Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49909
Title: Про футуристичні проєкти Прикарпатська – останнього “міста майбутнього” в незалежній Україні ХХІ ст.
Other Titles: About futuristic projects of prykarpatsk – the last city of the future in the independent Ukraine of the 21st century
Authors: Проскуряков, В. І.
Proskuryakov, V. I.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Проскуряков В. І. Про футуристичні проєкти Прикарпатська – останнього “міста майбутнього” в незалежній Україні ХХІ ст. / В. І. Проскуряков // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2s. — С. 50–56.
Bibliographic description (International): Proskuryakov V. I. About futuristic projects of prykarpatsk – the last city of the future in the independent Ukraine of the 21st century / V. I. Proskuryakov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Arkhitektura. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 1. — No 2s. — P. 50–56.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2s (1), 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура
Issue: 2s
Volume: 1
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: футуристичні ідеї
концепції
проєкти
архітектурне середовище міст недалекого і далекого майбутнього
futuristic ideas
concepts
projects
architectural environment of the cities of near and distant future
Number of pages: 7
Page range: 50-56
Start page: 50
End page: 56
Abstract: Висвітлено результати конкурсу проєктів на ескіз-ідею “міста майбутнього “Прикарпатськ”, організованого кафедрою дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” в 2014–2018 рр. Організатори конкурсного проєкту розраховували, що прогресивні ідеї архітектурних шкіл Європи: України–Німеччини–Польщі, втілені силами студентів, зможуть переорієнтувати складові тканини історичних міст (Дрогобич–Борислав– Трускавець–Стебник), в яких переважало видобування натуральних ресурсів та малотехнологічні виробництва, на рекреаційно-відпочинкові, оздоровчі, туристичні функції та дадуть змогу проєктувати футуристичне місто із прогресивними рисами архітектури майбутнього.
The results of a competition of the projects for the sketch idea of the city of the future “Prykarpatsk” have been presented; it was organized by the department of architectural environment design of the Institute of Architecture at Lviv Polytechnic National University in 2014–2018. The organizers of a competition project counted on the fact that progressive ideas of architecture schools of Europe: Ukraine–Germany–Poland by the powers of their students will be able to re-direct the composite materials of the cities (Drohobych–Boryslav–Truskavets–Stebnyk) where the mining of natural resources and less technological production was prevailing into recreational and leisure, health-improving and tourism functions. As well as design a futuristic city with progressive features of architecture of the future.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49909
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Проскуряков В. І., 2019
References (Ukraine): 1. Устойчивое развитие населенных пунктов и обеспечение населения жильем: научный доклад к Всемирной конференции ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ-2) / В. Н. Гусаков, Л. Х. Муляр, Г. Е. Нечаева и др. – К.: Ковчег-95, 1996. – 74 с.
2. Проскуряков В. І. Кафедра ДАС – тріумф прогресу. Від минулого до майбутнього // Архітектура: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” / відп. ред. Б. С. Черкес. – Львів: Вид-тво Львівської політехніки, 2014. – № 793. – С. 5–8.
3. Проскуряков В. І. На шляху до архітектурної освіти майбутнього // Архітектура: Вісник Нац. унту “Львівська політехніка” / відп. ред. Б. С. Черкес. – Львів: Вид-тво Львівської політехніки, 2018. – № 895.– С. 4–9.
4. Фомин И., Кащенко А. Современный опыт и проблемы подготовки архитектурных кадров в Украине // Досвід та перспективи розвитку міст України. Підготовка архітекторів містобудівної спеціальності: зб. наук. праць. Вип. 6 / під ред. Ю. М. Білоконь. – К.: Ін–т Дніпроміст, 2004. – С. 20–31.
5. Проскуряков В. І. Антологія та ідеологія оглядів-конкурсів дипломних проєктів випускників архітектурних шкіл України кінця ХХ – початку ХХІ століть // Архітектура: [зб. наук. пр.]. – Львів: Видво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – С. 176–182. – (Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”; № 486).
6. Проскуряков В. І. Про огляди-конкурси дипломних проєктів випускників архітектурних шкіл України в роки незалежності // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів. Вид-во Дослідно-видавничого центру НТШ у Львові, 2005. – Том ССХLIX. – C. 633–653.
7. Проскуряков В. І. Міжнародне концептуальне проектування як метод генерування прогресивних ідей в архітектурі сучасної України (на прикладі результатів українсько-австрійського проектного семінару “Портополіс Одесса 2005 року”) / В. І. Проскуряков, Б. С. Черкес // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одесса: Астропринт, 2007. – С. 651–662. – (Сборник научных трудов Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры; № 9–10).
8. Proskuryakov Viktor. The educational exploring,educational contest, contesting projecting experience of Lviv architectural school in 2013 / V. I. Proskuryakov, B. V. Goy // Srodowisko Mieszkaniowe: dom i osiedle jutra, czesc II. – № 12/2013. P. 92–98.
9. Proskuryakov V. I. Educational-research designing as a method of typology development of library buildings by architectural schools of Lviv and Kielce polytechnics / V. I. Proskuryakov, I. S. Voronkova // Structure and environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy. – No. 1/2013. – Vol. 5. – P. 5–10.
10. Proskuryakov Viktor. Wyniki dydaktyczno- naukowego proektowania budynkow publicznej we Lwowie i w Kielcach Przez szkoly architetektoniczne Politechniki Lwowskej i Politechniki Swiętokrzyskiej // Zabudova na obszarach zurbaniziwanych, zagrozonych oraz trudnych: monografia pod redakcija Z. Gil–Mastalerczyk. 2017. – S. 11–19.
11. Harashchak Taras. Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Politechnic University and Politechnika Swiętokrzyska Kielce University of Technology [текст] // Housing Enviroment: composition in urban planning. No. 21/2017. – P. 58–61.
12. Новий громадський форум м. Тернополя: метод. вказівки до дипломних та курсових проектів для студентів базового напрямку “Архітектура” спеціальності “Дизайн архітектурного середовища” IV–V курсів / уклад.: В. І. Проскуряков, Б. В. Гой, О. В. Проскуряков. – Львів: Вид-dj Львівської політехніки, 2013. – 84 с.
13. Рагон М. Города будущого / пПер. с франц. В. Г. Камина и Ж. С. Розенбаума; под ред. Д. Б. Хазанова, предисл. И. М. Смоляра. – М.: Мир, 1969. – 296 с.
14. Фітьо А. Інноваційний Прикарпатськ майбутнього замість “старого” Львова / Адріан Фітьо, Віктор Проскуряков // РІФ Львів: шеф-редактор Яна Ковальчук – Львів: Видавець ТоВ “Рекламноінформаційна агенція РІА Львів”. – Київ: ТоВ “Арт студія друку”, 2019. – № 7. – С. 8–9.
References (International): 1. Ustoichivoe razvitie naselennykh punktov i obespechenie naseleniia zhilem: nauchnyi doklad k Vsemirnoi konferentsii OON po naselennym punktam (KhABITAT-2), V. N. Husakov, L. Kh. Muliar, H. E. Nechaeva and other – K., Kovcheh-95, 1996, 74 p.
2. Proskuriakov V. I. Kafedra DAS – triumf prohresu. Vid mynuloho do maibutnoho, Arkhitektura: Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", vidp. red. B. S. Cherkes, Lviv: Vyd-tvo Lvivskoi politekhniky, 2014, No 793, P. 5–8.
3. Proskuriakov V. I. Na shliakhu do arkhitekturnoi osvity maibutnoho, Arkhitektura: Visnyk Nats. untu "Lvivska politekhnika", vidp. red. B. S. Cherkes, Lviv: Vyd-tvo Lvivskoi politekhniky, 2018, No 895, P. 4–9.
4. Fomyn Y., Kashchenko A. Sovremennyi opyt y problemy podhotovky arkhytekturnykh kadrov v Ukrayne, Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Pidhotovka arkhitektoriv mistobudivnoi spetsialnosti: zb. nauk. prats. Iss. 6, pid red. Yu. M. Bilokon, K., In–t Dnipromist, 2004, P. 20–31.
5. Proskuriakov V. I. Antolohiia ta ideolohiia ohliadiv-konkursiv dyplomnykh proiektiv vypusknykiv arkhitekturnykh shkil Ukrainy kintsia KhKh – pochatku KhKhI stolit, Arkhitektura: [zb. nauk. pr.], Lviv: Vydvo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2003, P. 176–182, (Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika"; No 486).
6. Proskuriakov V. I. Pro ohliady-konkursy dyplomnykh proiektiv vypusknykiv arkhitekturnykh shkil Ukrainy v roky nezalezhnosti, Zapysky Naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka, Pratsi Komisii arkhitektury ta mistobuduvannia, Lviv. Vyd-vo Doslidno-vydavnychoho tsentru NTSh u Lvovi, 2005, Tom SSKhLIX, P. 633–653.
7. Proskuriakov V. I. Mizhnarodne kontseptualne proektuvannia yak metod heneruvannia prohresyvnykh idei v arkhitekturi suchasnoi Ukrainy (na prykladi rezultativ ukrainsko-avstriiskoho proektnoho seminaru "Portopolis Odessa 2005 roku"), V. I. Proskuriakov, B. S. Cherkes, Rehyonalnye problemy arkhytektury y hradostroytelstva, Odessa: Astroprynt, 2007, P. 651–662, (Sbornyk nauchnykh trudov Odes. hos. akad. str-va y arkhytektury; No 9–10).
8. Proskuryakov Viktor. The educational exploring,educational contest, contesting projecting experience of Lviv architectural school in 2013, V. I. Proskuryakov, B. V. Goy, Srodowisko Mieszkaniowe: dom i osiedle jutra, czesc II, No 12/2013. P. 92–98.
9. Proskuryakov V. I. Educational-research designing as a method of typology development of library buildings by architectural schools of Lviv and Kielce polytechnics, V. I. Proskuryakov, I. S. Voronkova, Structure and environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, No. 1/2013, Vol. 5, P. 5–10.
10. Proskuryakov Viktor. Wyniki dydaktyczno- naukowego proektowania budynkow publicznej we Lwowie i w Kielcach Przez szkoly architetektoniczne Politechniki Lwowskej i Politechniki Swiętokrzyskiej, Zabudova na obszarach zurbaniziwanych, zagrozonych oraz trudnych: monografia pod redakcija Z. Gil–Mastalerczyk. 2017, S. 11–19.
11. Harashchak Taras. Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Politechnic University and Politechnika Swiętokrzyska Kielce University of Technology [tekst], Housing Enviroment: composition in urban planning. No. 21/2017, P. 58–61.
12. Novyi hromadskyi forum m. Ternopolia: metod. vkazivky do dyplomnykh ta kursovykh proektiv dlia studentiv bazovoho napriamku "Arkhitektura" spetsialnosti "Dyzain arkhitekturnoho seredovyshcha" IV–V kursiv, uklad., V. I. Proskuriakov, B. V. Hoi, O. V. Proskuriakov, Lviv: Vyd-dj Lvivskoi politekhniky, 2013, 84 p.
13. Rahon M. Horoda budushchoho, pPer. s frants. V. H. Kamina i Zh. S. Rozenbauma; ed. D. B. Khazanova, predisl. I. M. Smoliara, M., Mir, 1969, 296 p.
14. Fito A. Innovatsiinyi Prykarpatsk maibutnoho zamist "staroho" Lvova, Adrian Fito, Viktor Proskuriakov, RIF Lviv: shef-redaktor Yana Kovalchuk – Lviv: Vydavets ToV "Reklamnoinformatsiina ahentsiia RIA Lviv", Kyiv: ToV "Art studiia druku", 2019, No 7, P. 8–9.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 2sItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.