Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49916
Title: Тенденції проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель сьогодні й у майбутньому
Other Titles: TRends in designing culturally-educational and theatrically-performing buildings. Nowadays and in the future
Authors: Філіпчук, Ю. В.
Filipchuk, Yu. V.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Філіпчук Ю. В. Тенденції проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель сьогодні й у майбутньому / Ю. В. Філіпчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2s. — С. 92–96.
Bibliographic description (International): Filipchuk Yu. V. TRends in designing culturally-educational and theatrically-performing buildings. Nowadays and in the future / Yu. V. Filipchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Arkhitektura. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 1. — No 2s. — P. 92–96.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2s (1), 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура
Issue: 2s
Volume: 1
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 725.82.04
Keywords: театрально-видовищні центри
культурно-просвітницькі центри
театральна архітектура
аналіз проєктування
архітектура майбутнього
theatrically architecture
culturally-educational and theatrically-performing centres
analysis of project
architecture of the future
Number of pages: 5
Page range: 92-96
Start page: 92
End page: 96
Abstract: Висвітлено результати навчального, пошукового і конкурсного проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель, які запроєктували викладачі та студенти кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”. Аналіз понад 25 проєктів усіх рангів засвідчив, що більшість із них спираються не тільки на ідеї архітекторів другої половини ХХ ст., але й на ті, що утворили мережу культурнопросвітницьких і театрально-видовищних будівель у СРСР. Але останніми роками діяльність Львівської архітектурної школи, особливо після створення кафедри дизайну архітектурного середовища, як показують проєкти і викладачів, і студентів, спрямована на пошук рішень архітектури майбутнього. Це засвідчують результати як навчального, конкурсного проєктування, так і створення спеціальних курсів, що реанімують ідеї архітектури футуристів ХХ ст. – Ф. Кізлера, І. Леонідова й інших архітекторів-футуристів, у прикладній сфері А. Квормбі, К. Танге, Б. Фуллер, а також тих, які займалися пошуками архітектури, яку хоча б частково називати архітектурою майбутнього, – Г. Голміна, В. Д. Прікса, Г. Крейгера.
The article presents the results of an educational, search and competition design of culturally-educational and theatrically-performing buildings, designed by the teachers and students at the department of architectural environment design, institute of Architecture at Lviv Polytechnic National University. The analysis of over 25 projects of all grades has confirmed that most of them are based not only on the ideas of architects of the second half of the 20th century but also on those which were forming the network of culturally-educational and theatrically-performing buildings in a former USSR. However, in the recent years the activity of Lviv architecture school, especially after creating the department of architectural environment design, can be seen in the projects of both teachers and students, there is a movement towards the search of solutions for architecture of the future. It is confirmed by the results of educational, competition design as well as creating specialized courses that revive the ideas of architecture of the futurists of the 20th century – F. Kiesler, I. Leonidov and other architects-futurists in the applied sphere – A. Quarmby, K. Tange, B. Fuller as well as those who take care of searching which can even partially be called the architecture of the future – G. Golmin, Wolf D. Prix, G. Kreiger.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49916
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Філіпчук Ю. В., 2019
References (Ukraine): 1. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”; Срібне слово, 2004. – 584 с.
2. Проскуряков В. І., Гой Б. В. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії і архітектури. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту“Львівська політехніка”, 2007. –108 с.
3. Проскуряков В., Кубай Р. У руслі відроджених традицій модерних концепцій (з досвіду творення сценографії українських, християнських концертно-видовищних заходів наприкінці ХХ ст.) // Вісник “Архітектура” Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць / відпов. ред. Б. С. Черкес – Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1998. – № 358. Архітектура. – С. 245–252.
4. Проскуряков В. І., Ярема Д. Р. Сценографія як головна складова архітектури театру. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наук. праць / головний ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: Харківська держ. академія дизайну і мистецтв, 2008. – № 1–3. – С. 245–249.
5. Климко З. В. Вплив і розвиток архітектурно-сценографічних ідей всесвітньо відомого сценографа Є. М. Лисика [текст] / З. В. Климко // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-виробн. зб. / відповід. ред. П. М. Куліков. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 1. – С. 17–34.
6. Копиляк І. М. Театральні приміщення в історичних українських культурно-просвітницьких будівлях (на прикладі Львова) // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2009. – № 656. – С. 160–163.
7. Проскуряков В. І., Гуменник І. В. Результати пошукового проєктування відкритих та “ландшафтних” театрів викладачами і студентами кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка” // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Архітектура. – 2014. – № 793 [45]. – С. 160–166.
8. Проскуряков В. І., Філіпчук Ю. В. Гіпотеза архітектурного творення театрально-видовищних центрів для дітей та молоді на прикладі розбудови лялькового театру у місті Кропивницький // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. зб. / відповід. ред. П. М. Куліков. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 13 – С. 168–173.
9. З архіву кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка”.
References (International): 1. Proskuriakov V. I. Arkhitektura ukrainskoho teatru. Prostir i diia: monograph, Lviv: Vydavnytstvo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika"; Sribne slovo, 2004, 584 p.
2. Proskuriakov V. I., Hoi B. V. Kulturolohiia yevreiskoho teatru Ukrainy v konteksti chasu, dii i arkhitektury, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu"Lvivska politekhnika", 2007. –108 p.
3. Proskuriakov V., Kubai R. U rusli vidrodzhenykh tradytsii modernykh kontseptsii (z dosvidu tvorennia stsenohrafii ukrainskykh, khrystyianskykh kontsertno-vydovyshchnykh zakhodiv naprykintsi KhKh st.), Visnyk "Arkhitektura" Nats. un-tu "Lvivska politekhnika": zb. nauk. prats, vidpov. red. B. S. Cherkes – Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lvivska politekhnika", 1998, No 358. Arkhitektura, P. 245–252.
4. Proskuriakov V. I., Yarema D. R. Stsenohrafiia yak holovna skladova arkhitektury teatru. Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti: zbirka nauk. prats, holovnyi red. N. Ye. Trehub, Kharkiv: Kharkivska derzh. akademiia dyzainu i mystetstv, 2008, No 1–3, P. 245–249.
5. Klymko Z. V. Vplyv i rozvytok arkhitekturno-stsenohrafichnykh idei vsesvitno vidomoho stsenohrafa Ye. M. Lysyka [tekst], Z. V. Klymko, Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-vyrobn. zb., vidpovid. red. P. M. Kulikov, K., KNUBA, 2014, Iss. 1, P. 17–34.
6. Kopyliak I. M. Teatralni prymishchennia v istorychnykh ukrainskykh kulturno-prosvitnytskykh budivliakh (na prykladi Lvova), Visn. Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 2009, No 656, P. 160–163.
7. Proskuriakov V. I., Humennyk I. V. Rezultaty poshukovoho proiektuvannia vidkrytykh ta "landshaftnykh" teatriv vykladachamy i studentamy kafedry dyzainu arkhitekturnoho seredovyshcha Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika": Arkhitektura, 2014, No 793 [45], P. 160–166.
8. Proskuriakov V. I., Filipchuk Yu. V. Hipoteza arkhitekturnoho tvorennia teatralno-vydovyshchnykh tsentriv dlia ditei ta molodi na prykladi rozbudovy lialkovoho teatru u misti Kropyvnytskyi, Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-vyrob. zb., vidpovid. red. P. M. Kulikov, K., KNUBA, 2014, Iss. 13 – P. 168–173.
9. Z arkhivu kafedry dyzainu arkhitekturnoho seredovyshcha Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika".
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 2sItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.