Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49815
Title: Фактори та проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні
Other Titles: Factors and problems of implementing cooperation on innovation in Ukraine
Authors: Лісовська, Л. С.
Лютак, О. М.
Здоровега, М. В.
Lisovska, L. S.
Liutak, O. M.
Zdorovega, M. V.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Луцький національний технічний університет
Lviv Polytechnic National University
Lutsk National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Лісовська Л. С. Фактори та проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні / Л. С. Лісовська, О. М. Лютак, М. В. Здоровега // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2. — С. 86–95.
Bibliographic description (International): Lisovska L. S. Factors and problems of implementing cooperation on innovation in Ukraine / L. S. Lisovska, O. M. Liutak, M. V. Zdorovega // Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 2. — P. 86–95.
Is part of: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2 (1), 2019
Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, 2 (1), 2019
Journal/Collection: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку
Issue: 2
Volume: 1
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 331.341
Keywords: організування інноваційної діяльності
співпраця з питань інновацій
чинники пошуку партнера
критерії налагодження співпраці
organizing innovation activities
cooperation on innovation issues
factors for finding a partner
criteria for establishing cooperation
Number of pages: 10
Page range: 86-95
Start page: 86
End page: 95
Abstract: Розглянуто проблеми налагодження та розвитку співпраці суб’єктів інноваційної діяльності. Автори дослідили статистичну інформацію за останні чотири роки про співпрацю з питань інновацій в Україні, зібрану за міжнародною методологією, а також показники інноваційної діяльності в Україні загалом, вивчили міжнародні рейтинги інноваційності економіки України. Автори обґрунтовують високий рівень ризикованості інноваційних процесів, тому для його зменшення пропонують формувати системи взаємодії суб’єктів. Критерієм визначено створення та розвиток взаємодії між учасниками інноваційного ланцюга, синергетичне поєднання використання ресурсів задля пришвидшення процесів комерціалізації нової ідеї на ринку інновацій. Також визначено та обґрунтовано сутнісну характеристику поняття “співпраця з питань інновацій” . Чинники, які зумовлюють необхідність пошуку партнера в інноваційній діяльності, запропоновано згрупувати за такими напрямами: вартісні, майнові, інформаційно-комунікаційні, якісні та ринкові критерії. Автори провели опитування для ідентифікації та ранжування чинників, які спонукають до пошуку партнера з інноваційної діяльності. Зокрема, опитано респондентів у таких трьох групах, як суб’єкти підприємницької діяльності, представники закладів вищої освіти та представники науково-дослідних структур.
The article is devoted to the problems of establishing and developing cooperation between the subjects of innovative activity. The authors examined statistical information from the last four years on innovation cooperation in Ukraine, compiled according to the international methodology, as well as indicators of innovation activity in Ukraine as a whole. The international economic innovation ratings of Ukraine were analyzed and investigated. Organizing innovative activities is associated with the transformation of research and development results into ready-to-use (use) innovative products (work, service). The authors justify the high level of risk of innovation processes, so to reduce it, they propose to form systems of interaction between subjects. The formation of the innovation cooperation chain involves active participation with other enterprises or organizations in innovation projects. The authors of the article have defined the criterion of creation and development of interaction between participants of the innovation chain as synergistic combination of the use of resources to accelerate the processes of commercialization of a new idea in the innovation market. The essential characteristic of the concept of “cooperation on innovation” is also defined and substantiated. The authors conducted a survey that identified and ranked the factors that prompted the search for an innovation partner. In particular, respondents were interviewed in such three groups as business entities, representatives of higher education institutions and representatives of research institutions. The factors that determine the need to find a partner in innovation, were proposed to group in the following areas: value, property, information and communication, quality and market criteria. According to the results of the survey, the criteria for the need to find a partner in innovation activities were evaluated by the Saati method and their weighting coefficients were calculated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49815
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Лісовська Л. С., Лютак О. М., Здоровега М. В., 2019
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
http://eip.org.ua/docs/EP_14_2_94_uk.pdf
http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2019/2_07_02_02_2019.htm
http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf
References (Ukraine): 1. Мрихіна, О. Б. (2018). Сучасні моделі трансферу технологій у системі “Університет – Влада – Бізнес”. International Journal of Innovative Technologies in Еconomy, 1(13), р. 141–145.
2. Бажал Ю. М. (2015) Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику “держава – університети – промисловість”. Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С.76–88.
3. Меняйло В. (2012). Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти / В. Меняйло // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 4. С. 130–137. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення: 17.09.2019).
4. Денисюк В. (2006). Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми та перспективи / В. Денисюк // Вісник НАН України. 2006. № 5. С. 39–53.
5. Грига В. Ю., Богдан С. В., Ісакова Н. Б.(2014). Результативність інноваційної діяльності малих підприємств при взаємодії з великим бізнесом // Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 94–104. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_14_2_94_uk.pdf (дата звернення: 19.08.2019).
6. Чухрай Н. І. (2008). Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія / Чухрай Н. І., Криворучко Я. Ю.; під наук. ред. Н. Чухрай. К.: Растр-7, 2008. 360 с.
7. Гірна О. Б. (2006). Формування корисностей у ланцюгу поставок на основі ринкової пропозиції / Гірна О. Б., Кобилюх О. Я., Хтей Н. І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Логістика”. 2006. № 552. С. 17–23.
8. Пушкарь А. И., Курбатова Ю. Л. (2013). Концептуальный подход к управлению межфирменными взаимоотношениями в цепях поставок “Економіка розвитку” (Economics of Development) / Пушкарь А. И., Курбатова Ю. Л. 2013. № 3(67).
9. Інноваційна діяльність підприємства за період 2016–2018 років URL:http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2019/2_07_02_02_2019.htm (дата звернення: 24.07.2019).
10. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.
11. Readiness for the Future of Production Report 2018. [Електронний ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (дата звернення: 15.06.2019).
12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2017: статистичний збірник / [відпов. за вип. О. О. Кармазіна]. К.: Інформаційно-видавничий центр держкомстату України, 2018. 255 с.
13. Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності (Наказ Державної служби статистики України у редакції наказу Державної служби статистики України від 10.01.2013. № 3).
14. Чухрай Н. І. (2007). Трансформація вартості у розвитку відносин “підприємство-клієнт”: монографія / Чухрай Н. І., Крикавський Є. В. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” , 2007. 250 с.
References (International): 1. Mrykhina, O. B. (2018). Suchasni modeli transferu tekhnolohiy u systemi “Universytet – Vlada – Biznes”. [Modern models of technology transfer in the system “University – Power – Business”]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(13), 141–145 (in Ukrainian).
2. Bazhal Yu. M. (2015) Rozvytok innovatsiynoyi diyal’nosti u znannyevomu trykutnyku “derzhava – universytety – promyslovist’” [Development of innovative activity in the state-universities-industry knowledge triangle]. Ekonomika i prohnozuvannya, 1, 76–88 (in Ukrainian).
3. Menyaylo V. (2012). Komertsializatsiya rezul’tativ naukovykh doslidzhen’ vyshchykh navchal’nykh zakladiv Ukrayiny yak priorytet derzhavnoyi polityky u sferi vyshchoyi osvity [Commercialization of research results of higher education institutions of Ukraine as a priority of state policy in the field of higher education].Visnyk Natsional’noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, 4, 130–137. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (in Ukrainian).
4. Denysyuk V. (2006). Komertsializatsiya rezul’tativ naukovo-doslidnykh robit:problemy ta perspektyvy [Commercialization of research results: problems and perspectives]. Visn. NAN Ukrayiny, 5, 39–53 (in Ukrainian).
5. Hryha V. Yu., Bohdan S. V., Isakova N. B. (2014). Rezul’tatyvnist’ innovatsiynoyi diyal’nosti malykh pidpryyemstv pry vzayemodiyi z velykym biznesom [Effectiveness of innovative activity of small enterprises in interaction with big business]. Ekonomika i prohnozuvannya, 2, 94–104. Retrieved from: http://eip.org.ua/docs/EP_14_2_94_uk.pdf (in Ukrainian).
6. Chukhray N. I. and Kryvoruchko Ya. Yu. (2008). Otsinyuvannya i rozvytok vidnosyn mizh biznespartneramy [Assessment and development of relations between business partners]: monohrafiya; pid nauk. red. N. Chukhray. K.: Vyd. “Rastr-7” (in Ukrainian).
7. Hirna O. B., Kobylyukh O. Ya., Khtey N. I. (2006). Formuvannya korysnostey u lantsyuhu postavok na osnovi rynkovoyi propozytsiyi [Formation of benefits in the supply chain based on market supply]. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika” “Lohistyka”, 552, 17–23 (in Ukrainian).
8. Pushkar’ A. Y. and Kurbatova Yu. L. (2013). Kontseptual’nyy podkhod k upravlenyyu mezhfyrmennymy vzaymootnoshenyyamy v tsepyakh postavok [A conceptual approach to managing intercompany relationships in supply chains] Ekonomika rozvytku, 3(67) (in Russian).
9. Innovatsiyna diyal’nist’ pidpryyemstva za period 2016–2018 rokiv. [Innovative activity of the enterprise for the period 2016–2018]. Retrieved from: URL:http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2019/2_07_02_02_2019.htm (in Ukrainian)
10. Pysarenko T. V., Kvasha T. K. (2019). Stan innovatsiynoyi diyal’nosti ta diyal’nosti u sferi transferu tekhnolohiy v Ukrayini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [State of Innovation and Technology Transfer Activity in Ukraine in 2018: Analytical Reference]. K.: UkrINTEI (in Ukrainian).
11. Readiness for the Future of Production Report 2018. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf.
12. Karmazina O. O. (Ed) (2018). Naukova ta innovatsiyna diyal’nist’ v Ukrayini 2017: statystychnyy zbirnyk [Scientific and Innovative Activity in Ukraine 2017: Statistical Collection]. K.: Informatsiyno-vydavnychyy tsentr derzhkomstatu Ukrayiny (in Ukrainian).
13. Metodolohichni polozhennya zi statystyky innovatsiynoyi diyal’nosti (Nakaz Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny u redaktsiyi nakazu Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny No. 3 (10/01/2013) [Methodological provisions on statistics of innovation activity No. 3 (2013, January 10)] (in Ukrainian).
14. Chukhray N. I. and Krykavs’kyy Ye. V. (2007). Transformatsiya vartosti u rozvytku vidnosyn “pidpryyemstvo-kliyent” [ Value transformation in the development of enterprise-client relationships]. L’viv: Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika” (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Volume 1, number 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.