Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49274
Назва: Телебачення як один із найефективніших засобів психологічного впливу та маніпуляції масовою свідомістю
Автори: Хасанова, Василина
Білограць, Христина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Хасанова В. Телебачення як один із найефективніших засобів психологічного впливу та маніпуляції масовою свідомістю / Василина Хасанова, Христина Білограць // Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра :збірник матеріалів I Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників, 4 квітня 2019 року, Львів. — Lviv : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — P. 178–185.
Bibliographic description: Khasanova V. Telebachennia yak odyn iz naiefektyvnishykh zasobiv psykholohichnoho vplyvu ta manipuliatsii masovoiu svidomistiu / Vasylyna Khasanova, Khrystyna Bilohrats // Problemy zhurnalistyky: vchora, sohodni, zavtra :zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovoi onlain-konferentsii studentiv ta molodykh doslidnykiv, 4 kvitnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 178–185.
Є частиною видання: Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра :збірник матеріалів I Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників, 2019
Конференція/захід: I Міжнародна наукова онлайн-конференція студентів та молодих дослідників "Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра"
Журнал/збірник: Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра :збірник матеріалів I Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників
Дата публікації: 4-кві-2019
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 4 квітня 2019 року, Львів
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 178-185
Початкова сторінка: 178
Кінцева сторінка: 185
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49274
ISBN: 978-966-941-320-8
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/10251.pdf
Перелік літератури: 1. Застольська В. В. Маніпуляція як засіб формування цінніснонормативних уявлень в сучасних демократичних суспільствах // Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. – №17. – 2010.
2. Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. Посібник: Вид. 2-ге, перероблене й доповнене. – Львів:ПАІС, 2005. -165 с.
3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» – 2001. – 112 с.
4. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 81-82 с.
5. Черныш К. Р. ВЛИЯНИЕ СМИ НА СТРУКТУРУ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ [Електронний ресурс] / К. Р. Черныш, О. А. Петровская – Режим доступу до ресурсу: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/10251.pdf.
References: 1. Zastolska V. V. Manipuliatsiia yak zasib formuvannia tsinnisnonormatyvnykh uiavlen v suchasnykh demokratychnykh suspilstvakh, Almanakh. Filosofski problemy humanitarnykh nauk, No 17, 2010.
2. Kuznetsova O.D. Zasoby masovoi komunikatsii. Posibnyk: Vyd. 2-he, pereroblene y dopovnene, Lviv:PAIS, 2005. -165 p.
3. Pocheptsov H.H. Teoriia kommunikatsii – M., "Refl-buk", K., "Vakler" – 2001, 112 p.
4. Filonenko M. M. Psykholohiia spilkuvannia. Pidruchnyk, K., Centre of Educational Literature, 2008, 81-82 p.
5. Chernysh K. R. VLIIaNIE SMI NA STRUKTURU TsENNOSTEI SOVREMENNOI MOLODEZhI [Electronic resource], K. R. Chernysh, O. A. Petrovskaia – Access mode: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/10251.pdf.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра. – 2019 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.