Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50778
Title: Картографічне забезпечення розвитку туризму і рекреації
Other Titles: Cartographic support for the development of tourism and recreation
Authors: Ковальчук, Іван
Kovalchuk, Ivan
Affiliation: Національний університет біоресурсів і природокористування України
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук І. Картографічне забезпечення розвитку туризму і рекреації / Іван Ковальчук // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 39–42.
Bibliographic description (International): Kovalchuk I. Cartographic support for the development of tourism and recreation / Ivan Kovalchuk // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 39–42.
Is part of: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи"
Journal/Collection: Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 3-Oct-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 3–5 жовтня 2019 року, Львів
UDC: 528.94
Keywords: геоінформаційна система
інформаційна база туризму
рекреація
картографічне забезпечення розвитку туризму
GIS
information base of tourism
recreation
cartographic support for tourism development
Number of pages: 4
Page range: 39-42
Start page: 39
End page: 42
Abstract: Важливою складовою забезпечення їх розвитку є картографічна продукція туристично-рекреаційної тематики – атласи, топографічні і тематичні карти, плани туристських об’єктів (пам’яток природи, історії, культури тощо) та населених пунктів, 3-D моделі атрактивних утворень, туристські інтерактивні інтернет-карти тощо. Розглядаються питання класифікації складових картографічного забезпечення туризму, створення нових його видів, вибору масштабу туристських карт різного призначення.
In the conditions of informatization in all spheres of activities, that are vital for society, a major role is delegated to the creation of the corresponding mapping support. Each branch of the economy requires specialized information and analytical products that reflect the properties of the environment in which the economic objects are created and being operated, influencing factors, risks and prospects of development. Tourism and recreation industry is no exception. An important component of ensuring their development is the cartographic products of tourist and recreational themes - atlases, topographical and thematic maps, plans of tourist objects (monuments of nature, history, culture etc.) and settlements, 3-D models of attractional formations, tourist interactive web-maps etc. The questions of components classification in the process of cartographic support of tourism, creation of new types of it, the choice of scale for tourist maps of various purposes and other topical issues of tourist cartography are considered in the paper.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50778
ISBN: 978-966-941-386-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
URL for reference material: http://oaji.net/articles/2014/755-1419417584.pdf
http://tourlib.net/books_ukr/petranivsky3.htm
References (Ukraine): 1. Абламейко С.В. Географические информационные системы. Создание цифровых карт / С.В. Абламейко, Г.П. Апарин, А.Н. Крючков. – Минск, Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 2000. – 276 с.
2. Атоян Л.В. Компьютерная картография: Курс лекций / Л.В. Атоян. – Минск: БГУ, 2004. –77 с.
3. Беба Н.В. Особливості картографічного забезпечення і використання мобільних пристроїв для потреб туризму / Н.В.Беба // Вісник геодезії та картографії. 2010. № 3. С. 18-22.
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2001. - 395 c.
5. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование / А.М. Берлянт. – М., 1997. – 64 с.
6. Бондаренко Е.Л. Геоінформаційне екологогеографічне картографування. Монографія / Е.Л.Бондаренко. - К.: Фітосоціоцентр, 2007.-272 с.
7. Бочарников В.Н. Информационные технологии в туризме [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / В.Н.Бочарников, Е.Г.Лаврушина, Я.Ю.Блиновская. – 2-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 358 с.
8. Булашев А. Я. Картографическое обеспечение рекреационной и туристской деятельности / А. Я. Булашев // Слобожанський науковоспортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2014. – №6(44). – С. 19–23. – dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.004 Електронний ресурс. Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/755-1419417584.pdf
9. Грицик В. В Картографічно-інформаційне забезпечення і використання геоінформаційних технологій в рекреаційно-туристському освоєнні Карпатського району / В. В. Грицик, Ю. П. Маркітан та ін. // Праці Міжнар. конгр. 23-28 травня 2000 р. «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристської діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». – Трускавець, 2000. – С. 66–73.
10. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) / [Л.Г.Руденко, Г.О.Пархоменко, А.Н.Молочко]. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.
11. Козаченко Т.І. Картографічне моделювання / Т.І.Козаченко, Г.О.Пархоменко, А.М.Молочко. – Вінниця : Антекс-У ЛТД, 1999. – 328 с.
12. Левицкий И.Ю. Атласное картографирование охраны природы и использования природних ресурсов. Анализ карт зарубежных атласов / / Левицкий И.Ю., В.А.Пересадько. – М., 1987. – 398 с.
13. Морозов М.А. Информационные технологии в социальнокультурном сервисе и туризме: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Академия, 2004. – 239 с.
14. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство. Електронний ресурс. http://tourlib.net/books_ukr/petranivsky3.htm
15. Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): автореф. дис. … к. географ. н. / Ю. І. Прасул. – Київ, 2004. – 18 с.
16. Яковенко И. М. Атласное картографическое моделирование в географических исследованиях Крымской территориальной рекреационной системы : автореф. дис. … к. геогр. н. / И. М. Яковенко. – Л., 1982. – 18 с.
References (International): 1. Ablameiko S.V. Heohraficheskie informatsionnye sistemy. Sozdanie tsifrovykh kart, S.V. Ablameiko, H.P. Aparin, A.N. Kriuchkov, Minsk, In-t tekhn. kibernetiki NAN Belarusi, 2000, 276 p.
2. Atoian L.V. Kompiuternaia kartohrafiia: Kurs lektsii, L.V. Atoian, Minsk: BHU, 2004. –77 p.
3. Beba N.V. Osoblyvosti kartohrafichnoho zabezpechennia i vykorystannia mobilnykh prystroiv dlia potreb turyzmu, N.V.Beba, Visnyk heodezii ta kartohrafii. 2010. No 3. P. 18-22.
4. Beidyk O.O. Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: Metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia, O. O. Beidyk; Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka, K. : Kyiv. un-t, 2001, 395 c.
5. Berliant A.M. Heoinformatsionnoe kartohrafirovanie, A.M. Berliant, M., 1997, 64 p.
6. Bondarenko E.L. Heoinformatsiine ekolohoheohrafichne kartohrafuvannia. monograph, E.L.Bondarenko, K., Fitosotsiotsentr, 2007.-272 p.
7. Bocharnikov V.N. Informatsionnye tekhnolohii v turizme [Electronic resource] : tutorial, V.N.Bocharnikov, E.H.Lavrushina, Ia.Iu.Blinovskaia, 2-e izd, M., FLINTA, 2013, 358 p.
8. Bulashev A. Ya. Kartohrafycheskoe obespechenye rekreatsyonnoi y turystskoi deiatelnosty, A. Ya. Bulashev, Slobozhanskyi naukovosportyvnyi visnyk, Kharkiv : KhDAFK, 2014, No 6(44), P. 19–23, dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.004 Elektronnyi resurs. Access mode: http://oaji.net/articles/2014/755-1419417584.pdf
9. Hrytsyk V. V Kartohrafichno-informatsiine zabezpechennia i vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii v rekreatsiino-turystskomu osvoienni Karpatskoho raionu, V. V. Hrytsyk, Yu. P. Markitan and other, Pratsi Mizhnar. konhr. 23-28 travnia 2000 y. "Problemy informatyzatsii rekreatsiinoi ta turystskoi diialnosti v Ukraini: perspektyvy kulturnoho ta ekonomichnoho rozvytku", Truskavets, 2000, P. 66–73.
10. Kartohraficheskie issledovaniia prirodopolzovaniia (teoriia i praktika rabot), [L.H.Rudenko, H.O.Parkhomenko, A.N.Molochko], K., Nauk. dumka, 1991, 212 p.
11. Kozachenko T.I. Kartohrafichne modeliuvannia, T.I.Kozachenko, H.O.Parkhomenko, A.M.Molochko, Vinnytsia : Anteks-U LTD, 1999, 328 p.
12. Levitskii I.Iu. Atlasnoe kartohrafirovanie okhrany prirody i ispolzovaniia prirodnikh resursov. Analiz kart zarubezhnykh atlasov, / Levitskii I.Iu., V.A.Peresadko, M., 1987, 398 p.
13. Morozov M.A. Informatsionnye tekhnolohii v sotsialnokulturnom servise i turizme: uchebnik, M.A. Morozov, N.S. Morozova, M., Akademiia, 2004, 239 p.
14. Petranivskyi V.L., Rutynskyi M.Y. Turystychne kraieznavstvo. Elektronnyi resurs. http://tourlib.net/books_ukr/petranivsky3.htm
15. Prasul Yu. I. Naukovi osnovy systemnoho kartohrafuvannia rehioniv Ukrainy dlia potreb turyzmu (na prykladi Kharkivskoi oblasti): avtoref. dys. … k. heohraf. n., Yu. I. Prasul, Kyiv, 2004, 18 p.
16. Iakovenko I. M. Atlasnoe kartohraficheskoe modelirovanie v heohraficheskikh issledovaniiakh Krymskoi territorialnoi rekreatsionnoi sistemy : avtoref. dis. … k. heohr. n., I. M. Iakovenko, L., 1982, 18 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. – 2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Kovalchuk_I-Cartographic_support_for_39-42.pdf352,27 kBAdobe PDFView/Open
2019_Kovalchuk_I-Cartographic_support_for_39-42__COVER.png583,05 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.