Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50721
Title: Модель виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів
Authors: Фешанич, Л. І.
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу
Bibliographic description (Ukraine): Фешанич Л. І. Модель виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів / Л. І. Фешанич // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 102–103. — (Інтелектуальне управління та обробка інформації).
Bibliographic description (International): Feshanych L. I. Model vyiavlennia yavyshcha pompazhu u vidtsentrovykh nahnitachakh hazoperekachuvalnykh ahrehativ / L. I. Feshanych // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 102–103. — (Intelektualne upravlinnia ta obrobka informatsii).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 681.513
622.691.4
Keywords: антипомпажний захист
відцентровий нагнітач
точки положення рівноваги
Number of pages: 2
Page range: 102-103
Start page: 102
End page: 103
Abstract: З метою підвищення надійності і продуктивності роботи газоперекачувальних агрегатів дотискувальних компресорних станцій підземних сховищ газу, а також досягнення найбільшої їхньої ефективності актуальним є питання вивчення явища помпажу та своєчасного його виявлення. Запропоновано модель визначення зон втрати стійкості розв’язків системи диференціальних рівнянь та встановлено, що явище помпажу корелює з втратою стійкості розв’язків системи, яка описує взаємозв’язок між параметрами (тиск та витрата), що контролюються на діючих компресорних станціях.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50721
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Фешанич Л. І., Олійник А. П. Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. 2017. № 19 (1241). С. 114 –119.
2. Семенцов Г.Н. Синтез однотактної системи автоматичного захисту компресора від помпажу. Науковий журнал «Технологічні комплекси» . 2010. №2. С. 137 –151.
3. Олійник А. П., Скрип’юк Р. Б., Шеремета B. Б. Дослідження стійкості течії з малими збуреннями та умов виникнення турбулентності. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. № 2(7). С. 36 – 41.
References (International): 1. Feshanych L. I., Oliinyk A. P. Metod vyiavlennia yavyshcha pompazhu u vidtsentrovykh nahnitachakh hazoperekachuvalnykh ahrehativ. Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI" : zb. nauk. pr. Ser. : Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy. 2017. No 19 (1241). P. 114 –119.
2. Sementsov H.N. Syntez odnotaktnoi systemy avtomatychnoho zakhystu kompresora vid pompazhu. Naukovyi zhurnal "Tekhnolohichni kompleksy" . 2010. No 2. P. 137 –151.
3. Oliinyk A. P., Skrypiuk R. B., Sheremeta B. B. Doslidzhennia stiikosti techii z malymy zburenniamy ta umov vynyknennia turbulentnosti. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi. 2014. No 2(7). P. 36 – 41.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.