Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49379
Title: Порівняльна характеристика оподаткування бізнесу в Україні та Польщі
Authors: Гузандрова, В. А.
Грицай, О. І.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Гузандрова В. А. Порівняльна характеристика оподаткування бізнесу в Україні та Польщі / В. А. Гузандрова, О. І. Грицай // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 25–26. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description (International): Huzandrova V. A. Porivnialna kharakterystyka opodatkuvannia biznesu v Ukraini ta Polshchi / V. A. Huzandrova, O. I. Hrytsai // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 25–26. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 25-26
Start page: 25
End page: 26
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49379
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://lex-consulting.ua/opodatkuvannya-biznesu-v-polshhi/
https://migranty.com/news/234
http://ukr.vipreshebnik.ru/finans/4420-opodatkuvannya-malogo-biznesu-v-ukrajini.html
http://www.regburo.com/opodatkuvannya-yuridichnih-osib-v-ukrayininyuansi-ta-osoblivosti/
References (Ukraine): 1. Оподаткування бізнесу в Польщі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lex-consulting.ua/opodatkuvannya-biznesu-v-polshhi/.
2. Оподаткування в Польщі для юридичних осіб [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://migranty.com/news/234.
3. Податки в Польщі [Електронний ресурс] – Режим доступу: sasconcierge.com/uk/кориснаінформація/оподаткування/податки-у-польщі.
4. Оподаткування в Польщі для юридичних осіб [Електронний ресурс]– Режим доступу: https://migranty.com/news/234.
5. Оподаткування малого бізнесу в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukr.vipreshebnik.ru/finans/4420-opodatkuvannya-malogo-biznesu-v-ukrajini.html.
6. Оподаткування юридичних осіб в Україні – нюанси та особливості [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.regburo.com/opodatkuvannya-yuridichnih-osib-v-ukrayininyuansi-ta-osoblivosti/.
References (International): 1. Opodatkuvannia biznesu v Polshchi [Electronic resource] – Access mode: http://lex-consulting.ua/opodatkuvannya-biznesu-v-polshhi/.
2. Opodatkuvannia v Polshchi dlia yurydychnykh osib [Electronic resource] – Access mode: https://migranty.com/news/234.
3. Podatky v Polshchi [Electronic resource] – Access mode: sasconcierge.com/uk/korysnainformatsiia/opodatkuvannia/podatky-u-polshchi.
4. Opodatkuvannia v Polshchi dlia yurydychnykh osib [Electronic resource]– Access mode: https://migranty.com/news/234.
5. Opodatkuvannia maloho biznesu v Ukraini [Electronic resource] – Access mode: http://ukr.vipreshebnik.ru/finans/4420-opodatkuvannya-malogo-biznesu-v-ukrajini.html.
6. Opodatkuvannia yurydychnykh osib v Ukraini – niuansy ta osoblyvosti [Electronic resource] – Access mode : http://www.regburo.com/opodatkuvannya-yuridichnih-osib-v-ukrayininyuansi-ta-osoblivosti/.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.