Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49629
Title: Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів
Other Titles: Firmness to demagnetization effect of permanent magnet d.c. motor estimation
Authors: Гавдьо, І. Р.
Havdo, I.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Гавдьо І. Р. Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів / І. Р. Гавдьо // Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 36–42.
Bibliographic description (International): Havdo I. Firmness to demagnetization effect of permanent magnet d.c. motor estimation / I. Havdo // Electrical Power and Electromechanical Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 1. — P. 36–42.
Is part of: Електроенергетичні та електромеханічні системи, 1 (2), 2020
Electrical Power and Electromechanical Systems, 1 (2), 2020
Journal/Collection: Електроенергетичні та електромеханічні системи
Issue: 1
Volume: 2
Issue Date: 20-Jan-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: двигун постійного струму
збудження від постійних магнітів
реакція якоря
розмагнічувальна дія
параметри магніту
параметри магнітного кола
permanent magnet d. c. motor
armature reaction
demagnetizing effect
parameters of permanent magnet
parameters of magnetic circuit
Number of pages: 7
Page range: 36-42
Start page: 36
End page: 42
Abstract: Двигуни постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ) успішно замінюють аналогічні двигуни з електромагнітним збудженням, оскільки мають вищий коефіцієнт корисної дії та меншу масу на одиницю потужності. Небезпека розмагнічування магнітів є однією з головних перешкод, яких треба уникнути в процесі проектування та експлуатації ДПС ПМ. Розмагнічувальна дія реакції якоря може призвести до розмагнічування постійних магнітів і до втрати працездатності двигуна, що й зумовлює актуальність досліджень. Метою статті є наближена оцінка стійкості до розмагнічування ДПС ПМ на основі спрощеної лінійної моделі. Стійкість до розмагнічування ДПС ПМ розглядається на прикладі поширеної двополюсної конструкції з радіально намагніченими магнітами. Показано, що для визначення положення робочої точки на діаграмі магніту ДПС ПМ графічним способом необхідно знати параметри магніту та магнітопроводу ДПС ПМ, а також визначити реакцію якоря Fa. Розглянуто три складові магніторушійної сили (МРС) якоря. Зроблено висновок, що доцільно враховувати найбільш несприятливий випадок реакції якоря двигуна, коли вона приймається еквівалентною її поперечній складовій. Для оцінки стійкості до розмагнічування ДПС ПМ під час проектування, коли ще не розраховані потоки розсіяння магніту та характеристика намагнічування машини, використано заступну схему магнітного кола. Схема містить n = 3 вузли і m = 5 віток, намагнічувальні сили магніту Fm і реакції якоря Fa. На схемі наведено магнітні опори: Rm – постійного магніту; Rδ – повітряного проміжку; Rст – сталі магнітопроводу; Rσm – розсіяння магніту; Rσа – розсіяння якоря. Заступну схему описано системою лінійних рівнянь, складених за законами Кірхгофа. Знайдено розв’язок системи відносно невідомого потоку постійного магніту Фm. Характеристику розмагнічування магніту B (H) наведено у вигляді рівняння прямої. Отримано остаточну формулу для максимально допустимої величини реакції якоря Famax, яка не призведе до втрати постійним магнітом магнітних властивостей. Цією формулою доцільно скористатися на початковому етапі проектування ДПС ПМ.
Permanent magnet direct current (PMDC) motors nowadays successfully replace analogical motors with electromagnetic excitation. PMDC have a higher output-input ratio and less mass on unit of power. In the process of planning and exploitation of PMDC motors it is necessary to prevent the danger of demagnetization effect of permanent magnets. The demagnetizing action of armature reaction can result in demagnetization effect of permanent magnets and to the loss of capacity to the PMDC. These factor ground research actuality. The aim of the article is a rough estimate of firmness to demagnetization effect of PMDC motor on the basis of the simplified linear model. Firmness to demagnetization effect of PMDC motor is examined on the example of widespread bipolar construction with the magnets which magnetized in radial direction. Position-finding of operating point is considered on a diagram to the magnet of PMDC motor with the use of graphic method. For this realization it is necessary to know parameters to the magnet and magnetic core of PMDC motor and also to define the reaction of anchor Fa. It is considered three components of magnetomotive force (MMF) of armature. It is necessary to take into account the most unfavorable case of reaction of armature of PMDC motor, when this reaction is accepted by equivalent it to the cross component. For the estimation of firmness to demagnetization effect of PMDC motor the equivalent circuit of magnetic core is used. On this stage of planning to the PMDC motor the yet not expected leakage fluxes of the magnet and saturation characteristic of motor. An equivalent circuit contains MMF of the magnet Fm and reactions of armature Fa and magnetic resistance. An equivalent circuit is described by the system of linear equations that is made after the Kirchhoff's circuit laws. The decision of the system is found in relation to unknown magnetic flux of permanent magnet Фm. Demagnetization curve of the magnet B (H) is presented as equation of line. The final formula is got for the maximally possible value of reaction of armature Famax, that will not result in the loss of magnetic properties a permanent magnet. This formula it is expedient to use on the initial stage of planning of PMDC motor.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49629
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Гавдьо І. Р., 2020
References (Ukraine): 1. Jacek F. Gieras. Permanent magnet motor technology / Jacek F. Gieras // Design and applications. CRC Press Taylor and Francis Group. London, New Jork, 2010.
2. Dudzikowski I. Silniki komutatorowe wzbudzane magnesami trwalymi. / I. Dudzikowski // Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, No. 58, Studia i Materiały № 25, 2005.
3. Белый П. Н. Уравнения для проектирования встраиваемых магнитоэлектрических двигателей дискового типа / П. Н. Белый // Технічна електродинаміка. 2005, № 6, с. 53–56.
4. Maliar V. Mathematical model of permanent magnets direct current motor / V. Maliar, I. Havdo // Computational Problems of Electrical Engineering. Львів, 2015, No. 1, Vol. 5, p. 33–36.
5. Тазов Г. В. Автоматизированное проектирование электрических машин малой мощности / Тазов Г. В., Хрущев В. В. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 336 с.
6. Jacek F. Gieras. Projektowanie silnikow produ stalego malej mocy o magnesach trwalych wspomagane maszyna cyfrowa / Jacek F. Gieras, G. Frydrychowicz, W. Jozefowicz // Przeglad elektrotechniczny R. LIV Z. 4/1978.
7. Лифанов В. А. Расчет электрических машин малой мощности: учеб. пособ. / В. А. Лифанов, Г. В. Помогаев, Н. П. Ермолин. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. 127 с.
8. Jacek F. Gieras . Calculation of the steady state performance for small commutator permanent magnet DC motors: classical and finite element approaches / Jacek F. Gieras, Mitchell Wind // IEEE Transactions on magnetic, Vol. 28, No. 5, September 1992.
References (International): 1. Jacek F. Gieras. Permanent magnet motor technology. / Jacek F. Gieras // Design and applications. CRC Press Taylor and Francis Group. London, New Jork, 2010.
2. Dudzikowski. I. Silniki komutatorowe wzbudzane magnesami trwalymi / I. Dudzikowski // Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, No. 58, Studia i Materiały No. 25, 2005.
3. Belyi P. N. Uravnienia dla proektirovania vstraivaemych magnitoelektriczeskich dvigatelej diskovoho tipa / P. N. Belyi // Techniczna elektrodynamika. 2005, No. 6, p. 53–56.
4. Maliar V. Mathematical model of permanent magnets direct current motor / V. Maliar, I. Havdo // Computational Problems of Electrical Engineering. Lviv, 2015, No. 1, Vol. 5, p. 33–36.
5. Tazov H. V. Avtomatizirovannoe proektirovanie elektriczeskich mashyn maloj moscznosti / Tazov H. V., Chrushchev V. V. L.: Enerhoatomizdat, 1991. 336 p.
6. Jacek F. Gieras. Projektowanie silnikow produ stalego malej mocy o magnesach trwalych wspomagane maszyna cyfrowa / Jacek F. Gieras, G. Frydrychowicz, W. Jozefowicz // Przeglad elektrotechniczny R. LIV Z. 4/1978.
7. Lifanov V. A. Rasczet elektriczeskich mashyn maloj moscznosti: uczebnoe posobie / V. A. Lifanov, H. V. Pomohaev, N. P. Ermolin // Czeljabinsk: Izd-vo JuUrHU, 2008. 127 p.
8. Jacek F. Gieras. Calculation of the steady state performance for small commutator permanent magnet DC motors: classical and finite element approaches / Jacek F. Gieras, Mitchell Wind // IEEE Transactions on magnetic, Vol. 28, No. 5, September 1992.
Content type: Article
Appears in Collections:Electrical Power and Electromechanical Systems. – 2020. – Vol. 2, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.