Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50784
Title: Застосування принципу естетичності в проектуванні картографічних умовних позначень
Other Titles: Application of the aesthetics’ principle for designing map symbols
Authors: Полякова, Наталія
Poliakova, Natalia
Affiliation: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Kyiv Taras Shevchenko National University
Bibliographic description (Ukraine): Полякова Н. Застосування принципу естетичності в проектуванні картографічних умовних позначень / Наталія Полякова // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 62–65.
Bibliographic description (International): Poliakova N. Application of the aesthetics’ principle for designing map symbols / Natalia Poliakova // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 62–65.
Is part of: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи"
Journal/Collection: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 3-Oct-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 3–5 жовтня 2019 року, Львів
UDC: 528.92
18
Keywords: властивості естетичності
узагальнений образ
привабливість картографічних моделей
вікові групи
закономірності естетичної свідомості
aesthetic properties
generalized image
the attractiveness of cartographic models
age groups
patterns of aesthetic consciousness
Number of pages: 4
Page range: 62-65
Start page: 62
End page: 65
Abstract: Розглянуто один з принципів, на основі яких виконують проектування картографічних умовних позначень. Зазначено, що принцип естетичності відбиває візуальне сприйняття уявлень природи і мистецтва, об’єднаних поняттям узагальненого образу. Доведено, що на рівень світосприйняття впливають різні рівні розвитку та свідомості користувача, наприклад, це може бути рівень та якість освіти тощо. Виділено основні закономірності естетичної свідомості та привабливості картографічних моделей: лінгвоцентрична, графоцентрична, антроцентрична (з її різновидами). Зроблено висновки щодо важливості вивчення принципу естетичності у відношенні якості проектування та зручності користування картографічними моделями.
The article outlines one of the principles for designing map symbols. It says that the principle of aesthetics reflects the visual perception of nature and art representations united by the notion of a generalized image. The article proves that the degree of world-perception is influenced by different levels of development and conscientiousness of a map user, e.g. degree and quality of his/her education, etc. The article differentiates basic patterns of aesthetic consciousness and attractiveness of cartographic models such as: linguacentric, graphocentric, anthropocentric (and its variations). It concludes by pointing out the importance of studying the aesthetics’ principle in relation to design quality and convenience while using cartographic models.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50784
ISBN: 978-966-941-386-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
References (Ukraine): 1. Бочаров М.К. Основы теории проектирования систем картографических знаков. – М.: Недра, 1966. – 136 с.
2. Востокова А.В. Оформление карт. Компьютерный дизайн – М.: Аспект Пресс, 2002. – 288 с.
3. Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика: [Монографія] /Л.М. Даценко. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – 228 с.
4. Дьогтяр А.М., Трюхан М.О. Концептуальні підходи до конструювання нових умовних знаків для топографічних карт і планів // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – №4 (27). – С.38-43.
5. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І.Козаченко, Г.О.Пархоменко. А.М.Молочко; Під. ред. А.П. Золовського. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. – 328 с.
6. Картографія: підручник / Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.і.; за ред. Божок А.П. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.
7. Картографія. Терміни та визначення: ДСТУ 2757–94 Київ: Держстандарт України, 1994, – 94 с.
8. Картографічне креслення та комп’ютерний дизайн: навчальний посібник / Т.В.Дудун, Т.М.Курач, С.В.Тітова. – К. : друковане видання, 2011. – 145 с.
9. Крушинський Л. В. Біологічні основи розумової діяльності: Еволюційні і фізіолого-генетичні аспекти поведінки. – Друге видання. – М.: Видавництво МДУ, 1 – 270 с.
10. Пересадько В.А. Картографічне зображення екологічних досліджень і охорони природи: Монографія. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 242 с.
11. Полякова Н.О. Деякі чинники візуального сприйняття інформації з карти. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. Вип. 10. – К.: Інститут передових технологій, 2009. – С.176-181.
References (International): 1. Bocharov M.K. Osnovy teorii proektirovaniia sistem kartohraficheskikh znakov, M., Nedra, 1966, 136 p.
2. Vostokova A.V. Oformlenie kart. Kompiuternyi dizain – M., Aspekt Press, 2002, 288 p.
3. Datsenko L.M. Navchalna kartohrafiia v umovakh informatyzatsii suspilstva: teoriia i praktyka: [monograph] /L.M. Datsenko, K., DNVP "Kartohrafiia", 2011, 228 p.
4. Dohtiar A.M., Triukhan M.O. Kontseptualni pidkhody do konstruiuvannia novykh umovnykh znakiv dlia topohrafichnykh kart i planiv, Visnyk heodezii ta kartohrafii, 2002, No 4 (27), P.38-43.
5. Kartohrafichne modeliuvannia: navchalnyi posibnyk, T.I.Kozachenko, H.O.Parkhomenko. A.M.Molochko; Pid. red. A.P. Zolovskoho, Vinnytsia: Anteks-U LTD, 1999, 328 p.
6. Kartohrafiia: pidruchnyk, Bozhok A.P., Molochko A.M., Ostroukh V.i.; ed. Bozhok A.P, K., Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr "Kyivskyi universytet", 2008, 271 p.
7. Kartohrafiia. Terminy ta vyznachennia: DSTU 2757–94 Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 1994, 94 p.
8. Kartohrafichne kreslennia ta kompiuternyi dyzain: navchalnyi posibnyk, T.V.Dudun, T.M.Kurach, S.V.Titova, K. : drukovane vydannia, 2011, 145 p.
9. Krushynskyi L. V. Biolohichni osnovy rozumovoi diialnosti: Evoliutsiini i fizioloho-henetychni aspekty povedinky, Druhe vydannia, M., Vydavnytstvo MDU, 1 – 270 p.
10. Peresadko V.A. Kartohrafichne zobrazhennia ekolohichnykh doslidzhen i okhorony pryrody: monograph, Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina, 2009, 242 p.
11. Poliakova N.O. Deiaki chynnyky vizualnoho spryiniattia informatsii z karty. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii: Zb.nauk.prats. Iss. 10, K., Instytut peredovykh tekhnolohii, 2009, P.176-181.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. – 2019 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.