. Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: Materialy do entsyklopedychnoho slovnyka. L., 1996. Iss. 3. K., 2002.
19. Ukrainske slovo. Lviv, 1918 y., zhovten, lystopad.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. – 2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Khalak_N-Interactive_map_Experience_148-150.pdf236,84 kBAdobe PDFView/Open
2019_Khalak_N-Interactive_map_Experience_148-150__COVER.png574,25 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.