Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48073
Title: Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі
Other Titles: Щелочноактивированные композиционные портландцементы с высокой прочностью и наномодифицированные бетоны на их основе
Alkaline-activated composite Portland cement with high early strength and nanomodified concrete based on them
Authors: Кропивницька, Тетяна Павлівна
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Кропивницька Т. П. Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби / Тетяна Павлівна Кропивницька ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2020. – 452 с. – Бібілографія: с. 345–376 (320 назв).
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: доктор технічних наук
Defense council: Д 35.052.17
Supervisor: Саницький, Мирослав Андрійович
Committee members: Рунова, Раїса Федорівна
Нетеса, Микола Іванович
Кровяков, Сергій Олексійович
UDC: 666.942.32:666.9.035
Keywords: лужноактивовані композиційні портландцементи
висока рання міцність
мінеральні складники
поверхнева активність
гранулометричні склади за об’ємом та питомою поверхнею
наномодифікований бетон
показники якості
довговічність
щелочеактивованные композиционные портландцементы
высокая ранняя прочность
минеральные составляющие
поверхностная активность
гранулометрические составы по объему и удельной поверхности
нано-модификований бетон
показатели качества
долговечность
alkali-activated Portland composite cement
high early strength
mineral components
surface activity
granulometric compositions by volume and specific surface area
nanomodified concrete
constructional and technical properties
durability
Number of pages: 452
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретичних основ одержання лужноактивованих композиційних портландцементів з високою ранньою міцністю та наномодифікованих швидкотверднучих бетонів на їх основі з покращеними показниками якості. Обгрунтовано принципи композиційної побудови технологічно оптимізованих мікроструктурно-спроектованих мультимодальних портландцементів з високою ранньою міцністю з врахуванням особливостей речовинного та гранулометричного складів, впливу фізичних чинників (пуцоланова активність, водопотреба, водовідділення та ін.) на комплекс властивостей цементуючої системи. Розкрито фізико-хімічні закономірності процесів раннього структуроутворення лужноактивованих композиційних портландцементів, що полягають в утворенні цеолітоподібних лужних гідроалюмосилікатів, нанодисперсних фаз C-S-H(І) та етрингіту, які загалом визначають основні структурні характеристики модифікованого цементного каменю. Встановлено принципи наномодифікування цементного каменю на мікро- та наномасштабному рівнях і за методом золь-гель технології синтезовано лужний нанокомпозит N-C-S-H-PCE, що забезпечує суттєве збільшення ранньої міцності та визначає покращені технічні властивості та довговічність бетону. Розроблено основи технології наномодифікованих клінкер-ефективних бетонів різного функціонального призначення, що полягають у застосуванні фізико-хімічного та нанотехнологічного підходів для покращення експлуатаційних властивостей. Здійснено промислово-дослідне впровадження і визначено техніко-економічну ефективність використання лужноактивованих композиційних портландцементів з високою ранньою міцністю та наномодифікованих бетонів на їх основі. Дисcертационная работа посвящена разработке теоретических основ получения щелочеактивованных композиционных портландцементов с высокой ранней прочностью и наномодификованих быстротвердеющих бетонов на их основе с улучшенными показателями качества. Обоснованы принципы композиционного построения технологически оптимизованных микроструктурно-спроектированных мультимодальных портландцементов с высокой ранней прочностью с учетом особенностей вещественного и гранулометрического составов, влияния физических факторов (пуццолановая активность, водопотребность, водоотделение и др.) на комплекс свойств цементирующей системы. Раскрыты физико-химические закономерности процессов раннего структурообразования щелочеактивованных композиционных портландцементов, что заключаются в образовании цеолитоподобных щелочных гидроалюмосиликатив, нанодисперсных фаз C-S-H(I) и эттрингита, которые в целом определяют основные структурные характеристики модификованого цементного камня. Установлены принципы наномодифицирования цементного камня на микро- и наномасштабных уровнях и по методу золь-гель технологии синтезирован щелочной нанокомпозит N-C-S-H-PCE, обеспечиваюший существенное увеличение ранней прочности и определяющий улучшенные технические характеристики и долговечность бетона. Разработаны основы технологии наномодификованих клинкер-эффективных бетонов различного функционального назначения, заключающиеся в применении физико-химического и нанотехнологического подходов для улучшения эксплуатационных свойств. Осуществлено промышленно-опытное внедрение и определена технико-экономическая эффективность щелочеактивованих композиционных цементов с высокой прочностью и наномодификованных бетонов на их основе. The dissertation is devoted to the development of theoretical bases for obtaining alkali - activated composite Portland cements with high early strength and nanomodified rapid hardening concretes with improved quality parameters. There were substantiated the principles of composite construction of technologically optimized, microstructurally-engineered multimodal Portland cements with high early strength, taking into account the peculiarities of the substance and particle size composition, the influence of physical factors (pozzolanic activity, water demand, bleeding etc.) on the complex properties of the cementitious systems (workability, early and standard strength, durability, cost, environmental impact). It was shown that technological optimization due to the combination of mineral additives (GGBFS, superzeolite and limestone) with different surface energy (Kisa are 7,85; 9,71 and 11,52 μm-1.vol.%) provides microstructurally-designed multimodal composite Portland cement with high early strength of type CEM II/ B-M (S-P-L) 42,5R– LH, characterized by uniformity and stability without separation and delamination. It has been proved, the effectiveness of complex influence of alkali metal salts and polycarboxylate type superplasticizer on the processes of early structure formation of Portland composite cement. It was shown that the replacement of 1.0-1.5 wt.% SO3 from gypsum dihydrate in the CEM II/B-M composition with more soluble sodium sulfate in the amount of 1.77-2.65 wt.% opens the way to increase the efficiency of alkaline sulfate activation. The improved characteristics of the modified alkali-sulfate activated cement stone are ensured by the formation of zeolitic alkaline hydroalumosilicates, nanodispersed C-S-H(I) phases and ettringite. There were established the principles of nanomodification of cement stone on micro- and nano-scale levels and by the method of sol-gel technology was synthesis alkaline nanocomposite N-C-S-H-PCE. Alkaline nanocomposite is shown to be nanodispersed alkaline calcium hydrosilicates with high surface activity (Kisa=45 μm-1.vol.%), which provides directional control of structure formation processes in the R2O-CaO-Al2O3-SiO2-H2O system and determines (from nano- to micro- and macrolevels) the technical properties and long-term performance characteristics of cementitious matrix. Alkali-activated Portland composite cement with high early strength has been developed with taking into account the nanotechnological approach. It is shown that the combination of physical and chemical approaches by using alkaline activator, polycarboxylate superplasticizer, nanosilica and alkaline nanocomposite creates the possibility of obtaining super rapid hardening High-strength Portland composite cements ACEM II/B-M (S-P-L) 52,5 R (CF = 0,65; Rc1/Rc28 = 44,9%; Rc2/Rc28 = 96,2%, Rc28 = 68,2%, Rc28 = 68,2 MPa), rapid hardening clinker-effective composite cement CEM V/A 42,5 R (CF=0.50; Rc2/Rc28=51,5%; Rc28=61,2 MPa); ultra high performance heat and corrosion resistant pozzolanic cement CEM IV/A (P) 52,5R-SR (CF =0,78; Rc1/Rc28 = 61.9%; Rc2/Rc28 = 90.1%, Rc28=97.2 MPa); decorative composite cements. Nanomodified rapid hardening clinker-efficient concretes have been developed, characterized by improved technological, technocal and performance properties - S4 consistency class, rapid hardening (fcm2/fcm28 = 0,51-0,53), high strength classes C50/60, C60/75), high water resistance (W14 - W18), frost resistance (F300 - F400). The modulus of elasticity of nanomodified concrete increases to 49.6 GJ, the fracture toughness increases to Ki = 0.90 MPa · m1/2. It was shown that the introduction of complex nanomodifiers (liquid alkaline nanocomposites NCSH-PCE) allows to obtain nanoengineered composites (flexural / compressive strength - 20/160 MPa, abrasion - 0.02… 0.04 g/cm2) for using as a lining material in conditions of extreme abrasive wear at temperatures up to 400oC (cement industry, etc.). The industrial implementation has been carried out and the technical and economic efficiency of the use of alkali-activated Portland composite cement with high early strength and nanomodified concretes based on them has been determined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48073
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Kropyvnytska.pdfАвтореферат дисертації2,37 MBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_kropyvnycka_t.p.pdfДисертаційна робота32,92 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_krovyakov_s.o._tretiy_oponent.pdfВідгук офіційного опонента5,35 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_netesa_m.i._drugyy_oponent.pdfВідгук офіційного опонента4,15 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_runova_r.f._pershyy_oponent.pdfВідгук офіційного опонента26,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.