Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50681
Title: Дослідження руху енергетичних потоків в тепличних комплексах для зниження енерговитрат
Authors: Якименко, І. Ю.
Лисенко, В. П.
Affiliation: НУБіП України
Bibliographic description (Ukraine): Якименко І. Ю. Дослідження руху енергетичних потоків в тепличних комплексах для зниження енерговитрат / І. Ю. Якименко, В. П. Лисенко // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 33–34. — (Керування технічними, технолоічними, біотетехнічними об’єктами).
Bibliographic description (International): Yakymenko I. Yu. Doslidzhennia rukhu enerhetychnykh potokiv v teplychnykh kompleksakh dlia znyzhennia enerhovytrat / I. Yu. Yakymenko, V. P. Lysenko // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 33–34. — (Keruvannia tekhnichnymy, tekhnoloichnymy, biotetekhnichnymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 621.3
658.2
Keywords: енергетична ефективність
ресурсоефективність
система керування
тепличні комплекси
Number of pages: 2
Page range: 33-34
Start page: 33
End page: 34
Abstract: Біотехнічні об’єкти аграрного спрямування призначені для промислового виробництва протягом календарного року продукції птахівництва, рослинництва, тощо і характеризуються наявністю значних енергетичних потоків, що використовуються для забезпечення відповідної технології. Представниками таких об’єктів є тепличні комплекси, де частка енергетики у структурі собівартості виробленої продукції сягає 70%. Урожайність продукції у таких спорудах залежить від параметрів мікроклімату, забезпечення котрих здійснюється за результатом використання відповідних систем керування. Наявні системи керування, як складові технології, реалізують найпростіші стабілізаційні алгоритми, котрі не забезпечують високу енерго- та ресурсоефективність, а тому за умов високої вартості енергії виникає потреба мінімізації її витрат шляхом застосування ефективних алгоритмів керування.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50681
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Заєць Н.А., Дудник А.О., Якименко І. Ю. Експериментально-статистичне дослідження теплиці як об’єкта керування з метою підвищення ресурсоефективності виробництва // Енергетика і автоматика – К.:НУБіП. – 2017. – Вип. 4 – С. 200-211.
2. Лисенко В.П., Дудник А.О., Якименко І. Ю.Особливості побудови нейронечіткої системи керування енерговитратами у теплицях // Енергетика і автоматика – К.:НУБіП. – 2017. – Вип. 4 – С. 61-69.
3. ГільЛ. С., Пашковський А. І., Суліма Л. Т. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту : Ч. 1: Закритий грунт: – Вінниця: Нова Книга, 2008. – с.1-368.
References (International): 1. Zaiets N.A., Dudnyk A.O., Yakymenko I. Yu. Eksperymentalno-statystychne doslidzhennia teplytsi yak obiekta keruvannia z metoiu pidvyshchennia resursoefektyvnosti vyrobnytstva, Enerhetyka i avtomatyka – K.:NUBiP, 2017, Iss. 4 – P. 200-211.
2. Lysenko V.P., Dudnyk A.O., Yakymenko I. Yu.Osoblyvosti pobudovy neironechitkoi systemy keruvannia enerhovytratamy u teplytsiakh, Enerhetyka i avtomatyka – K.:NUBiP, 2017, Iss. 4 – P. 61-69.
3. HilL. S., Pashkovskyi A. I., Sulima L. T. Suchasni tekhnolohii ovochivnytstva zakrytoho i vidkrytoho hruntu : Ch. 1: Zakrytyi hrunt: – Vinnytsia: Nova Knyha, 2008, P.1-368.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Yakymenko_I_Yu-Doslidzhennia_rukhu_33-34.pdf266,77 kBAdobe PDFView/Open
2018_Yakymenko_I_Yu-Doslidzhennia_rukhu_33-34__COVER.png551,66 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.