Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49814
Title: Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними
Other Titles: Risk of foreign economic activity: features and management methods these
Authors: Двуліт, З. П.
Передало, Х. С.
Моторнюк, У. І.
Наумчук, С. І.
Dvulit, Z. P.
Peredalo, Kh. S.
Motorniuk, U. I.
Naumchuk, S. I.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними / З. П. Двуліт, Х. С. Передало, У. І. Моторнюк, С. І. Наумчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2. — С. 1–9.
Bibliographic description (International): Risk of foreign economic activity: features and management methods these / Z. P. Dvulit, Kh. S. Peredalo, U. I. Motorniuk, S. I. Naumchuk // Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 2. — P. 1–9.
Is part of: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2 (1), 2019
Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, 2 (1), 2019
Journal/Collection: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку
Issue: 2
Volume: 1
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 39
330.131.7
Keywords: ризики зовнішньоекономічної діяльності
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
управління ризиками
контракт
митне оформлення
аналіз ризиків
risks of foreing activity
subjects of foreign economic activity
risk management
contract
customs clearance
risk analysis
Number of pages: 9
Page range: 1-9
Start page: 1
End page: 9
Abstract: На сучасному етапі розвитку економіки України в межах міжнародної співпраці важливим аспектом функціонування організації є поінформованість та освіченість як працівників відділу ризик-менеджменту, так і всього персоналу у сфері управління ризиками, якими супроводжується здійснення зовнішньоторговельних операцій. Адже своєчасне реагування у ризикових ситуаціях або ж запобігання появі ризиків у зовнішньоекономічній діяльності мінімізує можливі втрати у майбутньому. У роботі обґрунтовано актуальність дослідження цієї тематики, зокрема наведено причини появи ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та фактори впливу на їх появу, типологізовано ризики під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та методи управління ризиками.
At the current stage of development of the Ukrainian economy within the framework of international cooperation, an important aspect of functioning organization is the awareness and education of both employees of the risk management department and all staff in the field of risk management that arise in the process of foreign trade operations. After all, timely response to a risk situation or to prevent the emergence of risks in foreign economic activities reduces potential losses in the future. In this article substantiates the relevance of the study of this topic, in particular the reasons of risks in the field of foreign economic activity, the factors of influence on the appearance of risks, typologically risks in the process of foreign economic transactions and management methods of risks. The methods of risk management were analyzed, in particular, diversification, limits, insurance, hedging, self-insurance and reinsurance were considered. Special attention was paid to hedging instruments that can be actively used to minimize the risks of foreign economic activity. The risk management process was recommended, which will consist of the following stages: analyzing the risk situation and risk identification, their assessment, optimization methods application, decision making and control for its implementation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49814
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Двуліт З. П., Передало Х. С., Моторнюк У. І., Наумчук С. І., 2019
URL for reference material: http://intkonf.org/kondetska-a-riziki-u-zovnishnoekonomichniy-diyalnosti/
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA01188
https://opencorporates.com
http://www.kompass.ua/ku/cd_wa2.htm
References (Ukraine): 1. Кондецька А. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intkonf.org/kondetska-a-riziki-u-zovnishnoekonomichniy-diyalnosti/.
2. Вітка Н. Є. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічного підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та металургія) / Н. Є. Вітка. Маріуполь, 2010.
3. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент. Теорія та практика: навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. К.: ІВЦ Політехніка, 2004. 200 с.
4. Дегтярева О. И. Управление рисками в международном бизнесе: учебн. пособ. / О. И. Дегтярева. М.: МГИМО-Университет МИД России, 2006. 272 с.
5. Вітлінський В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. К.: КНЕУ, 2008. 432 с.
6. Управление внешнеэкономическими рисками в условиях глобализации / В. И. Крамаренко, К. Н. Онищенко, Н. И. Твердохлебов; под общ. ред. В. И. Крамаренко. Симферополь: ДИНАЙПИ, 2010. 354 с.
7. The official site of Global economy: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.
8. Єременко О. К. Міжнародна торгова палата // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. К.:Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.
9. Основні ризики в ЗЕД-контрактах і шляхи їх мінімізації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA01188
10. The official site of Opencorporates: https://opencorporates.com.
11. Офіційний сайт “WA-2 Регістр” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kompass.ua/ku/cd_wa2.htm.
12. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / редкол.: . В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. 864 с.
13. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб. / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева; М-во освіти і науки України. К.: Центр навч. літератури, 2004. 375 с.
14. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2006. 772 с.
15. Сохацька О. М. Біржова справа: підручник / О. М. Сохацька. 2-ге вид., змін. й допов. Тернопіль: Карт-бланш; К.: Кондор, 2008. 632 с.
References (International): 1. Kondetska A. (2008). Ryzyky u zovnishnoekonomichnii diialnosti [Risks in foreign economic activity]. Retrieved from http://intkonf.org/kondetska-a-riziki-u-zovnishnoekonomichniy-diyalnosti/.
2. Vitka N. Ye. (2010). Upravlinnia ryzykamy zovnishnoekonomichnoi diialnosti vysokotekhnolohichnoho pidpryiemstva. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (mashynobuduvannia ta metalurhiia) [Risk management of foreign economic activity of a high-tech enterprise. Economy and enterprise management (mechanical engineering and metallurgy)] (PhD Thesis), Mariupol: Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet.
3. Starostina A. O., Kravchenko V. A. (2004). Ryzyk-menedzhment. Teoriia ta praktyka [Risk management. Theory and Practice]. Kyiv; IVTs Politekhnika.
4. Dehtiareva O. Y. (2006). Upravlenye ryskamy v mezhdunarodnom byznese [Risk management in international business]. Moskva: MHYMO-Unyversytet MYD Rossyy.
5. Vitlinskyi V. V., Makhanets L. L. (2008). Ryzykolohiia v zovnishnoekonomichnii diialnosti [Riskology in foreign economic activity]. Kyiv: KNEU.
6. Kramarenko V. Y., Onyshchenko K. N., Tverdokhlebov N. Y. (2010). Upravlenye vneshneэkonomycheskymy ryskamy v uslovyiakh hlobalyzatsyy [Management of foreign economic risks in the conditions of globalization]. Symferopol: DYNAIPYs.
7. The Global economy (2017). Politychna stabilnist - ranhy krain [Political stability – Country rankings. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.
8. Yeremenko O. K. (2004). Mizhnarodna torhova palata [International chamber of commerce]. Kyiv: Znannia Ukrainy.
9. League law (2017). Osnovni ryzyky v ZED-kontraktakh i shliakhy yikh minimizatsii [Major risks in FEAs and ways to minimize them]. Retrieved from http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA01188
10. The Opencorporate (2017). Upravlenye ryskamy v mezhdunarodnom byznese [Risk management in international business]. Retrieved from https://opencorporates.com.
11. “WA-2 Rehistr” (2017). Ryzyky u zovnishnoekonomichnii diialnosti [risks in foreign economic activity]. Retrieved from http://www.kompass.ua/ku/cd_wa2.htm.
12. Mochernyi S. V., Redkol T. 1. (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia”.
13. Rum’iantsev A. P., Rum’iantseva N. S. (2004). Zovnishnoekonomichna diialnist [Foreign economic activity]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.
14. Vorobev S. N., Baldyn K. V. (2006). Upravlenye ryskamy v predprynymatelstve [Business risk management]. Moskov: Yzdatelsko-torhovaia korporatsiia “Dashkov y K”.
15. Sokhatska O. M. (2008). Birzhova sprava [Stock market case]. Ternopil: Kart-blansh.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Volume 1, number 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.