Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4928
Title: Assessment of technical quality of modular hybrid networks
Other Titles: Оцінка технічної якості модулярних гібридних мереж
Ocena jakosci technicznej modularnych sieci hybrydowych
Authors: Gargula, T
Bibliographic description (Ukraine): Gargula T. Assessment of technical quality of modular hybrid networks / T. Gargula // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Випуск 2 (18). – С. 49–55. – Bibliography: 12 titles.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: modular network
hybrid r network
network adjustment
Abstract: Модулярні мережі відзначаються великою еластичністю конструкцій та універсальністю застосування. У поєднанні із спостереженнями GPS можуть слугувати для визначення пере¬міщень і деформацій. Метою цього дослідження є порівняння властивостей модулярної гібридної мережі із її класичним відповідником (без спостережень GPS). Як гібридну мережу прийнято конструкцію, яка дає можливість виконувати класичні і GPS вимірювання із спільних пунктів. Розглянуто проблеми цифрового опрацювання результатів вимірювань (створення функціональної моделі, метод урів¬новаження, аналіз точності). Modular networks are characterized by some construction flexibility and the possibility of large scale of use of them. In connection with GPS observations (vectors) they can be useful as a method of determination (diagnostics) of ground displacements and deformations. The numeric tests carried out are aimed to compare some properties (accuracy, reliability) of modular hybrid network to its classical equivalent (without GPS observations). The hybrid network is here understood as a construction making possible the simultaneous classical and GPS survey at common stations. The questions of numeric processing of measurement results (creation of functional model, adjustment method, accuracy analysis etc.) are considered as well in the paper. Streszczenie. Sieci modularne cechują się dużą elastycznością konstrukcji i uniwersalnością zastosowania. W połączeniu z obserwacjami (wektorami) GPS mogą one służyć jako metoda wyznaczania (diagnozowania) przemieszczeń i odkształceń. Celem testów, przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania, jest porównanie własności (dokładność, niezawodność) modularnej sieci hybrydowej z jej odpowiednikiem klasycznym (bez obserwacji GPS). Sieć hybrydowa rozumiana jest tutaj jako konstrukcja umożliwiająca jednoczesny pomiar klasyczny i GPS ze wspólnych stanowisk. W pracy rozważane są również kwestie opracowania numerycznego wyników pomiarów (utworzenie modelu funkcjonalnego, sposób wyrównania, analiza dokładności itp).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4928
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 2(18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf361,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.