Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50141
Title: Про забезпечення права національних меншин та корінних народів на освіту рідною мовою відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017»
Authors: Петрів, І.
Марковський, В. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Петрів І. Про забезпечення права національних меншин та корінних народів на освіту рідною мовою відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017» / І. Петрів, В. Я. Марковський // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 7–11. — (Історія держави і права).
Bibliographic description (International): Petriv I. Pro zabezpechennia prava natsionalnykh menshyn ta korinnykh narodiv na osvitu ridnoiu movoiu vidpovidno do Zakonu Ukrainy "Pro osvitu" vid 05.09.2017" / I. Petriv, V. Ya. Markovskyi // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 7–11. — (Istoriia derzhavy i prava).
Is part of: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Conference/Event: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Journal/Collection: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Issue Date: 15-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 5
Page range: 7-11
Start page: 7
End page: 11
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50141
ISBN: 978-966-941-270-6
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://mek.oszk.hu/17800/17898/17898.pdf
http://tyzhden.ua/Society/203975
https://glavcom.ua/interviews/sergiy-golovatiyveneciyska-komisiya-ne-viyavila-u-zakoni-pro-osvitu-porushen-yaki-ugorshchina-pripisuvala-ukrajini460011.html
References (Ukraine): 1. Про освіту: Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII.
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28.02.2018 № 2-р/2018.
3. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI.
4. Конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (далі – Конституційне подання від 06.10.2017).
5. Товт М.М., Черничко С.С. Нові засади мовного регулювання в Україні у дзеркалі конституційно-правового аналізу національного законодавства та міжнародних зобов’язань України. Багатомовність, регіоналізм, викладання мов. Третій збірник статей дослідників науково-дослідного центру імені Антонія Годинки (Antal Hodinka). [Internet]. Ужгород, (Ukr): Закарпатський Угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ науково-дослідний центр ім. Антонія Годинки, 2017. [cited 2018 Apr. 27]. P. 84-99. Available from: http://mek.oszk.hu/17800/17898/17898.pdf ; Товт М. Роль і значущість захисту прав національних меншин у двосторонніх україно-угорських відносинах. Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник. № 1 (46), 2018. – С. 89-96.
6. Володимир Василенко – Надзвичайний і Повноважний посол України. Мова освіти – ключовий фактор єдності та безпеки держави [Internet]. Kyiv, Ukraine: Тиждень; 2017. [updated 2017 Nov. 16; cited 2018 Apr. 3]. Available from: http://tyzhden.ua/Society/203975
7. Сергій Головатий (бувший член Венеціанської Комісії). Венеційська комісія не виявила у законі про освіту порушень, які Угорщина приписувала Україні. [Internet]. Kyiv, Ukraine: Glavcom; 2017 [updated 2017 Dec. 18; cited 2018 Apr. 7]. Available from: https://glavcom.ua/interviews/sergiy-golovatiyveneciyska-komisiya-ne-viyavila-u-zakoni-pro-osvitu-porushen-yaki-ugorshchina-pripisuvala-ukrajini460011.html
8. Марковський В.Я., Шевченко В.С. Проблеми та перспективи реалізації статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» 2017 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 6. – C. 51–63.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови): Рішення Конституційного суду від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99
10. Конституція України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
References (International): 1. Pro osvitu: Zakonu Ukrainy vid 05.09.2017 No 2145-VIII.
2. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za podanniam 57 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy "Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky" vid 28.02.2018 No 2-r/2018.
3. Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 03.07.2012 No 5029-VI.
4. Konstytutsiine podannia 48 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy "Pro osvitu" vid 05.09.2017 No 2145-VIII (dali – Konstytutsiine podannia vid 06.10.2017).
5. Tovt M.M., Chernychko S.S. Novi zasady movnoho rehuliuvannia v Ukraini u dzerkali konstytutsiino-pravovoho analizu natsionalnoho zakonodavstva ta mizhnarodnykh zoboviazan Ukrainy. Bahatomovnist, rehionalizm, vykladannia mov. Tretii zbirnyk statei doslidnykiv naukovo-doslidnoho tsentru imeni Antoniia Hodynky (Antal Hodinka). [Internet]. Uzhhorod, (Ukr): Zakarpatskyi Uhorskyi instytut im. F. Rakotsi II naukovo-doslidnyi tsentr im. Antoniia Hodynky, 2017. [cited 2018 Apr. 27]. P. 84-99. Available from: http://mek.oszk.hu/17800/17898/17898.pdf ; Tovt M. Rol i znachushchist zakhystu prav natsionalnykh menshyn u dvostoronnikh ukraino-uhorskykh vidnosynakh. Stratehichni priorytety: naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk. No 1 (46), 2018, P. 89-96.
6. Volodymyr Vasylenko – Nadzvychainyi i Povnovazhnyi posol Ukrainy. Mova osvity – kliuchovyi faktor yednosti ta bezpeky derzhavy [Internet]. Kyiv, Ukraine: Tyzhden; 2017. [updated 2017 Nov. 16; cited 2018 Apr. 3]. Available from: http://tyzhden.ua/Society/203975
7. Serhii Holovatyi (buvshyi chlen Venetsianskoi Komisii). Venetsiiska komisiia ne vyiavyla u zakoni pro osvitu porushen, yaki Uhorshchyna prypysuvala Ukraini. [Internet]. Kyiv, Ukraine: Glavcom; 2017 [updated 2017 Dec. 18; cited 2018 Apr. 7]. Available from: https://glavcom.ua/interviews/sergiy-golovatiyveneciyska-komisiya-ne-viyavila-u-zakoni-pro-osvitu-porushen-yaki-ugorshchina-pripisuvala-ukrajini460011.html
8. Markovskyi V.Ya., Shevchenko V.S. Problemy ta perspektyvy realizatsii statti 7 "Mova osvity" Zakonu Ukrainy "Pro osvitu" 2017 roku, Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, 2017, No 6, P. 51–63.
9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy 51 narodnoho deputata Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhen statti 10 Konstytutsii Ukrainy shchodo zastosuvannia derzhavnoi movy orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia ta vykorystannia yii u navchalnomu protsesi v navchalnykh zakladakh Ukrainy (sprava pro zastosuvannia ukrainskoi movy): Rishennia Konstytutsiinoho sudu vid 14 hrudnia 1999 roku No 10-rp/99
10. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku, No 254k/96-VR// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996, No 30, P. 141.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.