Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49625
Title: Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії
Other Titles: Basic constructive ratios impulse linear generator
Authors: Харчишин, Б. М.
Хай, М. В.
Бойчук, Б. Г.
Радович, М. М.
Kharchyshyn, B.
Khaj, M.
Boichuk, B.
Radovych, M.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії / Б. М. Харчишин, М. В. Хай, Б. Г. Бойчук, М. М. Радович // Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 88–94.
Bibliographic description (International): Basic constructive ratios impulse linear generator / B. Kharchyshyn, M. Khaj, B. Boichuk, M. Radovych // Electrical Power and Electromechanical Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 1. — P. 88–94.
Is part of: Електроенергетичні та електромеханічні системи, 1 (2), 2020
Electrical Power and Electromechanical Systems, 1 (2), 2020
Journal/Collection: Електроенергетичні та електромеханічні системи
Issue: 1
Volume: 2
Issue Date: 20-Jan-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: лінійний генератор
кільцевий постійний магніт
котушка
кільцева обмотка
повзун
товщина магнітопроводу повзуна
магнітопровід статора
індуктор
linear generator
annular permanent magnet
coil
annular winding
slider
slider magnetic thickness
stator magnetic circuit
inductor
Number of pages: 7
Page range: 88-94
Start page: 88
End page: 94
Abstract: Проаналізовано види втраченої при артилерійському пострілі енергії з метою визначення можливості її повторного використання. Пропонується використати кінетичну енергію руху ствола і противідкотних пристроїв для генерування та акумулювання у вигляді електричної енергії для підвищення енергетичної незалежності підрозділу при виконанні бойової задачі. Для цієї мети застосовано лінійний генератор імпульсної дії з гладким якорем магнітоелектричного збудження, структуру активної частини якого досліджено. Застосовано принципи поділу структури електромеханічного перетворювача до лінійного генератора імпульсної дії, що дозволило оптимально використовувати активні матеріали. Використано твердження, що при ненасиченому магнітопроводі магніторушійна сила постійного магніту прикладена в основному до немагнітного проміжку, тому за основний критерій проектування взято рівність висоти магніту величині, що складається з товщини обмоткового шару та технологічного проміжку між магнітом та Обмоткою, а товщина активної зони дорівнює сумарній товщині спинок магнітопроводів статора і повзуна. Встановлено оптимальні значення величини полюсної поділки для заданих значень внутрішнього та зовнішнього габаритного діаметрів проектованого генератора. Наведено основні співвідношення для визначення оптимальних значень ширини та висоти магніту, товщини спинок магнітопроводу статора та повзуна з урахуванням коефіцієнтів розсіяння та приведення площі магнітопроводу до середнього його діаметра, який враховує зменшення площі магнітопроводу через зменшення діаметра порівняно з внутрішнім діаметром магніту. Подано співвідношення для визначення діаметра розточки повзуна.
The sources of energy lost in an artillery shot have been analyzed. It is proposed to use the antirecoil devices energy of movement for generation, accumulation and storage in the form of electrical energy for the energy independence of the unit in course of a combat task. For this purpose, a linear pulse generator with a smooth anchor of magnetoelectric excitation, the structure of the active part of which was investigated, was applied. The principles of structure discretization of the electromechanical converter to the linear impulse generator were applied, which made it possible to optimally use the active materials. The assertion is used that in the case of an unsaturated magnetic conductor, the magnetomotive force of a permanent magnet is applied mainly to the nonmagnetic gap, so the basic height criterion is the equality of the height of the magnet with the magnitude consisting of a winding layer thickness and the technological gap between the magnet and the surface, and the thickness of the core is equal to the total thickness of the stator's backs and slider cores. The optimal values of the pole division rate for the specified values of the inner and outer diameters of the designed generator have been set. The basic relations for determining the optimum values of the width and height of the magnet, the thickness of the stator core and the slider backs have been provided, taking into account the scattering coefficients and bringing the area of the magnetic core to its average diameter, which takes into account the reduction of the magnetic field due to the diameter decrease compared to the inner magnet diameter. The ratio for determining the bore diameter of the slider is provided.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49625
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Харчишин Б. М., Хай М. В., Бойчук Б. Г., Радович М. М., 2020
References (Ukraine): 1. Шабатура Ю. В. Підвищення бойових можливостей артилерійських підрозділів за рахунок застосування альтернативних джерел живлення / Ю. В. Шабатура, М. В. Баландін // Збірник наукових праць ЖВІ "Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем". –2017. № 14. С. 31–41.
2. Шабатура Ю. В. Комплексна система перетворення енергії, що розсіюється під час пострілу артилерійської гармати / Ю. В. Шабатура М. В. Баландін // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції “Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки” 17–19 травня 2017 р.: збірник тез доповідей. Вінниця: ВНТУ. 2017. С. 336–339.
3. Pyrhönen Juha. Design of rotating electrical machines / Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová ; translated by Hanna Niemel¨a. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-470-69516-6 (cloth) © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. 512 р.
4. Boldea I. The electric generators handbook. Synchronous generators / I. Boldea, CRC/Taylor & Francis. 2006. 444 с.
5. Gieras J. F. Permanent magnet motor technology: design and applications / J. F. Gieras, Third edition. CRC Press. London, New York. 2010. 603 с.
6. Попічко В. В. Проектування електричних машин постійного струму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2004 .584 с.
7. Kharchyshyn B. Reduction of force ripples in linear motors / Bohdan Kharchyshyn, Mykhailo Khai, Volodymyr Moroz // Computational Problems of Electrical Engineering. 2014. Vol. 4. No. 1. P. 7–10.
8. Мороз В. І. Експериментальні дослідження динамічних властивостей лінійного двигуна з постійними магнітами / В. І. Мороз, П. А. Болкот, К. І. Снітков, Б. М. Харчишин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Електротехніка та енергетика”. 2013. № 2(15). С. 186–189.
9. Баландін М. В., Хай М. В., Харчишин Б. М., Цімко О. О. Лінійний генератор імпульсної дії. Заявка на видачу патенту на винахід. Реєстр. № a201901663 від 18.02.2019 р.
References (International): 1. Shabatura Yu. V. Pidvy`shhennya bojovy`x mozhly`vostej arty`lerijs`ky`x pidrozdiliv za raxunok zastosuvannya al`ternaty`vny`x dzherel zhy`vlennya / Yu. V. Shabatura, M. V. Balandin // Zbirny`k naukovy`x pracz` ZhVI “Problemy` stvorennya, vy`probuvannya, zastosuvannya ta ekspluataciyi skladny`x informacijny`x sy`stem”. 2017. # 14. S. 31–41.
2. Shabatura Yu. V. Kompleksna sy`stema peretvorennya energiyi, shho rozsiyuyet`sya pid chas postrilu arty`lerijs`koyi garmaty` / Yu. V. Shabatura M. V. Balandin // Materialy` vseukrayins`koyi naukovo-texnichnoyi konferenciyi “Aktual`ni problemy` proektuvannya, vy`gotovlennya i ekspluataciyi ozbroyennya ta vijs`kovoyi texniky” 17–19 travnya 2017 r.: zbirny`k tez dopovidej. Vinny`cya: VNTU. 2017. S. 336–339.
3. Pyrhönen Juha. Design of rotating electrical machines / Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová ; translated by Hanna Niemel¨a. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-470-69516-6 (cloth) © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. 512 р.
4. Boldea I. The electric generators handbook. Synchronous generators / I. Boldea, CRC/Taylor & Francis. 2006. 444 с.
5. Gieras J. F. Permanent magnet motor technology: design and applications / J. F. Gieras, Third edition. CRC Press. London, New York. 2010. 603 с.
6. Попічко В. В. Проектування електричних машин постійного струму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2004 . 584 с.
7. Kharchyshyn B. Reduction of force ripples in linear motors / Bohdan Kharchyshyn, Mykhailo Khai, Volodymyr Moroz // Computational Problems of Electrical Engineering. 2014. Vol. 4. No. 1. P. 7–10.
8. Moroz V. I. Ekspery`mental`ni doslidzhennya dy`namichny`x vlasty`vostej linijnogo dvy`guna z postijny`my` magnitamy` / V. I. Moroz, P. A. Bolkot, K. I. Snitkov, B. M. Xarchy`shy`n // Naukovi praci Donecz`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu. Seriya “Elektrotexnika ta energety`ka”. 2013. #2(15). S. 186–189.
9. Balandin M. V., Xaj M. V., Xarchy`shy`n B. M., Cimko O. O. Linijny`j generator impul`snoyi diyi. Zayavka na vy`dachu patentu na vy`naxid. Reyestr. # a201901663 vid 18.02.2019 r.
Content type: Article
Appears in Collections:Electrical Power and Electromechanical Systems. – 2020. – Vol. 2, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.