Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50782
Title: Картосеміотичні вимоги щодо зображувальних засобів картографічного моделювання в освіті
Other Titles: Cartosemiotic requirements for improvements of cartographic modeling in education
Authors: Молочко, Микола
Молочко, Анатолій
Молочко, Вікторія
Molochko, Mykola
Molochko, Anatoliy
Molochko, Viktoriya
Affiliation: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ТОВ Український освітній видавничий центр «Оріон»
Taras Shevchenko National University of Kyiv
SLR Ukrainien the education and publishing centre «Оrion»
Bibliographic description (Ukraine): Молочко М. Картосеміотичні вимоги щодо зображувальних засобів картографічного моделювання в освіті / Микола Молочко, Анатолій Молочко, Вікторія Молочко // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 55–58.
Bibliographic description (International): Molochko M. Cartosemiotic requirements for improvements of cartographic modeling in education / Mykola Molochko, Anatoliy Molochko, Viktoriya Molochko // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 55–58.
Is part of: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи"
Journal/Collection: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 3-Oct-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 3–5 жовтня 2019 року, Львів
UDC: 528.94
81.2
Keywords: картографія
картосеміотика
освіта
картографічне моделювання
знакові системи
об‘єктна мова карти
семіотичні сторони змісту карти
cartography
map semìotics
education
cartographic modelling
symbolic systems
object language maps
semìotics side of the content of the map
Number of pages: 4
Page range: 55-58
Start page: 55
End page: 58
Abstract: Методика картографічного моделювання передбачає володіння величезним арсеналом зображувальних засобів, накопичених у практиці картографії за багато віків. Широким застосуванням відзначається теоретично обгрунтована Ж. Бертеном (1967) система з шести візуальних графічних змінних, яка може бути представленою у матричному виді. Однак, її можливості вже не вкладаються в уявлення сучасної картосеміотики стосовно відображення на карті будь-яких змістовних сторін об‘єктів реальної дійсності. Це треба усвідомлювати особливо в освіті. Розроблені, унормована семіотична структура змісту об‘єктної мови карти та стандартизована «лінійка» зображувальних засобів картографії обгрунтовують зміни та доповнення, запропоновані до існуючої системи графічних змінних, розкривають додаткові можливості, щодо відображення елементів змісту карти.
The methodology of cartographic modeling involves possession of a huge arsenal of figurative tools accumulated in the practice of cartography for many centuries. The widespread application of the theory is based on J. Bertin (1967), a system of six visual graphic variables that can be represented in the matrix form. However, its possibilities no longer fit into the presentation of modern cartosemiology in relation to the mapping of all the content of the objects of real reality on the map. His should be understood especially in education. Developed, the normalized semiotic structure of the content of the object language of the map and the standardized "ruler" of cartographic imagery substantiate the changes and additions proposed to the existing system of graphic variables, reveal additional possibilities for displaying elements of the content of the map.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50782
ISBN: 978-966-941-386-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
References (Ukraine): 1. Асланикашвили А.Ф. Метакартография. Основные проблемы. – Тбилиси: Мецниереба, 1974. – 126 с.
2. Атлас Вчителя. / Відп. ред. В.В. Молочко, ред. Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська, І.О. Європіна, С.В. Капустенко, В.Б. Кулик – К.: ДНВП «Картографія», 2010. – 328 с.
3. Берлянт А.М. Картоведение: учебник для вузов / А.М. Берлянт, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др.; Под ред. А.М. Берлянта – М.: Аспект Пресс, 2003. – 477 с.
4. Берлянт А.М. Теория геоизображений / А.М. Берлянт – М.: ГЕОС, 2006. – 262 с.
5. Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика. Монографія. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – 228 с.
6. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І.Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – Вінниця: Антекс - У ЛТД. 1999.– 328 с.
7. Молочко А.М. Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії / А.М. Молочко, М.А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки – 2018. – Вип. 2 (39). – С. 35-43.
8. Молочко М.А. Колір як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту (мови) карти // Укр. геогр. журн. – 2017. – №3. – С. 57–63.
9. Молочко Н.А. Картометрия цвета – новое в теории картосемиотики / Н.А. Молочко // Магілёўскі мерыдыян. – 2017. – Т.17. – Вып. 3-4 (39–40). – C. 24–31.
10. Молочко М.А. Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних: навчальний посібник / М. Говоров, А.А. Лященко, Д. Кейк, П. Зандберген, М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, В.В. Путренко // Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних. У 6-ти томах: - Т.3. – Харків: ТОВ Планета - Прінт, 2017. – 532 с.
11. Молочко М.А. Сутність картосеміотичних положень картографічного моделювання в освіті. / М.А. Молочко, А.М. Молочко, В.В. Молочко // Географія та туризм: наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О.А. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа - ПІК, 2019. – Вип. 47. – С. 50-72.
12. Руденко Л.Г., Козаченко Т.І., Ляшенко Д.О., Бочковська А.І. та ін. Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрями розвитку / за ред. Л.Г. Руденка – К.: Наук. думка, 2011. – 104 с.
13. Руденко Л.Г. Необхідно наближати географічну науку до географічної освіти / Л.Руденко // Географія та основи економіки у школі. – 2001. - №1. – С. 2-3.
14. Чабанюк В.С., Дишлик О.П. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті «великих даних» //Укр. геогр. журн. – 2015. -№4. – С. 49-57.
15. Bertin J. Semiologie graphic. Les diagrammes, - les reseaux, - les cartes. – Paris: La Haue, 1967. – 430 p.
16. Wolodtschenko, A. Kartosemsotik «еLEXICON» /Аlexander Wolodtschenko. – Dresden: Selbsterlag der Technischen Universität, 2008. – 60 s.с.
References (International): 1. Aslanikashvili A.F. Metakartohrafiia. Osnovnye problemy, Tbilisi: Metsniereba, 1974, 126 p.
2. Atlas Vchytelia., Vidp. red. V.V. Molochko, red. Zh.Ye. Bonk, I.L. Drohushevska, I.O. Yevropina, S.V. Kapustenko, V.B. Kulyk – K., DNVP "Kartohrafiia", 2010, 328 p.
3. Berliant A.M. Kartovedenie: uchebnik dlia vuzov, A.M. Berliant, A.V. Vostokova, V.I. Kravtsova and other; ed. A.M. Berlianta – M., Aspekt Press, 2003, 477 p.
4. Berliant A.M. Teoriia heoizobrazhenii, A.M. Berliant – M., HEOS, 2006, 262 p.
5. Datsenko L.M. Navchalna kartohrafiia v umovakh informatyzatsii suspilstva: teoriia i praktyka. monograph, K., DNVP "Kartohrafiia", 2011, 228 p.
6. Kozachenko T.I., Parkhomenko H.O., Molochko A.M. Kartohrafichne modeliuvannia: navchalnyi posibnyk, T.I.Kozachenko, H.O. Parkhomenko, A.M. Molochko, Vinnytsia: Anteks - U LTD. 1999, 328 p.
7. Molochko A.M. Kartosemiotyka: dovershenyi vyhliad naukoznavchoi movnoi kontseptsii suchasnoi kartohrafii, shcho pretenduie na rol yii zahalnoi teorii, A.M. Molochko, M.A. Molochko, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viiskovo-spetsialni nauky – 2018, Iss. 2 (39), P. 35-43.
8. Molochko M.A. Kolir yak neodminnyi atrybut semiotychnykh storin zmistu (movy) karty, Ukr. heohr. zhurn, 2017, No 3, P. 57–63.
9. Molochko N.A. Kartometriia tsveta – novoe v teorii kartosemiotiki, N.A. Molochko, Mahileuski merydyian, 2017, V.17, Iss. 3-4 (39–40), P. 24–31.
10. Molochko M.A. Prostorovi kadastrovi informatsiini systemy dlia infrastruktury prostorovykh danykh: navchalnyi posibnyk, M. Hovorov, A.A. Liashchenko, D. Keik, P. Zandberhen, M.A. Molochko, L. Bevainis, L.M. Datsenko, V.V. Putrenko, Heoinformatsiini tekhnolohii ta infrastruktura heoprostorovykh danykh. U 6-ty tomakh: - V.3, Kharkiv: TOV Planeta - Print, 2017, 532 p.
11. Molochko M.A. Sutnist kartosemiotychnykh polozhen kartohrafichnoho modeliuvannia v osviti., M.A. Molochko, A.M. Molochko, V.V. Molochko, Heohrafiia ta turyzm: nauk. zb., Red. kol., Liubitseva O.A. (hol. red.) and other – K., Alfa - PIK, 2019, Iss. 47, P. 50-72.
12. Rudenko L.H., Kozachenko T.I., Liashenko D.O., Bochkovska A.I. and other Heoinformatsiine kartohrafuvannia v Ukraini: kontseptualni osnovy i napriamy rozvytku, ed. L.H. Rudenka – K., Nauk. dumka, 2011, 104 p.
13. Rudenko L.H. Neobkhidno nablyzhaty heohrafichnu nauku do heohrafichnoi osvity, L.Rudenko, Heohrafiia ta osnovy ekonomiky u shkoli, 2001, No 1, P. 2-3.
14. Chabaniuk V.S., Dyshlyk O.P. Suchasni pidkhody do rozroblennia elektronnykh atlasiv u konteksti "velykykh danykh" //Ukr. heohr. zhurn, 2015. -No 4, P. 49-57.
15. Bertin J. Semiologie graphic. Les diagrammes, les reseaux, les cartes, Paris: La Haue, 1967, 430 p.
16. Wolodtschenko, A. Kartosemsotik "eLEXICON" /Alexander Wolodtschenko, Dresden: Selbsterlag der Technischen Universität, 2008, 60 s.s.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. – 2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Molochko_M-Cartosemiotic_requirements_55-58.pdf341,26 kBAdobe PDFView/Open
2019_Molochko_M-Cartosemiotic_requirements_55-58__COVER.png502,17 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.