Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50157
Назва: Суб'єкти інформаційних відносин: поняття та види
Автори: Цуняк, А.
Крикавська, І. В.
Бібліографічний опис: Цуняк А. Суб'єкти інформаційних відносин: поняття та види / А. Цуняк, І. В. Крикавська // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 100–101. — (Адміністративного та інформаційного права).
Bibliographic description: Tsuniak A. Subiekty informatsiinykh vidnosyn: poniattia ta vydy / A. Tsuniak, I. V. Krykavska // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 100–101. — (Administratyvnoho ta informatsiinoho prava).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 100-101
Початкова сторінка: 100
Кінцева сторінка: 101
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50157
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2657-12
Перелік літератури: 1. Кормич Б. А. Інформаційне право: підручник. – Харків.: БУРУН і К., 2011. – 458 с.
2. Селезньова О. М. Юсип Ж. П. Поняття «Інформаційних правовідносин»: доктринально-правовий ракурс / Науковий вісник Ужгородського Національного університету. –№ 46. – 2017. – С. 21-24.
3. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 №2657-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2657-12
4. Перов Д. О. Склад інформаційно-правових відносин / Актуальні проблеми держави і права. – №7. – 2011. – С. 88-95
5. Основи інформаційного права України: навч. посіб. / B.Цимбалюк, В.Гавловський, В. Гриценко та ін.; За ред. М.Швеця, Р. Калюжного та П. Мельника. – К.: Знання, 2004. – 248 с.
6. Марущак А. Поняття субєкта інформаційних правовідносин та їх класифікація / Правова інформатика. – №4. – 2016. – С. 44-48
References: 1. Kormych B. A. Informatsiine pravo: pidruchnyk, Kharkiv., BURUN i K., 2011, 458 p.
2. Seleznova O. M. Yusyp Zh. P. Poniattia "Informatsiinykh pravovidnosyn": doktrynalno-pravovyi rakurs, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu. –No 46, 2017, P. 21-24.
3. Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 No 2657-KhII [Electronic resource], Access mode : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
4. Perov D. O. Sklad informatsiino-pravovykh vidnosyn, Aktualni problemy derzhavy i prava, No 7, 2011, P. 88-95
5. Osnovy informatsiinoho prava Ukrainy: tutorial, B.Tsymbaliuk, V.Havlovskyi, V. Hrytsenko and other; ed. M.Shvetsia, R. Kaliuzhnoho ta P. Melnyka, K., Znannia, 2004, 248 p.
6. Marushchak A. Poniattia subiekta informatsiinykh pravovidnosyn ta yikh klasyfikatsiia, Pravova informatyka, No 4, 2016, P. 44-48
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.