Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50149
Tytuł: Права суб’єкта персональних даних
Authors: Пірко, О.
Гулак, Л. С.
Cytat: Пірко О. Права суб’єкта персональних даних / О. Пірко, Л. С. Гулак // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 86–88. — (Адміністративного та інформаційного права).
Bibliographic description: Pirko O. Prava subiekta personalnykh danykh / O. Pirko, L. S. Hulak // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 86–88. — (Administratyvnoho ta informatsiinoho prava).
Część publikacji: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Konferencja/wydarzenie: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Journal/kolekcja: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Data wydania: 15-paź-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Strony: 3
Zakres stron: 86-88
Główna strona: 86
Strona końcowa: 88
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50149
ISBN: 978-966-941-270-6
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Związane URL literatura: http://zakon4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
Wykaz piśmiennictwa: 1. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
2. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с.
3. Конституція України. Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Камінська Н. В. Захист персональних даних: проблеми внутрішньодержавного, національного і міжнародно-правового регулювання / Н. В. Камінська // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – 2015. – №3. – С. 106–114
5. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950. // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН: від 16.12.1966 // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_043
7. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28.01.1981. // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_326
8. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – К. : К.І.С., 2015. – 216 с.
References: 1. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2010, No 34, P. 481.
2. Bem M. V., Horodyskyi I. M., Satton H., Rodionenko O. M. Zakhyst personalnykh danykh: Pravove rehuliuvannia ta praktychni aspekty: naukovo-praktychnyi posibnyk, K., K.I.S., 2015, 220 p.
3. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na p‘yatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.06.1996 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996, No 30, P. 141.
4. Kaminska N. V. Zakhyst personalnykh danykh: problemy vnutrishnoderzhavnoho, natsionalnoho i mizhnarodno-pravovoho rehuliuvannia, N. V. Kaminska, Naukovyi visnyk natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 2015, No 3, P. 106–114
5. Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiia Rady Yevropy vid 04.11.1950., Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava OON: vid 16.12.1966, Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_043
7. Pro zakhyst osib u zviazku z avtomatyzovanoiu obrobkoiu personalnykh danykh: Konventsiia Rady Yevropy vid 28.01.1981., Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_326
8. Posibnyk z yevropeiskoho prava u sferi zakhystu personalnykh danykh, K. : K.I.S., 2015, 216 p.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi