Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49410
Title: Удосконалення обліку виробничих запасів з метою підвищення ефективності їх використання на підприємстві
Authors: Бражникова, Я. Ю.
Дубинська, О. С.
Affiliation: Донбаська державна машинобудівна академія
Bibliographic description (Ukraine): Бражникова Я. Ю. Удосконалення обліку виробничих запасів з метою підвищення ефективності їх використання на підприємстві / Я. Ю. Бражникова, О. С. Дубинська // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 11–12. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description (International): Brazhnikova Ia. Iu. Udoskonalennia obliku vyrobnychykh zapasiv z metoiu pidvyshchennia efektyvnosti yikh vykorystannia na pidpryiemstvi / Ia. Iu. Brazhnikova, O. S. Dubinska // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 11–12. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 11-12
Start page: 11
End page: 12
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49410
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.
2. Багрій К. Л.Особливості аналізу ефективності використання матеріальних запасів підприємства / К. Л. Багрій // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 7(25): Ч. 1. – Луцьк, 2010. – С. 50–58.
3. Сандальнова Е. А., Усольцева И. В. Теоретические вопросы и проблемы учета, анализа и контроля материальных ресурсов торгового предприятия / Е. А. Сандальнова, И. В. Усольцева // Молодой ученый. – 2015. – №11.3. – С. 66-68.
4. Сыроежко В. В., Андреева А. А., Солянникова А.А. Совершенствование учета производственных запасов на складах производственного предприятия / В. В. Сыроежко, А. А. Андреева, А. А. Солянникова // Молодой ученый. – 2015. – № 3. – С. 517-520.
References (International): 1. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 "Zapasy" : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20 zhovtnia 1999 y. No 246.
2. Bahrii K. L.Osoblyvosti analizu efektyvnosti vykorystannia materialnykh zapasiv pidpryiemstva, K. L. Bahrii, Zbirnyk naukovykh prats. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Ekonomichni nauky. Seriia "Oblik i finansy". Iss. 7(25): Ch. 1, Lutsk, 2010, P. 50–58.
3. Sandalnova E. A., Usoltseva I. V. Teoreticheskie voprosy i problemy ucheta, analiza i kontrolia materialnykh resursov torhovoho predpriiatiia, E. A. Sandalnova, I. V. Usoltseva, Molodoi uchenyi, 2015, No 11.3, P. 66-68.
4. Syroezhko V. V., Andreeva A. A., Soliannikova A.A. Sovershenstvovanie ucheta proizvodstvennykh zapasov na skladakh proizvodstvennoho predpriiatiia, V. V. Syroezhko, A. A. Andreeva, A. A. Soliannikova, Molodoi uchenyi, 2015, No 3, P. 517-520.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.