Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50714
Title: Чіп тюнінг електронних систем керування двигуном автомобіля
Authors: Модла, Р. М.
Бритковський, В. М.
Сорочинський, О. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Українська академія друкарства
Bibliographic description (Ukraine): Модла Р. М. Чіп тюнінг електронних систем керування двигуном автомобіля / Р. М. Модла, В. М. Бритковський, О. М. Сорочинський // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 90–91. — (Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами).
Bibliographic description (International): Modla R. M. Chip tiuninh elektronnykh system keruvannia dvyhunom avtomobilia / R. M. Modla, V. M. Britkovskii, O. M. Sorochinskii // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 90–91. — (Keruvannia aerokosmichnymy, morskymy ta inshymy rukhomymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 621.432.3
Keywords: чіп – тюнінг
програмно-апаратний комплекс
постійний запам’ятовуючий пристрій
електронний блок керування
Number of pages: 2
Page range: 90-91
Start page: 90
End page: 91
Abstract: В даній роботі запропонована методика проведення чіп тюнінгу двигуна внутрішнього згоряння автомобіля з використанням залежності індикаторного к.к.д. двигуна від зміни навантаження і частоти обертання колінвала двигуна, а також коефіцієнта надлишку повітря на момент сили двигуна та витрату палива. Методика чіп тюнінгу дозволяє зменшити час на його проведення в декілька разів за рахунок виключення введення необґрунтованих калібровочних даних в ПЗП.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50714
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Хоменко В.С. Можливості дослідження робочого процесу двигунів внутрішнього згоряння на основі енергетичного балансу в робочому циліндрі / В.С.Хоменко // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2009. - №6(429) – С. 104 – 113.
2. Тюнин А.А. Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 352 с.
3.Росс Твег. Диагностика электронной системы управления двигателя автомобиля: Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 144 с.
References (International): 1. Khomenko V.S. Mozhlyvosti doslidzhennia robochoho protsesu dvyhuniv vnutrishnoho zghoriannia na osnovi enerhetychnoho balansu v robochomu tsylindri, V.S.Khomenko, Zbirnyk naukovykh prats NUK, Mykolaiv: NUK, 2009, No 6(429) – P. 104 – 113.
2. Tiunin A.A. Diahnostika elektronnykh sistem upravleniia dvihateliami lehkovykh avtomobilei, M., SOLON-PRESS, 2007, 352 p.
3.Ross Tveh. Diahnostika elektronnoi sistemy upravleniia dvihatelia avtomobilia: Rukovodstvo po tekhnicheskomu obsluzhivaniiu i remontu, M., OOO "Izdatelstvo Astrel": OOO "Izdatelstvo AST", 2003, 144 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Modla_R_M-Chip_tiuninh_elektronnykh_90-91.pdf159,32 kBAdobe PDFView/Open
2018_Modla_R_M-Chip_tiuninh_elektronnykh_90-91__COVER.png530,1 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.