Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49469
Title: Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwach
Authors: Kudlak, I.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Kudlak I. Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwach / I. Kudlak // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 194–196. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).
Bibliographic description (International): Kudlak I. Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwach / I. Kudlak // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 194–196. — (Problemy ta perspektyvy vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v obliku, analizi ta audyti).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 194-196
Start page: 194
End page: 196
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49469
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Chwesiuk K., Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce, „Logistyka”, 4/2011.
2. Computerworld TOP 200, IDG, Warszawa, 2006.
3. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa, 2003.
4. Niefert W., SAP Business ONE Implementation, Birmingham, 2009.
5. Soja P., Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm, 2005.
6.Torbacka M., Torbacki W., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem logistycznym przy pomocy Balanced Scorecard zintegrowanym z ERP, „Logistyka”, 2/2007.
7. Wan J., Hou J., Research on SAP Business One Implementation Risk Factors with Interpretive Structural Model, “Journal of Software Engineering and Applications”, 5/2012.
References (International): 1. Chwesiuk K., Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce, "Logistyka", 4/2011.
2. Computerworld TOP 200, IDG, Warszawa, 2006.
3. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa, 2003.
4. Niefert W., SAP Business ONE Implementation, Birmingham, 2009.
5. Soja P., Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm, 2005.
6.Torbacka M., Torbacki W., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem logistycznym przy pomocy Balanced Scorecard zintegrowanym z ERP, "Logistyka", 2/2007.
7. Wan J., Hou J., Research on SAP Business One Implementation Risk Factors with Interpretive Structural Model, "Journal of Software Engineering and Applications", 5/2012.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.