Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50185
Назва: Бойківська республіка: штрих до спроби реалізації ідеї національної державності на Сколівщині 1920 року
Автори: Юрків, Б.
Терлюк, І. Я.
Бібліографічний опис: Юрків Б. Бойківська республіка: штрих до спроби реалізації ідеї національної державності на Сколівщині 1920 року / Б. Юрків, І. Я. Терлюк // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 15–16. — (Історія держави і права).
Bibliographic description: Yurkiv B. Boikivska respublika: shtrykh do sproby realizatsii idei natsionalnoi derzhavnosti na Skolivshchyni 1920 roku / B. Yurkiv, I. Ya. Terliuk // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 15–16. — (Istoriia derzhavy i prava).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 15-16
Початкова сторінка: 15
Кінцева сторінка: 16
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50185
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Губриченко М. І. Історія-літопис міста Сколе (1349-1968), машинопис.
2. Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення. – К.: АН УРСР, 1973.
3. Донесення сколівського староства Гальевського «про збройну боротьбу села повіту під керівництвом Ф.Бекеша». ДАЛО, ф. 256, оп. 1, спр. 76, арк. 131 – 132.
4. Виписка із звіту управління поліції Малопольщі генеральному делегатові уряду у Львові про революційні виступи населення Сколівського повіту під керівництвом Бекеша від 9 вересня 1920 №234. Звіт робив комендант держ.поліції Гошовський // ЛФЦДІА України, м. Львів, ф.146,оп.8,опр.3822.арк.13-15,18. Оригінал. Переклад з польської мови.
References: 1. Hubrychenko M. I. Istoriia-litopys mista Skole (1349-1968), mashynopys.
2. Slyvka Yu.Yu. Borotba trudiashchykh Skhidnoi Halychyny proty inozemnoho ponevolennia, K., AN URSR, 1973.
3. Donesennia skolivskoho starostva Halevskoho "pro zbroinu borotbu sela povitu pid kerivnytstvom F.Bekesha". DALO, f. 256, op. 1, spr. 76, ark. 131 – 132.
4. Vypyska iz zvitu upravlinnia politsii Malopolshchi heneralnomu delehatovi uriadu u Lvovi pro revoliutsiini vystupy naselennia Skolivskoho povitu pid kerivnytstvom Bekesha vid 9 veresnia 1920 No 234. Zvit robyv komendant derzh.politsii Hoshovskyi, LFTsDIA Ukrainy, m. Lviv, f.146,op.8,opr.3822.ark.13-15,18. Oryhinal. Pereklad z polskoi movy.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.