Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49430
Title: Współczesny system rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiosrstwem
Authors: Zagrodniczek, P.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Zagrodniczek P. Współczesny system rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiosrstwem / P. Zagrodniczek // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 121–123. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description (International): Zagrodniczek P. Współczesny system rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiosrstwem / P. Zagrodniczek // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 121–123. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 121-123
Start page: 121
End page: 123
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49430
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk_vat-ogolnie
References (Ukraine): 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014).
2. https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk_vat-ogolnie, dostęp z dn. 12.09.2018 r.
3. Olchowicz I. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.
4. Szlachta A. Raport roczny. Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, 2013.
References (International): 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014).
2. https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk_vat-ogolnie, dostęp z dn. 12.09.2018 r.
3. Olchowicz I. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.
4. Szlachta A. Raport roczny. Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, 2013.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Zagrodniczek_P-Wspolczesny_system_121-123.pdf268,08 kBAdobe PDFView/Open
2018_Zagrodniczek_P-Wspolczesny_system_121-123__COVER.png404,3 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.