Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50149
Название: Права суб’єкта персональних даних
Авторы: Пірко, О.
Гулак, Л. С.
Библиографическое описание: Пірко О. Права суб’єкта персональних даних / О. Пірко, Л. С. Гулак // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 86–88. — (Адміністративного та інформаційного права).
Bibliographic description: Pirko O. Prava subiekta personalnykh danykh / O. Pirko, L. S. Hulak // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 86–88. — (Administratyvnoho ta informatsiinoho prava).
Является частью издания: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференция/мероприятие: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/сборник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публикации: 15-окт-2018
Издательство: Видавництво Львівської політехніки
Место издания, проведения: Львів
Lviv
Временной охват: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Количество страниц: 3
Диапазон страниц: 86-88
Начальная страница: 86
Последняя страница: 88
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50149
ISBN: 978-966-941-270-6
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-ссылки связанного материала: http://zakon4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
Список литературы: 1. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
2. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с.
3. Конституція України. Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Камінська Н. В. Захист персональних даних: проблеми внутрішньодержавного, національного і міжнародно-правового регулювання / Н. В. Камінська // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – 2015. – №3. – С. 106–114
5. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950. // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН: від 16.12.1966 // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_043
7. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28.01.1981. // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_326
8. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – К. : К.І.С., 2015. – 216 с.
References: 1. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2010, No 34, P. 481.
2. Bem M. V., Horodyskyi I. M., Satton H., Rodionenko O. M. Zakhyst personalnykh danykh: Pravove rehuliuvannia ta praktychni aspekty: naukovo-praktychnyi posibnyk, K., K.I.S., 2015, 220 p.
3. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na p‘yatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.06.1996 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996, No 30, P. 141.
4. Kaminska N. V. Zakhyst personalnykh danykh: problemy vnutrishnoderzhavnoho, natsionalnoho i mizhnarodno-pravovoho rehuliuvannia, N. V. Kaminska, Naukovyi visnyk natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 2015, No 3, P. 106–114
5. Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiia Rady Yevropy vid 04.11.1950., Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava OON: vid 16.12.1966, Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_043
7. Pro zakhyst osib u zviazku z avtomatyzovanoiu obrobkoiu personalnykh danykh: Konventsiia Rady Yevropy vid 28.01.1981., Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_326
8. Posibnyk z yevropeiskoho prava u sferi zakhystu personalnykh danykh, K. : K.I.S., 2015, 216 p.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2018_Pirko_O-Prava_subiekta_personalnykh_86-88.pdf328,74 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
2018_Pirko_O-Prava_subiekta_personalnykh_86-88__COVER.png470,68 kBimage/pngПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.