Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50156
Назва: Право на інформацію та його елементи
Автори: Царик, А.
Крикавська, І. В.
Бібліографічний опис: Царик А. Право на інформацію та його елементи / А. Царик, І. В. Крикавська // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 98–99. — (Адміністративного та інформаційного права).
Bibliographic description: Tsarik A. Pravo na informatsiiu ta yoho elementy / A. Tsaryk, I. V. Krykavska // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 98–99. — (Administratyvnoho ta informatsiinoho prava).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 98-99
Початкова сторінка: 98
Кінцева сторінка: 99
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50156
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Перелік літератури: 1. Бачило И.Л. Право собственности на информационные ресурсы // Информационные ресурсы России. – 2001. – № 2. – С. 29-34.
2. Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – № 4. – С. 22-36.
3. Закон України «Прo дoступ дo публiчнoї iнфoрмaцiї» від 01 травня 2015 р. № 2939-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
4. Закон України «Прo звeрнeння грoмaдян» від 25 липня 2018 р. № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр.
5. Закон України «Прo iнфoрмaцiю» від 01 січня 2017 р. № 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
6. Конституційне право на інформацію і гарантії його реалізації / Т. А. Костецька // Правова держава : щорічник наук. пр. / голов. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : ін Юре, 1998. – Вип. 9. – С. 53–57.
7. Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
8. Петров є. В. інформація як об’єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Петров євген Вікторович ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 20 с.
9. Рассолов М.М. Информационное право. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с.
10. Снытников А.А. Информация как объект гражданско-правовых отношений: Автореф. дис. канд. юр. наук. 12.00.03 / Академия МВД России. – С-Пб., 2000. – 21 c.
11. Шевердяев С. Н. Право на информацию: к вопросу о конституционно-правовой сущности / С. Н. Шевердяев // Право и политика. – 2001. – № 10. – С. 91–100.
References: 1. Bachilo I.L. Pravo sobstvennosti na informatsionnye resursy, Informatsionnye resursy Rossii, 2001, No 2, P. 29-34.
2. Dozortsev V.A. Informatsiia kak obieekt iskliuchitelnoho prava, Delo i pravo, 1996, No 4, P. 22-36.
3. Zakon Ukrainy "Pro dostup do publichnoi informatsii" vid 01 travnia 2015 y. No 2939-VI [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
4. Zakon Ukrainy "Pro zvernennia hromadian" vid 25 lypnia 2018 y. No 393/96-VR [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-vr.
5. Zakon Ukrainy "Pro informatsiiu" vid 01 sichnia 2017 y. No 2657-XII [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
6. Konstytutsiine pravo na informatsiiu i harantii yoho realizatsii, T. A. Kostetska, Pravova derzhava : shchorichnyk nauk. pr., holov. red. Yu. S. Shemshuchenko, K. : in Yure, 1998, Iss. 9, P. 53–57.
7. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 No 254k/96-VR [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.
8. Petrov ye. V. informatsiia yak obiekt tsyvilno-pravovykh vidnosyn : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03, Petrov yevhen Viktorovych ; Nats. un-t vnutr. sprav, Kh., 2003, 20 p.
9. Rassolov M.M. Informatsionnoe pravo, M., Iuristie, 1999, 400 p.
10. Snytnikov A.A. Informatsiia kak obieekt hrazhdansko-pravovykh otnoshenii: Avtoref. dis. kand. iur. nauk. 12.00.03, Akademiia MVD Rossii, S-Pb., 2000, 21 c.
11. Sheverdiaev S. N. Pravo na informatsiiu: k voprosu o konstitutsionno-pravovoi sushchnosti, S. N. Sheverdiaev, Pravo i politika, 2001, No 10, P. 91–100.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.