Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49430
Tytuł: Współczesny system rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiosrstwem
Authors: Zagrodniczek, P.
Akcesoria: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Cytat: Zagrodniczek P. Współczesny system rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiosrstwem / P. Zagrodniczek // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 121–123. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description: Zagrodniczek P. Współczesny system rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiosrstwem / P. Zagrodniczek // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 121–123. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Część publikacji: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Konferencja/wydarzenie: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/kolekcja: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Data wydania: 18-paź-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Strony: 3
Zakres stron: 121-123
Główna strona: 121
Strona końcowa: 123
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49430
ISBN: 978-966-941-232-4
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Związane URL literatura: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk_vat-ogolnie
Wykaz piśmiennictwa: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014).
2. https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk_vat-ogolnie, dostęp z dn. 12.09.2018 r.
3. Olchowicz I. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.
4. Szlachta A. Raport roczny. Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, 2013.
References: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014).
2. https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk_vat-ogolnie, dostęp z dn. 12.09.2018 r.
3. Olchowicz I. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.
4. Szlachta A. Raport roczny. Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, 2013.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi