Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50203
Title: Орендні земельні відносини в Україні: теоретичні аспекти
Authors: Красько, С.
Бек, У. П.
Bibliographic description (Ukraine): Красько С. Орендні земельні відносини в Україні: теоретичні аспекти / С. Красько, У. П. Бек // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 158–160. — (Цивільногого права та процесу).
Bibliographic description (International): Krasko S. Orendni zemelni vidnosyny v Ukraini: teoretychni aspekty / S. Krasko, U. P. Bek // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 158–160. — (Tsyvilnohoho prava ta protsesu).
Is part of: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Conference/Event: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Journal/Collection: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Issue Date: 15-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 158-160
Start page: 158
End page: 160
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50203
ISBN: 978-966-941-270-6
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n792
References (Ukraine): 1. Щетина М. А. Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні / М. А. Щетина. // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 3. – С. 249 – 253.
2. Горпинич О. В. Напрями удосконалення орендних земельних відносин / О. В. Горпинич. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 4. – С. 35 – 38.
3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n792.
4. Мартин О. М. Економічні передумови формування оренди землі в процесі реалізації державної регіональної політики / О. М. Мартин. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького: зб. наук. праць. – 2007. – № 4. – С. 172 – 175.
5. Шебаніна О. В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення / О. В. Шебаніна // Економка АПК. – 2008. – № 7. – С. 7 – 13.
6. Єрмаков О. Ю. Розвиток регіонального ринку оренди сільськогосподарських земель / О. Ю. Єрмаков, А. В. Кравченко // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 10 – 14.
7. Бавровська Н. М. Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин / Н. М. Бавровська, О. В. Боришкевич. // Землеустрій, кадастр імоніторине земель. – 2012. – № 1. – С. 79 – 85.
8. Ходаківська О. В. Орендні земельні відносини: досвід країн Європейського Союзу та вітчизняна практика / О. В. Ходаківська. // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2014. – № 1. – С. 297 – 303.
References (International): 1. Shchetyna M. A. Teoretychni aspekty orendnykh zemelnykh vidnosyn v Ukraini, M. A. Shchetyna., Zbirnyk naukovykh prats VNAU, 2012, No 3, P. 249 – 253.
2. Horpynych O. V. Napriamy udoskonalennia orendnykh zemelnykh vidnosyn, O. V. Horpynych., Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2012, No 4, P. 35 – 38.
3. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 roku: [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n792.
4. Martyn O. M. Ekonomichni peredumovy formuvannia orendy zemli v protsesi realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky, O. M. Martyn., Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho: zb. nauk. prats, 2007, No 4, P. 172 – 175.
5. Shebanina O. V. Orendni zemelni vidnosyny: suchasnyi stan ta osnovni napriamy udoskonalennia, O. V. Shebanina, Ekonomka APK, 2008, No 7, P. 7 – 13.
6. Yermakov O. Yu. Rozvytok rehionalnoho rynku orendy silskohospodarskykh zemel, O. Yu. Yermakov, A. V. Kravchenko, Ekonomika APK, 2007, No 6, P. 10 – 14.
7. Bavrovska N. M. Analiz zarubizhnoho dosvidu orendnykh zemelnykh vidnosyn, N. M. Bavrovska, O. V. Boryshkevych., Zemleustrii, kadastr imonitoryne zemel, 2012, No 1, P. 79 – 85.
8. Khodakivska O. V. Orendni zemelni vidnosyny: dosvid krain Yevropeiskoho Soiuzu ta vitchyzniana praktyka, O. V. Khodakivska., Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 2014, No 1, P. 297 – 303.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Krasko_S-Orendni_zemelni_vidnosyny_158-160.pdf273,81 kBAdobe PDFView/Open
2018_Krasko_S-Orendni_zemelni_vidnosyny_158-160__COVER.png493,36 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.