Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49416
Назва: Спрощена система оподаткування: вітчизняний та зарубіжний досвід
Автори: Сливар, І. М.
Старко, І. Є.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Сливар І. М. Спрощена система оподаткування: вітчизняний та зарубіжний досвід / І. М. Сливар, І. Є. Старко // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 96–98. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description: Slyvar I. M. Sproshchena systema opodatkuvannia: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid / I. M. Slyvar, I. Ye. Starko // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 96–98. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Є частиною видання: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Конференція/захід: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Журнал/збірник: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Дата публікації: 18-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 96-98
Початкова сторінка: 96
Кінцева сторінка: 98
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49416
ISBN: 978-966-941-232-4
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909-19
Перелік літератури: 1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р.№909-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909-19.
2. Амбрик Л. П Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №15. – С. 28-33.
3. Голобородько Т. В. Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / Т. В. Голобородько // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 12(2). – С. 149-154.
References: 1. Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen u 2016 rotsi" vid 24.12.2015y.No 909-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909-19.
2. Ambryk L. P Vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid funktsionuvannia sproshchenykh system opodatkuvannia, L. P. Ambryk, Investytsii: praktyka ta dosvid, 2015, No 15, P. 28-33.
3. Holoborodko T. V. Oblik ta opodatkuvannia subiektiv maloho biznesu u zarubizhnykh krainakh v umovakh zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti, T. V. Holoborodko, Prychornomorski ekonomichni studii, 2016, No 12(2), P. 149-154.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.