Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49402
Title: Бенчмаркінг в системі управлінського обліку підприємства
Authors: Мартинюк, К. В.
Ясінська, А. І.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Мартинюк К. В. Бенчмаркінг в системі управлінського обліку підприємства / К. В. Мартинюк, А. І. Ясінська // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 67–69. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description (International): Martiniuk K. V. Benchmarkinh v systemi upravlinskoho obliku pidpryiemstva / K. V. Martyniuk, A. I. Yasinska // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 67–69. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 67-69
Start page: 67
End page: 69
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49402
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Осадча Н.М. Використання бенчмаркінгу в системі управлінського обліку / Н.М.Осадча // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 23-25 листопада 2016 року. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 212-216.
2. Герасимчук Л.М. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації / Л.М. Герасимчук, Л.С. Паньковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – Т.3 . – С. 99–103.
References (International): 1. Osadcha N.M. Vykorystannia benchmarkinhu v systemi upravlinskoho obliku, N.M.Osadcha, Khimichna tekhnolohiia: nauka, ekonomika ta vyrobnytstvo: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Shostka, 23-25 lystopada 2016 roku, Sumy: SumDU, 2016, P. 212-216.
2. Herasymchuk L.M. Benchmarkinh na pidpryiemstvi v umovakh hlobalizatsii, L.M. Herasymchuk, L.S. Pankovska, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2011, No 3, V.3 , P. 99–103.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Martiniuk_K_V-Benchmarkinh_v_systemi_67-69.pdf265,36 kBAdobe PDFView/Open
2018_Martiniuk_K_V-Benchmarkinh_v_systemi_67-69__COVER.png321,79 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.