Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49261
Title: Професійна етика журналіста в інтернет-виданнях
Authors: Мураль, Христина
Білограць, Христина
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Мураль Х. Професійна етика журналіста в інтернет-виданнях / Христина Мураль, Христина Білограць // Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра :збірник матеріалів I Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників, 4 квітня 2019 року, Львів. — Lviv : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — P. 116–125.
Bibliographic description (International): Mural Kh. Profesiina etyka zhurnalista v internet-vydanniakh / Khrystyna Mural, Khrystyna Bilohrats // Problemy zhurnalistyky: vchora, sohodni, zavtra :zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovoi onlain-konferentsii studentiv ta molodykh doslidnykiv, 4 kvitnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 116–125.
Is part of: Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра :збірник матеріалів I Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників, 2019
Conference/Event: I Міжнародна наукова онлайн-конференція студентів та молодих дослідників "Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра"
Journal/Collection: Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра :збірник матеріалів I Міжнародної наукової онлайн-конференції студентів та молодих дослідників
Issue Date: 4-Apr-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 4 квітня 2019 року, Львів
Number of pages: 10
Page range: 116-125
Start page: 116
End page: 125
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49261
ISBN: 978-966-941-320-8
URL for reference material: file:///C:/Users/BOSS/Downloads/hak_2012_35_19%20(1).pdf
https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-avto-v-kiyevi-eksberkutivec-pidirvavspivrobitnikiv-sbu/824785
https://gazeta.ua/articles/world-life/_zinka-pomerla-cherez-myasoyidnu-bakteriyuv-sirih-ustricyah-shokuyuchi-foto/813748
https://gazeta.ua/articles/world-life/_zlochinec-otruyivdityache-harchuvannya/795261
https://gazeta.ua/articles/worldlife/_nimciv-shantazhuye-zlovmisnik-yakij-otruyiv-dityache-harchuvannya/795366
https://dt.ua/UKRAINE/nezruchniy-fakt-viyna-putina-vbivaye-zdebilshogorosiyskomovnih-lyudey-v-ukrayini-atlantic-council-271300_.html
https://dt.ua/WORLD/samogubstvo-generala-v-gaazkomu-tribunali-pralyakpriynyav-cianistiy-kaliy-262108_.html
https://zaxid.net/aktori_dizel_shou_potrapili_u_smertelnu_dtp_na_kiyivshhini_n1468117
https://zaxid.net/zastupniki_genprokurora_tayemno_zustrichalisya_iz_rozshukuvanim_ukrayinoyu_eks_ministrom_ekologiyi_n1458826
https://zaxid.net/lvivskiy_bogatir_oleg_skavish_potyagnuv_zubami_614_tonniy_korabel_n1468784
https://zaxid.net/u_lvovi_1839_biytsiv_ato_otrimali_po_100_tis_grn_materialnoyi_dopomogi_n1469009
https://korupciya.com/divchintsividrubali-grudi-i-rozchlenuvali-zhurnalist-rozpoviv-pro-zvirstva-rosiyi-v-chechni/
https://korupciya.com/skandal-zlochinets-vikrav-v-merezhu-intimni-fotopolitseyskoyi-foto-18/
References (Ukraine): 1. Братимов О. Практика глобализации : игры и правила нових епох / О. Братимов, Ю. Горский, М. Делягин и др. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 344 с.
2. Пономаренко Л. Суспільна та журналістська мораль в інформаційному глобалізаційному суспільстві / Л. Пономаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/BOSS/Downloads/hak_2012_35_19%20(1).pdf.
3. Професійні стандарти журналістики. Школа з медіаграмотності, АУП, Київ, 15–20 серп. 2011. Що таке професійні стандарти журналістики? Презентація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.aup.com.ua/upload/profesiyni_standarty_jurnalistyky.pptx.
4. Газета по-українськи. Вибух авто в Києві: екс-«беркутівець» підірвав співробітників СБУ// Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-avto-v-kiyevi-eksberkutivec-pidirvavspivrobitnikiv-sbu/824785.
5. Газета по-українськи. Жінка померла через м'ясоїдну бактерію в сирих устрицях – шокуючі фото // Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/world-life/_zinka-pomerla-cherez-myasoyidnu-bakteriyuv-sirih-ustricyah-shokuyuchi-foto/813748.
6. Газета по-українськи. Злочинець отруїв дитяче харчування // Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/world-life/_zlochinec-otruyivdityache-harchuvannya/795261.
7. Газета по-українськи. Німців шантажує зловмисник, який отруїв дитяче харчування // Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/worldlife/_nimciv-shantazhuye-zlovmisnik-yakij-otruyiv-dityache-harchuvannya/795366.
8. Дзеркало тижня. Незручний факт: війна Путіна вбиває здебільшого російськомовних людей в Україні // Режим доступу : https://dt.ua/UKRAINE/nezruchniy-fakt-viyna-putina-vbivaye-zdebilshogorosiyskomovnih-lyudey-v-ukrayini-atlantic-council-271300_.html.
9. Дзеркало тижня. Самогубство генерала в Гаазькому трибуналі: Пральяк прийняв ціаністий калій // Режим доступу : https://dt.ua/WORLD/samogubstvo-generala-v-gaazkomu-tribunali-pralyakpriynyav-cianistiy-kaliy-262108_.html.
10. Zaxid.net. Актори «Дизель шоу» потрапили у смертельну ДТП на Київщині // Режим доступу : https://zaxid.net/aktori_dizel_shou_potrapili_u_smertelnu_dtp_na_kiyivshhini_n1468117.
11. Zaxid.net. Заступники генпрокурора таємно зустрічалися із розшукуваним Україною екс-міністром екології // Режим доступу : https://zaxid.net/zastupniki_genprokurora_tayemno_zustrichalisya_iz_rozshukuvanim_ukrayinoyu_eks_ministrom_ekologiyi_n1458826.
12. Zaxid.net. Львівський богатир Олег Скавиш потягнув зубами 614- тонний корабель // Режим доступу : https://zaxid.net/lvivskiy_bogatir_oleg_skavish_potyagnuv_zubami_614_tonniy_korabel_n1468784.
13. Zaxid.net. У Львові вже 1839 бійців АТО отримали по 100 тис. грн матеріальної допомоги // Режим доступу : https://zaxid.net/u_lvovi_1839_biytsiv_ato_otrimali_po_100_tis_grn_materialnoyi_dopomogi_n1469009.
14. Корупція Інфо. Дівчинку розчленували: журналіст розповів про звірства Росії в Чечні // Режим доступу : https://korupciya.com/divchintsividrubali-grudi-i-rozchlenuvali-zhurnalist-rozpoviv-pro-zvirstva-rosiyi-v-chechni/.
15. Корупція Інфо. Скандал: злочинець виклав в Мережу інтимні фото поліцейської (фото 18+) // Режим доступу : https://korupciya.com/skandal-zlochinets-vikrav-v-merezhu-intimni-fotopolitseyskoyi-foto-18/.
References (International): 1. Bratimov O. Praktika hlobalizatsii : ihry i pravila novikh epokh, O. Bratimov, Iu. Horskii, M. Deliahin and other – M. : INFRA-M, 2000, 344 p.
2. Ponomarenko L. Suspilna ta zhurnalistska moral v informatsiinomu hlobalizatsiinomu suspilstvi, L. Ponomarenko [Electronic resource], Access mode : file:///C:/Users/BOSS/Downloads/hak_2012_35_19%20(1).pdf.
3. Profesiini standarty zhurnalistyky. Shkola z mediahramotnosti, AUP, Kyiv, 15–20 serp. 2011. Shcho take profesiini standarty zhurnalistyky? Prezentatsiia [Electronic resource], Access mode : www.aup.com.ua/upload/profesiyni_standarty_jurnalistyky.pptx.
4. Hazeta po-ukrainsky. Vybukh avto v Kyievi: eks-"berkutivets" pidirvav spivrobitnykiv SBU// Access mode : https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-avto-v-kiyevi-eksberkutivec-pidirvavspivrobitnikiv-sbu/824785.
5. Hazeta po-ukrainsky. Zhinka pomerla cherez miasoidnu bakteriiu v syrykh ustrytsiakh – shokuiuchi foto, Access mode : https://gazeta.ua/articles/world-life/_zinka-pomerla-cherez-myasoyidnu-bakteriyuv-sirih-ustricyah-shokuyuchi-foto/813748.
6. Hazeta po-ukrainsky. Zlochynets otruiv dytiache kharchuvannia, Access mode : https://gazeta.ua/articles/world-life/_zlochinec-otruyivdityache-harchuvannya/795261.
7. Hazeta po-ukrainsky. Nimtsiv shantazhuie zlovmysnyk, yakyi otruiv dytiache kharchuvannia, Access mode : https://gazeta.ua/articles/worldlife/_nimciv-shantazhuye-zlovmisnik-yakij-otruyiv-dityache-harchuvannya/795366.
8. Dzerkalo Tyzhnia. Nezruchnyi fakt: viina Putina vbyvaie zdebilshoho rosiiskomovnykh liudei v Ukraini, Access mode : https://dt.ua/UKRAINE/nezruchniy-fakt-viyna-putina-vbivaye-zdebilshogorosiyskomovnih-lyudey-v-ukrayini-atlantic-council-271300_.html.
9. Dzerkalo Tyzhnia. Samohubstvo henerala v Haazkomu trybunali: Praliak pryiniav tsianistyi kalii, Access mode : https://dt.ua/WORLD/samogubstvo-generala-v-gaazkomu-tribunali-pralyakpriynyav-cianistiy-kaliy-262108_.html.
10. Zaxid.net. Aktory "Dyzel shou" potrapyly u smertelnu DTP na Kyivshchyni, Access mode : https://zaxid.net/aktori_dizel_shou_potrapili_u_smertelnu_dtp_na_kiyivshhini_n1468117.
11. Zaxid.net. Zastupnyky henprokurora taiemno zustrichalysia iz rozshukuvanym Ukrainoiu eks-ministrom ekolohii, Access mode : https://zaxid.net/zastupniki_genprokurora_tayemno_zustrichalisya_iz_rozshukuvanim_ukrayinoyu_eks_ministrom_ekologiyi_n1458826.
12. Zaxid.net. Lvivskyi bohatyr Oleh Skavysh potiahnuv zubamy 614- tonnyi korabel, Access mode : https://zaxid.net/lvivskiy_bogatir_oleg_skavish_potyagnuv_zubami_614_tonniy_korabel_n1468784.
13. Zaxid.net. U Lvovi vzhe 1839 biitsiv ATO otrymaly po 100 tys. hrn materialnoi dopomohy, Access mode : https://zaxid.net/u_lvovi_1839_biytsiv_ato_otrimali_po_100_tis_grn_materialnoyi_dopomogi_n1469009.
14. Koruptsiia Info. Divchynku rozchlenuvaly: zhurnalist rozpoviv pro zvirstva Rosii v Chechni, Access mode : https://korupciya.com/divchintsividrubali-grudi-i-rozchlenuvali-zhurnalist-rozpoviv-pro-zvirstva-rosiyi-v-chechni/.
15. Koruptsiia Info. Skandal: zlochynets vyklav v Merezhu intymni foto politseiskoi (foto 18+), Access mode : https://korupciya.com/skandal-zlochinets-vikrav-v-merezhu-intimni-fotopolitseyskoyi-foto-18/.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра. – 2019 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.