Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50741
Title: Тестування та використання інтегрованого МНК
Authors: Сільвестров, А. М.
Кривобока, Г. І.
Захарченко, Р. В.
Affiliation: Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»
Національний університет харчових технологій
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Bibliographic description (Ukraine): Сільвестров А. М. Тестування та використання інтегрованого МНК / А. М. Сільвестров, Г. І. Кривобока, Р. В. Захарченко // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 17–18. — (Управління та ідентифікація в умовах невизначенності).
Bibliographic description (International): Silvestrov A. M. Testuvannia ta vykorystannia intehrovanoho MNK / A. M. Silvestrov, H. I. Kryvoboka, R. V. Zakharchenko // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 17–18. — (Upravlinnia ta identyfikatsiia v umovakh nevyznachennosti).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 681.5.015
Keywords: ідентифікація
метод найменших квадратів (МНК)
інтегрований метод найменших квадратів (ІМНК)
оптимізація
Number of pages: 2
Page range: 17-18
Start page: 17
End page: 18
Abstract: Рівень сучасних засобів вимірювання змінних стану і керування об’єктами в реальних умовах апріорної невизначеності, нестаціонарності і стохастичність зовнішніх і внутрішніх впливів дозволяє реалізувати адаптивні високоефективні керуючі системи за умови ліквідації невизначеності шляхом ідентифікації параметрів моделі об’єкта керування, яка досягається використанням інтегрованого методу найменших квадратів (ІМНК) [1] з оптимізацією його характеристик по зовнішніх критеріях [2].
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50741
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Сільвестров А.М., Самсонов В.В. Нариси з теорії ідентифікації. – К.: НУХТ, 2012. – 220 с.
2. Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. Киев: Издательство «Техніка»: Редакция литературы по энергетике, электронике, кибернетике и связи, 1975, 300 с.
3. Сільвестров А.М., Кривобока Г.І., Захарченко Р.В. Дослідження інтегрованого методу ідентифікації // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава. – 2017. – Випуск 2 (42). – С. 55–56.
References (International): 1. Silvestrov A.M., Samsonov V.V. Narysy z teorii identyfikatsii, K., NUKhT, 2012, 220 p.
2. Ivakhnenko A.H. Dolhosrochnoe prohnozirovanie i upravlenie slozhnymi sistemami. Kiev: Izdatelstvo "Tekhnika": Redaktsiia literatury po enerhetike, elektronike, kibernetike i sviazi, 1975, 300 p.
3. Silvestrov A.M., Kryvoboka H.I., Zakharchenko R.V. Doslidzhennia intehrovanoho metodu identyfikatsii, Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. Zbirnyk naukovykh prats, Poltavskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet imeni Yuriia Kondratiuka. Poltava, 2017, Issue 2 (42), P. 55–56.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.